Voor wat betreft de opmaak van het RUP is het proces niet veranderd. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. Dit openbaar onderzoek wordt minstens binnen de 30 dagen (termijn van orde) na de voorlopige vaststelling aangekondigd in het Belgisch Staatsblad. Het openbaar onderzoek start uiterlijk de dertigste dag (termijn van orde) nadat de aankondiging ervan in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

Als er een plan-MER of RVR is opgesteld, gaan deze mee in openbaar onderzoek en kan de bevolking, in tegenstelling tot de oude procedure, hierop opmerkingen maken. 

Als er geen plan-MER opgesteld moet worden: het RUP moet overeenkomstig de VCRO (enkel) de kwaliteitsbeoordeling van team Mer bevatten. Met ‘kwaliteitsbeoordeling’ wordt in geval van screening de ‘vaststelling dat geen plan-MER vereist is’ bedoeld (VCRO artikel 1.1.2, 8/1). Uit het RUP zal wel moeten blijken hoe met het geheel van de screening werd rekening gehouden. Het is noodzakelijk dat het publiek de motivatie terzake kan raadplegen. De motivatie dat er geen aanzienlijke effecten zijn is te vinden in de scopingnota. In het RUP zal dus - naast de kwaliteitsbeoordeling van het team Mer - hetzij het onderzoek naar milieueffecten zelf overgenomen worden hetzij hiernaar expliciet verwezen worden.

De regelgeving vermeldt niet dat de scopingnota  op zich deel uitmaakt van het openbaar onderzoek, maar aangezien de scopingnota de motivatie dat geen plan-MER nodig is bevat, moet deze wel beschikbaar zijn voor het publiek tijdens het openbaar onderzoek. De scopingnota is tijdens het planningsproces steeds raadpleegbaar op de website van de bevoegde overheid (zie Stap 3: Opmaak scopingnota (en desgevallend bepaling plan-MER/RVR-plicht)). Om het openbaar onderzoek voor de burger te faciliteren kan de scopingnota toegevoegd worden aan de documenten die in openbaar onderzoek gaan, zeker in het geval voor de motivering verwezen wordt naar de scopingnota. In principe is er geen inspraak op de scopingnota mogelijk maar moet de info ter beschikking zijn.


Besluit Vlaamse Regering 17 februari 2017 Art. 6.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten worden gedurende het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 2.2.10, §2, artikel 2.2.15, §2, en artikel 2.2.21, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op de volgende plaatsen ter beschikking gesteld:
1° bij de bevoegde overheid en op haar website;
2° bij de betrokken gemeenten.
Het openbaar onderzoek over het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten en de instrumenten, vermeld in artikel 2.2.5, §1, eerste lid, 14°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt, naast de aankondigingen, voorgeschreven in artikel 2.2.10, §2, artikel 2.2.15, §2, en artikel 2.2.21, §2 van de voormelde codex, uiterlijk de dag voorafgaand aan het openbaar onderzoek aangekondigd op de volgende wijzen:
1° voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door:
a) aanplakking in elke betrokken gemeente;
) een bericht in ten minste drie dagbladen die in het Vlaamse Gewest worden verspreid;
c) een bericht dat drie keer door de openbare radio wordt uitgezonden;
d) een bericht op de website van het departement;
2° voor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan door:
a) aanplakking in elke betrokken gemeente;
b) een bericht in ten minste drie dagbladen die in de provincie worden verspreid;
c) een bericht op de website van de bevoegde provincie;
3° voor een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door:
a) aanplakking in elke betrokken gemeente;
b) een bericht in ten minste drie dagbladen die in de gemeente worden verspreid of in het gemeentelijk infoblad dat verspreid wordt in de betrokken gemeente;
c) een bericht op de website van de bevoegde gemeente.
De aankondiging, vermeld in het tweede lid, vermeldt:
1° de betrokken gemeenten;
2° de plaats waar het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten en de instrumenten, vermeld in artikel 2.2.5, §1, eerste lid, 14°, van de voormelde codex, geraadpleegd kunnen worden;
3° de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek;
4° de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de betrokken gemeenten.

De adviezen, opmerkingen en bezwaren worden door de GECORO (gemeentelijk niveau), de PROCORO (provinciaal niveau) of het planteam (gewestelijk niveau) verwerkt.

Indien het ontwerp plan-MER, ontwerp RVR of het ontwerp RUP naar aanleiding van opmerkingen of bezwaren uit het openbaar onderzoek wordt aangepast, stelt zich de vraag of een nieuw openbaar onderzoek vereist is. Dit moet geval per geval bekeken worden.  Voor opmerkingen op het RUP verandert er niets aan de huidige werkwijze. Voor opmerkingen op de effectbeoordelingen is dit nieuw. Er worden hieronder een aantal mogelijke scenario’s besproken:

  • De opmerking uit het openbaar onderzoek leidt niet tot een aanpassing van het effectenonderzoek. In het definitief vastgesteld RUP wordt gemotiveerd waarom de opmerking niet leidt tot een aanpassing van het onderzoek.
  • De opmerking leidt tot een aanpassing van het effectenonderzoek, maar de conclusies van het effectenonderzoek wijzigen niet of niet significant. Het RUP wordt hier bijgevolg niet voor aangepast. In dat geval wordt het aangepaste effectenonderzoek bijgevoegd bij het RUP en is in principe geen nieuw openbaar onderzoek nodig.
  • De opmerking leidt tot een aanpassing van het effectenonderzoek en de conclusies van het effectenonderzoek wijzigen significant (met wel of niet een aangepast RUP als gevolg). In dat geval zal het planteam nagaan of een proceslus wel (bijvoorbeeld als de rechten van de burgers op inspraak geschaad worden) of niet noodzakelijk is.
  • Indien er aanpassingen gebeuren buiten de scope van het plan, dient de scopingnota aangepast en moet de voorlopige vaststelling opnieuw gebeuren, wat een nieuw openbaar onderzoek met zich meebrengt (een zogenaamde proceslus).
  • No labels