GDI-Vlaanderen en INSPIRE vereisen dat geografische gegevens en de diensten waarmee ze ontsloten worden, worden gedocumenteerd aan de hand van metadata. GDI MercatorNet volgt hierbij de INSPIRE richtlijnen aangevuld met de GDI-Vlaanderen Best Practices, die op hun beurt gebaseerd zijn op de ISO standaarden ISO 19115 / 19119 / 19139.

Het is de bedoeling dat de data-eigenaar of de aangewezen verantwoordelijke voor de metadata zelf de metadata voor zijn data en geografische netwerkdiensten beheert en actualiseert.

Indien metadata reeds bestaan voor de te publiceren datalagen, kunnen deze eenvoudig herbruikt worden voor GDI MercatorNet, ofwel door ze op te laden in de catalogus van GDI MercatorNet ofwel door ze te laten harvesten uit de eigen catalogus.


Metadata procedure MercatorNet


Metadata wordt semiautomatisch aangemaakt aan de hand van een ingevulde excel. Wanneer er data gepubliceerd wordt, dan wordt toegang tot deze excel verleend aan de data-eigenaar of verantwoordelijke van de metadata.

De excel bevat alle informatie die nodig is om metadata te genereren. Maar welke informatie wordt er nu precies verwacht?1. Dataset: Algemene informatie

KolomBeschrijving invulwaardesVerplicht?
dataset_key

Laagnaam: naam waarmee de configuratie wordt aangegeven in de GeoServer en waarmee de dataset bekend staat in de Read Only en onthaal databank.

Meer informatie: Richtlijnen geografische data MercatorNet

JA
layer_name

idem als dataset_key


JA
title

Titel van de dataset zoals deze weergegeven zal worden in de metadatacatalogus, maar ook de leesbare naam voor de webdiensten.

(bijv. Vastgesteld landschappelijk erfgoed)

JA
descriptionAbstract van de metadataJA
purposeBeschrijving van het doel: waarom is de data geproduceerd? Voor welke gebruik is de data geproduceerd? Voor welk gebruik is de data juist niet geproduceerd?NEE
lineage

Beschrijving van de methode waarmee de data is aangemaakt.

(bijv:

De herkomst van de data kan beschreven worden als een output van een rapport, bijvoorbeeld:
Deze geolaag is een resultaat van de onderzoeksstudie "Poelmans Lien, Hambsch Lorenz, Willems Peter, Mertens Geert (2022), Kansenkaart ruimtelijk rendement verhogen & kansenkaart ruimtelijk uitbreiden voor gemengde omgevingen – actualisatie 2021 - technische beschrijving", uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Dit rapport kan je raadplegen via https://archief.onderzoek.omgeving.vlaanderen.be/Onderzoek-3212955

Of de beschrijving van hoe de data is aangemaakt wanneer er geen verwijzing is naar een (technisch) rapport, bijvoorbeeld:
Data worden manueel ingevoerd op basis van grenzen bepaald in akoestische onderzoeken of op basis van grenzen van gebieden met kwaliteitslabel Stiltegebied. Dit laatste na uitreiking van een kwaliteitslabel Stiltegebied.”)

Of wanneer het een verzameling is van bestaande datalagen:

"De aanduidingsobjecten laag is een verzamel laag van alle beschermde en vastgestelde erfgoedlagen."

JA
dataclassification

Selecteer wat van toepassing is:

unclassified

restricted

confidential

secret

topSecret


Niet geheel duidelijk tot welke klasse je data toebehoort? Bekijk dan de beslissingsboom op: Beslissingsboom informatieklasse data MercatorNet


JA
status

Selecteer wat van toepassing is:

completed

historicalArchive

obsolete

onGoing

planned

required

underDevelopment

JA


2. Keywords

KolomBeschrijving invulwaardesVerplicht?
keywords

Vrije keywords mogen hier ingevuld worden. Vrije keywords zorgen voor verbeterde vindbaarheid van de data in de catalogus.

Let op: Zorg ervoor dat meerdere keywords gescheiden zijn met een "|"-symbool.

(bijv. bodemafdekking|verharding|ruimtemonitor)

NEE
openbare_metadata

Bij publieke data moet het keyword OpenbareMetadata vermeldt worden.

Bij beveiligde data laat deze optie leeg.

INDIEN PUBLIEKE DATA: JA

GEEN PUBLIEKE DATA: NEE

inspire_theme_keywords

Selecteer wat van toepassing is.

Meer informatie wat betreft de INSPIRE thema's: INSPIRE thema's en INSPIRE thema register

JA
gdi_vlaanderen_keywords

GDI Vlaanderen keywords moeten ingevuld worden.

Let op: Zorg ervoor dat meerdere keywords gescheiden zijn met een "|"-symbool.

De keuze bestaat uit:

Vlaamse Open data: Wanneer en voor zolang een regeling voor hergebruik van toepassing is in
overeenstemming met hoofdstuk 4 (Hergebruik van overheidsinformatie) van het
Bestuursdecreet, neem je dit trefwoord op uit deze thesaurus. 

Herbruikbaar: Pas wanneer en voor zolang je hergebruik hebt toegestaan en de voorwaarden voor
zowel commercieel als niet commercieel hergebruik hebt vastgesteld, en waarmee
de gegevens dus hergebruikt kunnen worden, neem je dit trefwoord op uit deze
thesaurus.

Kosteloos: Pas wanneer en voor zolang er aan niemand kosten worden aangerekend voor het
gebruik, de verstrekking of het verlenen van toegang tot de gegevens via alle in deze
metadatarecord beschreven distributiekanalen / -vormen, neem je dit trefwoord op
uit de thesaurus.

Toegevoegd GDI-Vl: Pas wanneer en voor zolang dat de gegevens aan de GDI-Vlaanderen zijn
toegevoegd, neem je dit trefwoord op uit deze thesaurus.

Lijst M&R INSPIRE: Wanneer en voor zolang de dataset of dienst is opgenomen in de Belgische
Monitoring-lijst, opgemaakt in het kader van de INSPIRE Monitoring & Reporting,
neem je dit trefwoord op uit deze thesaurus.

Metadata GDI-Vl-conform: metadata opgesteld volgens de GDI-Vlaanderen richtlijnen.

Metadata INSPIRE-conform: metadata opgesteld volgens de INSPIRE richtlijnen.


Voor Openbare Metadata vaste subset van:

Herbruikbaar|Kosteloos|Metadata GDI-Vl-conform|Metadata INSPIRE-conform|Toegevoegd GDI-Vl|Vlaamse Open data

Voor Interne data vaste subset van:

Metadata GDI-Vl-conform|Metadata INSPIRE-conform


Veel voorkomende combinaties zijn alvast beschikbaar gesteld in het dropdown menu.

JA


3. Betrokken organisaties en rollen

KolomBeschrijving invulwaardesVerplicht?
owner

Dropdown menu met acronym voor de betreffende organisaties


Eigenaar: partij die eigenaar is van de data

JA
custodianBeheerder: partij die verantwoordelijkheid heft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de dataJA
processorBewerker: partij die de data heeft bewerkt, zodanig dat de data is gewijzigdNEE
publisherUitgever: Partij die de data publiceertJA
contactContactpunt: Partij waarmee contact kan worden opgenomen voor het vergaren van kennis of verstrekking van de dataJA
distributorVerdeler: Partij die de data verstrektJA
userGebruiker: Partij die de data gebruiktNEE
metadata_contactContactpunt: Partij waarmee contact kan worden opgenomen betreffende de metadataJA


4. Publicatie-informatie

Kolom Beschrijving invulwaardesVerplicht? 
geonetwork_groupGelijk aan organisatie custodian en publiceerderJA
creation_dateDatum waarop de data gecreëerd isJA
publication_dateDatum waarop de data gepubliceerd isJA
revision_dateDatum waarop de data substantieel gewijzigd isNEE
maintenance_frequency

De update frequentie van de dataset kan aangegeven worden met de vaste waarden beschikbaar in het dropdown menu.


NEE
topic_category

Kies de ISO categorie waar je data toebehoort uit de vaste waarden in het dropdown menu.

Meer informatie: INSPIRE metadata onderwerpcategorieën

JA
spatial_representation

Keuze uit:

grid: raster data

vector: vector data

JA
spatial_resolution

Vector: selecteer de denominator van de schaal.

grootschalige data: 1000

middenschalige data: 10000

kleinschalige data: 100000

Raster: geef de grondresolutie aan in meters

Niet geografische data: selecteer 1

JA


5. Feature Catalog

voor Vectoriële data. Kan eventueel met een script uit de brondata opgehaald worden


6. Quality


7. Layer

De layer informatie is nodig om de configuratie in de GeoServer aan te maken.


KolomBeschrijving invulwaardesVerplicht?
dataset_key

Laagnaam: naam waarmee de configuratie wordt aangegeven in de GeoServer en waarmee de dataset bekend staat in de Read Only en onthaal databank.

Meer informatie: Richtlijnen geografische data MercatorNet

Dezelfde code als is vermeld onder dataset_key in het tabblad "Dataset"

JA
workspace

workspace is de afkorting van het INSPIRE thema waar de data onder valt. Dit is ook wel de eerste letters van de laagnaam.

Bijvoorbeeld:

lu (Land Use)

ps (Protected Sites)

hh (Human Health)

lc (Land Cover)

pf (Production Facilities)


layer_nameDezelfde laagnaam alsis  vermeld onder layer_name in het tabblad "Dataset". Meer informatie: Richtlijnen geografische data MercatorNet
database

In geval van vector data: de onthaaldatabank waar de data gevonden kan worden.

Voorbeeld:

mercatoronthaalagiv_productie

mercatoronthaalanb_productie

mercatoronthaalextern_productie

mercatoronthaallne_productie

mercatoronthaalovam_productie

mercatoronthaalrwo_productieschema

In geval van vector data: het schema waar de data in de database gevonden kan worden.

Respectievelijk volgens het voorbeeld in database: agiv, anb, extern, lne, ovam of rwo.


raster_cog_urlIn geval van raster data: URL wordt toegevoegd na het opladen van de COGs op de minio. Deze kolom wordt aangevuld door MercatorNet.

Deze URL volgt de standaard:

cog://http://mercn-minio-<instantie>-1.vm.cumuli.be:9000/minio/rasters/<workspace>/<laagnaam>/<laagnaam>.tiff


Bijvoorbeeld:

cog://http://mercn-minio-on-1.vm.cumuli.be:9000/minio/rasters/hh/hh_buurtgroen_2013/hh_buurtgroen_2013.tiff

cog://http://mercn-minio-pr-1.vm.cumuli.be:9000/rasters/lu/lu_ontwinprior_hydveer_1m/lu_ontwinprior_hydveer_1m.tiff


sld

Wanneer de lengte van de sld niet te groot is voor de excel, kopieer en plak de xml van de sld in het veld.

Het aanmaken van een sld bestand vind je hier: a. Aanmaken SLD


create

  • No labels