Welkom bij MercatorNet

MercatorNet is een samenwerkingsverband dat openstaat voor alle entiteiten binnen het Beleidsdomein Omgeving. De actieve leden zijn momenteel Agentschap Natuur en Bos (ANB), Agentschap Onroerend Erfgoed (OE), Departement Omgeving (dOMG), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschape (VEKA). Samen stellen zij data van het Beleidsdomein Omgeving ter beschikking voor gebruik door burgers, overheid, en de private sector. De MercatorNet diensten zijn deels publiek toegankelijk deels beveiligd en worden afgenomen in tal van Web Apps van de Vlaamse Overheid, de Gemeenten en externe dienstverleners.

MercatorNet biedt de volgende dienstverlening:

 • begeleiden bij het publiceren en metadateren van data;
 • begeleiding bij het inregelen van de beheersprocessen voor codelijsten;
 • publicatie van geografische data met bijhorende metadata en Web-diensten;
 • publicatie van niet-geografische data met bijhorende metadata en Web-diensten;
 • publicatie van codelijsten (zoals codelijst chemische stoffen);
 • publicatie van linked data (bijvoorbeeld DSI, IMJV);
 • opzetten van beveiligde en niet-beveiligde Web Services; en
 • intake van datasets van derde partijen in de vorm van beveiligde Web services voor intern gebruik (bv. analyse en de productie van afgeleide dataproducten).

MercatorNet maakt deel uit van de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI). Dit betekent onder meer dat wijzigingen aan onze metadata dagelijks doorstromen naar Datavindplaats.
Nieuws

Nieuwe versie GeoServer

We hebben deze ochtend rond 9u een nieuwe versie van GeoServer in productie genomen. Deze versie lost een bugje op ivm de WFS DescribeFeatureType.

We krijgen af en toe een vraag over het gebruik van de MercatorNet services in ArcGIS Pro waar er een certificaat gevraagd wordt om te connecteren. Er is op onze server two-way SSL ingesteld omdat wij naast de publieke ook afgeschermde lagen aanbieden maar om de publieke lagen te raadplegen, moet er geen certificaat worden doorgestuurd. ArcGIS probeert standaard toch een certificaat door te geven en dit resulteert in een boodschap in de toepassing. Als je op 'Annuleren' klikt worden de lagen correct geladen. We hebben deze vraag doorgegeven aan de mensen van Esri om niet standaard een certificaat door te geven. In andere software pakketten zien we deze melding niet terugkomen. Voor verdere vragen hierover verwijzen wij naar de Esri helpdesk: https://esribelux.com/hoe-kunnen-we-helpen/helpdesk/?lang=nl

We hebben vandaag versie 4.4.2 van geonetwork in productie gezet op metadata.omgeving.vlaanderen.be. Deze versie is gebaseerd op de open-source versie van Geonetwork die door Digitaal Vlaanderen werd aangepast aan de Vlaamse metadata strategie.

De voordelen van deze nieuwe versie zijn onder meer:

 • Beter zoekmogelijkheden op basis van ElasticSearch;
 • Verbeterde ondersteuning voor DCAT2 metadata records;
 • Verbeterde ondersteuning voor ISO19139 metadata records;
 • Integratie met ACM/IDM gebruikersbeheer; en
 • Algemene update van technische componenten.


De kaartlagen die op 29 maart 2024 publiek werden gesteld geven de overschrijding van de kritische depositiewaarden binnen habitatrichtlijngebied weer (KDW) voor enerzijds vermesting en anderzijds verzuring, en dit voor de actuele habitats en de tot doel gestelde habitats in de voorlopige zoekzones en het passend beheer.

De lagen zijn het resultaat van een vergelijking van enerzijds de totale vermestende depositie (VLOPS23, meteo 2021, emissies 2021) en de KDW-kaart vermesting (2024) en anderzijds de totale verzurende depositie (VLOPS23, meteo 2021, emissies 2021) en de KDW-kaart verzuring (2024).

Metadata Overschrijdingskaart vermestende stikstofdepositie 2024: metadata.omgeving.vlaanderen.be

Metadata Overschrijdingskaart verzurende stikstofdepositie 2024: metadata.omgeving.vlaanderen.be

Metadata Maatwerkgebieden stikstofdecreet: metadata.omgeving.vlaanderen.be


Met de upgrade naar GeoServer 2.24 van 12 april 2024 hebben we ook is de transformatiemethode EPSG:8369 geactiveerd voor de transformatie van Lambert 72 coördinaten (EPSG:31370) en Lambert 2009 coördinaten (EPSG:3812). De transformatiemethode EPSG:8369 (BD72 to ETRS89 Transformation of coordinates at 0.01m level of accuracy) is de meest precieze transformatiemethode die momenteel beschikbaar in GIS-toepassingen. De omzetting gebeurt door middel van een het NTV2 transformatiegrid bd72lb72_etrs89lb08.gsb ontwikkeld door Nicolas SIMON (SPW) en gevalideerd door het NGI. Dit transformatiegrid is beschikbaar voor gebruik onder de Creative Commons Attribution license CC BY licentie.

Impact voor gebruikers

We kiezen voor deze transformatiemethode omwille van de accuraatheid: deze methode wijkt ten hoogste 1 centimeter af van de volgens het NGI correcte transformatiemethode. Als iedereen dezelfde transformatiemethode toepast kunnen we de topologische fouten tussen lagen vermijden of beperken. Voor gebruikers die in het verleden al data in Lambert 2008 opgevraagd hebben kunnen er afwijkingen tot 35 centimeter zijn ten opzichte van voorgaande bevragingen.

We hebben de impact en scenario's voor het omgaan met Lambert 2008 transformaties uitgebreid toegelicht in de OIS-sessie Kennisuitwisseling Lambert 2008 (2024.03.28).

Bereik van het grid

Het transformatiegrid kan slechts toegepast worden binnen het bereik van het grid.

Grid installeren op GeoServer

GeoServer zal de nauwkeurige transformatie toepassen zodra het transformatiegrid beschikbaar is in de juiste folder in het classpath. Gebruik hiervoor eventueel de de jar-bibliotheek 'gt-transformation-bd72lb72_etrs89lb08.jar'.

Testen

De testdataset 'Testdata transformatie Lambert 72 naar Lambert 2008 coördinaten' kan gebruikt worden om de accuraatheid van een transformatiemethode te testen door de coördinaten van Lambert 72 naar Lambert 08 te transformeren en de afstand te berekenen met de xy-coördinaten omgezet met de cConvert-tool van het NGI. Deze afwijking mag maximaal 0.01 meter bedragen.

Onderstaande Python-code illustreert deze testprocedure

test GeoServer WFS
import geopandas
import numpy
import requests
...
params = dict(service='WFS', version="2.0.0", request='GetFeature',
       typeName='rs:rs_testdata_lamb08', srsName='EPSG:3812',
       outputFormat='json',
       count=40000,
       startIndex=0)
wfs_request_url = requests.Request('GET', self.geoserver_url,
                  params=params).prepare().urldf = geopandas.read_file(wfs_request_url)
df['distance'] = numpy.sqrt(
  pow(df['geometry'].x - df['x08_cc'], 2) + pow(
    df['geometry'].y - df['y08_cc'], 2))
df.sort_values(by=['distance'], inplace=True, ascending=False)

De afwijking d08_geoserver_cc in ons sample bedraagt minder dan 1 centimeter (0.01 m).

test_geoserver_wfs_proj.py
fid   id           name      x72      y72   x08_cc   y08_cc   x08_grid   y08_grid  d08_geoserver_cc
4062  705        Théonogrive 206046.486029 131941.976298 706050.277 631949.242 706050.277500 631949.251100      0.009114
20123 147134        Molen Wijk 108191.137832 185993.069708 608189.307 685988.445 608189.312498 685988.451400      0.008439
37704 80367  Au Pont d'Isle la Hesse 244009.397188 78042.765989 744019.219 578055.088 744019.216801 578055.095799      0.008104
3997  639        Dos de Corru 206104.941069 132112.088076 706108.712 632119.361 706108.712000 632119.369100      0.008100
26375 78843       Beim Rambour 250121.066320 45987.015147 750134.746 546000.477 750134.738100 546000.478301      0.008006
26383 78851          Pesser 250269.186045 45989.705267 750282.859 546003.186 750282.851099 546003.187101      0.007976

In GeoServer kan de reprojection console gebruikt worden om na te gaan welke transformatiemethode gebruikt wordt voor een conversie van EPSG:31370 naar EPSG:3812. Zoals weergegeven in onderstaand screenshot geeft GeoServer aan het transformatiegrid te gebruiken.MercatorNet voor ontwikkelaars

MercatorNet data integreren in je applicatie?

Kan {children} niet tonen/maken. Pagina niet gevonden: merc:Voor ontwikkelaars.

 • No labels