Welkom op MercatorNet

MercatorNet is een samenwerkingsverband tussen Agentschap Natuur en Bos (ANB), Agentschap Onroerend Erfgoed (OE), Departement Omgeving (dOMG) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Samen zorgen zij ervoor dat geografische data van de verschillende partijen, maar ook van het Beleidsdomein Omgeving, ter beschikking gesteld wordt.

MercatorNet valt in de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI) en neemt de positie als medio-knooppunt in. Dit betekent onder meer dat wijzigingen aan onze metadata dagelijks doorstromen naar Datavindplaats.
Nieuws

Actief openbare documenten in het kader van diverse plan- en project-m.e.r.-procedures worden al jarenlang gepubliceerd in de MER-dossierdatabank en (sinds kort) het MER-register. Sinds eind november 2023 kan milieuinformatie ook teruggevonden worden in kaartlagen via Omgevingsinformatie Vlaanderen (OIV) via verschillende kaartlagen onder “Gebiedsbeheer en rapportering”. Op deze manier kan voor een specifieke locatie een lijst van relevante m.e.r.-dossiers gevonden worden.

Project-milieueffectrapportage:

Voor project-m.e.r. worden alle project-MER’s en verzoeken tot ontheffingen van 2004 tot heden getoond op de kaartlagen. Bij een doorklik naar de fiche, krijgt u dezelfde informatie te zien als in het MER-register, waarin ook de wettelijke verplichte stukken worden gepubliceerd en raadpleegbaar zijn.

Zowel afgeronde als lopende project-MER’s en verzoeken tot ontheffingen zijn terug te vinden in de kaartlaag “Project-m.e.r.”. Projectgebieden werden ingetekend en zijn zo terug te vinden op deze kaartlaag. Indien de contour niet specifiek ingetekend kon worden, werden de gemeentegrenzen van de gemeente waarin het projectgebied ligt gebruikt als (te ruime) afbakening. Dit heeft tot gevolg dat bij een klik op een specifiek perceel ook andere project-m.e.r.-procedures getoond kunnen worden waarvoor als (te ruime) afbakening de volledige gemeente ingegeven werd.

Plan-milieueffectrapportage:

Er bestaan verschillende procedures voor milieueffectrapportage voor plannen en programma's. Voor elke procedure is een aparte kaartlaag gemaakt in OIV. Bovendien is één van de procedures, nl. de generieke plan-m.e.r.-screeningsprocedure, verder opgesplitst per soort plan waarvoor deze procedure gevolgd wordt. Dit laat gebruikers toe om enkel de voor hen relevante dossiertypes te bekijken op OIV. Een aantal procedures werden nog niet opgenomen in OIV, omdat de kwaliteitscontrole vóór publicatie in OIV nog niet volledig uitgevoerd werd.

De bron van informatie voor OIV was de bestaande MER-dossierdatabank. Er is een eenmalige export gebeurd van de bestaande MER-dossierdatabank op 20/7/2023. Dit betekent dat het overzicht op OIV niet volledig is, want recentere dossiers, of recentere procedurestappen worden niet getoond in OIV. Een (beperkt) aantal (oudere) dossiers werd in het verleden bovendien niet in deze databank ingevoerd. 

Het vernieuwende element van OIV is dat de dossierinformatie op een kaartlaag voorgesteld wordt. Voor het eerst werd er dus een ruimtelijke afbakening opgenomen voor de plan-m.e.r.-dossiers. Om de ruimtelijke afbakening toe te voegen voor de duizenden plan-MER's en plan-m.e.r.-screenings ( samen "plan-m.e.r.-dossiers" genoemd) van de voorbije jaren werd de volgende werkwijze gevolgd:

  • Sommige plannen worden gemaakt voor een volledige gemeente, provincie of voor heel Vlaanderen. Voor de bijhorende plan-m.e.r.-dossiers werden de relevante gemeenten, provincies of heel Vlaanderen opgenomen als contour.
  • Veel plan-m.e.r.-dossiers horen bij een plan dat opgenomen is in DSI. Enkel deze dossiers bevatten een specifieke contour-op-maat in OIV, namelijk de maximale contour van de plangebieden doorheen de verschillende procedurefasen in DSI.
  • Er zijn ook veel plan-m.e.r.-dossiers die opgemaakt worden voor een bepaald gebied, maar die niet gelinkt konden worden aan een dossier uit DSI. Als er geen enkel verband is met een dossier uit DSI of als de link er wel is maar niet gevonden werd, werden de gemeentegrenzen van de gemeenten uit het plangebied gebruikt als (te ruime) afbakening.

Wat dit precies betekent per soort procedure leest u op de website van Team Omgevingseffecten (link: zie onderaan).

Samengevat:  Als een bepaalde locatie aangeduid wordt in OIV, dan worden de plan-m.e.r.-dossiers getoond waarvan het plangebied de aangeklikte locatie bevat. Maar het is ook mogelijk dat een bepaald m.e.r.-dossier of een procedurestap uit een dossier, toch NIET GETOOND wordt (vb. een procedurestap van na 20/7/2023). Omgekeerd is het eveneens mogelijk dat er plan-MER's of plan-m.e.r.-screenings opgelijst worden die in feite TOCH NIET RELEVANT zijn voor die locatie, omdat de contour voor die plan-MER's of plan-m.e.r.-screenings om verschillende redenen te ruim ingetekend werd. Daarnaast is het voor een beperkt aantal dossiers ook mogelijk dat er fouten geslopen zijn in het leggen van linken tussen de plan-m.e.r.-dossiers en de contouren uit DSI (dit kan gemeld worden via mer@vlaanderen.be). De overgrote meerderheid van de data is wel correct.

Zie https://omgeving.vlaanderen.be/nl/mer-dossierdatabank voor een uitgebreidere versie van bovenstaande informatie.De inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (vanaf nu gewoon de 'inventaris') staat nu op de ons vertrouwde plekken online, b.v. hier op onze metadata pagina. De voor ons typische services zijn ook beschikbaar, zijnde WMS, WFS of toevoegen op Geopunt. Maar wat is de inventaris eigenlijk? 

Inventaris leegstaande bedrijfsruimte - WFS in QGIS op OpenStreetMap

De inventaris is een samenstelling van gemeentelijke lijsten van grote (>500 m2), deels of volledig leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Kom jij met jouw bedrijfsruimte 3 jaren op rij op de inventaris terecht, b.v. om wille van >50% leegstand, dan zal VLABEL je contacteren, om een heffing te betalen. De inventaris is dus deel van een beleidsinstrument voor gemeenten en het gewest om enerzijds de uitholling en anderzijds het uitdijen van de stad tegen te werken. Bij het fenomeen uitholling wordt men onder meer geconfronteerd met een verlies aan bedrijven, wat een duidelijke impact heeft op het stedelijk weefsel. Bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van grote bedrijfsruimten met als uiteindelijk doel het tegengaan van stedelijk verval (uitholling en uitdijing).

De inventaris in het Departement Omgeving is een dataset onder beheer van Departement Omgeving. De grootste challenge in de ontwikkeling van de kaartlaag was de verrijking van de inventaris met het Grootschalig Referentiebestand (GRB), om van de CapaKeys in de inventaris geometrieën op te zoeken voor de kaartlaag. Het GRB verandert met de tijd en zo werden oude percelen in de inventaris niet meer in de huidige versie van het GRB terug gevonden. Wij hebben het GRB van de laatste 3 jaar vergeleken met de CaPaKeys in de inventaris en hebben zo rond 98% van de nodige geometrieën gevonden. De overige dossiers zonder geometrie hebben wij in het gevolg handmatig aangepast, zo dat met de nieuwe CaPaKey wel de juiste geometrie op basis van het huidige GRB gevonden werd.

In de lagen Terreinen van Seveso-inrichtingen in Vlaanderen en Consultatiezones van Seveso-inrichtingen in Vlaanderen is er een aanpassing gebeurd aan het datatype van het veld 'postcode'. Dit veld dat oorspronkelijk van het type Tekst (4) was, is door een ETL fout tijdelijk omgevormd naar een integer. Ondertussen is dit hersteld en is het terug een Tekst (4) zoals het ook in de metadata beschreven staat. 

Het veld url_oiv dat eerder al toegevoegd was aan de data, is nu ook opgenomen in de metadata.

De geodatalagen Landgebruik en Ruimtebeslag werden geactualiseerd voor toestand 2022 en zijn beschikbaar via MercatorNet. 

Naam: Landgebruik - Vlaanderen - toestand 2022
Naam van de service: lu_landgebruik_vlaa_2022_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2022
Naam van de service: lu_ruibes_vlaa_2022_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Deze geodata horen bij de respectievelijke omgevingsindicatoren

https://indicatoren.omgeving.vlaanderen.be/indicatoren/ruimtebeslag

https://indicatoren.omgeving.vlaanderen.be/indicatoren/landgebruik


Om conform te blijven met de bijgestelde methode die gehanteerd werd bij het opmaken van toestand 2022, werden ook de gepubliceerde toestanden 2013, 2016 en 2019 van deze geodata herwerkt en opnieuw gepubliceerd

Naam: Landgebruik - Vlaanderen - toestand 2013
Naam van service: lu_landgebruik_vlaa_2013_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Landgebruik - Vlaanderen - toestand 2016
Naam van service: lu_landgebruik_vlaa_2016_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Landgebruik - Vlaanderen - toestand 2019
Naam van service: lu_landgebruik_vlaa_2019_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013
Naam van service: lu_ruibes_vlaa_2013_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2016
Naam van service: lu_ruibes_vlaa_2016_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2019
Naam van service: lu_ruibes_vlaa_2019_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Op vraag van onder andere agentschap Digitaal Vlaanderen en het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA), hebben we de organisatienamen in onze metadata records op metadata.omgeving.vlaanderen.be in bulk aangepast. We hanteren daarbij de volgende principes:

MercatorNet voor ontwikkelaars

MercatorNet data integreren in je applicatie?

Kan {children} niet tonen/maken. Pagina niet gevonden: merc:Voor ontwikkelaars.

  • No labels