De kaartlagen die op 29 maart 2024 publiek werden gesteld geven de overschrijding van de kritische depositiewaarden binnen habitatrichtlijngebied weer (KDW) voor enerzijds vermesting en anderzijds verzuring, en dit voor de actuele habitats en de tot doel gestelde habitats in de voorlopige zoekzones en het passend beheer.

De lagen zijn het resultaat van een vergelijking van enerzijds de totale vermestende depositie (VLOPS23, meteo 2021, emissies 2021) en de KDW-kaart vermesting (2024) en anderzijds de totale verzurende depositie (VLOPS23, meteo 2021, emissies 2021) en de KDW-kaart verzuring (2024).

Metadata Overschrijdingskaart vermestende stikstofdepositie 2024: metadata.omgeving.vlaanderen.be

Metadata Overschrijdingskaart verzurende stikstofdepositie 2024: metadata.omgeving.vlaanderen.be

Metadata Maatwerkgebieden stikstofdecreet: metadata.omgeving.vlaanderen.be


  • No labels