Bij MercatorNet kan er ook geografische data gepubliceerd worden voor INSPIRE (Infrastructure for spatial information in Europe). Een INSPIRE publicatie is vereist wanneer de dataset een Priority Dataset is.

Priority Datasets komen over het algemeen voort uit bepaalde Europese richtlijnen of verordeningen. Een voorbeeld hiervan is de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) waaruit bijvoorbeeld de priority dataset habitatrichtlijngebieden is voortgekomen. 

Komt jouw dataset voor in dit lijstje? Publiceer dan zeker naar INSPIRE.


RichtlijncodeBeschrijving richtlijnDataset
1999/31/EGStorten van afvalstoffenStortplaatsen voor afvalstoffen (Richtlijn Storten van afvalstoffen)
Vrijgestelde eilanden en afgelegen woongebieden (Richtlijn Storten van afvalstoffen)
2000/60/EGKaderrichtlijn Water: vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

Beschermde gebieden (Kaderrichtlijn Water)
Deelstroomgebieden (Kaderrichtlijn Water)
Monitoring stations (Kaderrichtlijn Water)
Riviernetwerk (Kaderrichtlijn Water)
Stroomgebieddistricten (Kaderrichtlijn Water)
Waterlichamen (Kaderrichtlijn Water)

2002/49/EGDe evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaiAgglomeraties (Richtlijn Omgevingslawaai)
Bevolking (Richtlijn Omgevingslawaai)
Hoofdwegen, hoofd spoorwegen en hoofd luchtvervoersnetwerk (Richtlijn Omgevingslawaai)
Omgevingslawaai (Richtlijn Omgevingslawaai)
2006/21/EGHet beheer van afval van winningsindustrieën Faciliteiten voor het beheer van winningsafval (Richtlijn Beheer afval winningsindustrieën)
2006/7/EGZwemwaterrichtlijn: het beheer van de zwemwaterkwaliteitZwemwater (Zwemwaterrichtlijn)
2007/60/EGBeoordeling en beheer van overstromingsrisico’sGebieden met een potentieel significant overstromingsrisico (Richtlijn Overstromingsrisico's)
Overstromingsrisico gebieden (Richtlijn Overstromingsrisico's)
Overstroombaargebied (Richtlijn Overstromingsrisico's)
Rapportage eenheden (Richtlijn Overstromingsrisico's)
Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (Richtlijn Overstromingsrisico's)
2008/50/ECDe luchtkwaliteit en schonere lucht voor EuropaKwaliteitsmetingen en modelleringsgegevens (Richtlijn Luchtkwaliteit)
Modelgebied (Richtlijn Luchtkwaliteit)
Monitoring stations (Richtlijn Luchtkwaliteit)
Zones en agglomeraties (Richtlijn Luchtkwaliteit)
2008/56/EGKaderrichtlijn mariene strategie: kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieuMariene regio's en eenheden (Kaderrichtlijn Mariene strategie)
Monitoring stations (Kaderrichtlijn Mariene strategie)
2009/147/EGVogelrichtlijn: het behoud van de vogelstandNatura 2000 gebieden (Vogelrichtlijn)
Pan-Europese biogeografische regio's (Vogelrichtlijn)
Verspreiding en verspreidingsgebied van vogelsoorten (Vogelrichtlijn)
2010/75/EUIndustriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)Emissies (Richtlijn Industriële emissies)
Industriële installaties - EU Registry (Richtlijn Industriële emissies)
2012/18/EUDe beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokkenInrichtingen voor gevaarlijke stoffen (SEVESO III richtlijn)
86/278/EEGRichtlijn zuiveringsslib: de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouwLandbouwfaciliteiten die slib ontvangen (Richtlijn zuiveringsslib)
Landbouwgronden die slib gebruiken (Richtlijn zuiveringsslib)
91/271/EEGDe behandeling van stedelijk afvalwaterAgglomeraties (Richtlijn Stedelijk afvalwater)
Kwetsbare gebieden, minder kwetsbare gebieden en afwateringsgebieden (Richtlijn Stedelijk afvalwater)
Lozingspunten gekoppeld aan wateren (Richtlijn Stedelijk afvalwater)
Stedelijke waterzuiveringsinstallaties (Richtlijn Stedelijk afvalwater)
91/676/EEGNitraatrichtlijn: de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnenMonitoring stations (Nitraatrichtlijn)
Nitraatgevoelige zones (Nitraatrichtlijn)
92/43/EEGHabitatrichtlijn: de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en faunaHabitattypen en verspreiding en verspreidingsgebied van soorten (Habitatrichtlijn)
Natura 2000 gebieden (Habitatrichtlijn)
Pan-Europese biogeografische regio's (Habitatrichtlijn)
98/83/EGDrinkwaterrichtlijn: de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd waterDrinkwaterleveringsgebied (Drinkwaterrichtlijn)
Drinkwateronttrekkingspunten (Drinkwaterrichtlijn)
Verordening (EG) 166/2006De instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffenActuele emissies van verontreinigende stoffen (Europees register inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen)
Industriële installaties - EU Registry (Europees register inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen)
Verordening (EU) 1143/2014De preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soortenVerspreiding van invasieve exoten (Verordening invasieve uitheemse soorten)
Verordening (EU) 2017/852Betreffende kwikKwikopslag (Kwikverordening)
Aanbeveling 2014/70/EUde minimumbeginselen voor de exploratie en productie van koolwaterstoffen (zoals schaliegas) met gebruikmaking van grootvolumehydrofractureringBoorlocaties (Aanbeveling Hydrofracturering)
EEA-AWPEEA jaarlijkse werkprogrammaNationaal Beschermde Gebieden - CDDA
national-legislationNationale wetgevingNationale biogeografische regio's
  • No labels