Algemeen wordt het studiegebied afgebakend tot het gebied waarin de emissies een aantoonbare invloed op de luchtkwaliteit hebben. Concreet wil dit zeggen dat voor plaatsen waar geen mensen wonen een bijdrage van het plan/project van 1% van de milieukwaliteitsnorm (MKN) als afbakening genomen wordt. Als er wel mensen wonen moet een bijdrage van het plan/project van 1% van de gezondheidskundige advieswaarde (GAW) gehanteerd worden, vermits deze informatie toch nodig zal zijn bij de uitwerking van de discipline mens-gezondheid. Het is belangrijk om hier reeds bij aanvang van de milieubeoordeling voldoende aandacht aan te besteden en eventueel het studiegebied bij te stellen in de loop van het m.e.r.-proces. De grootte van het studiegebied kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de omvang van de emissies en aard van de emissie(bron).

In milieueffectrapporten voor industriële bedrijven wordt vaak een groot studiegebied van 3 à 10 km rondom de site gehanteerd. Door de hoogte van de emissiebron(nen) is een dergelijk gebied nodig opdat het pluimmaximum (positie waar de hoogste bijdrage van een schoorsteen berekend wordt) binnen het studiegebied zou vallen. Hoge schoorstenen zorgen immers voor de grootste impact op grotere afstanden van de schoorsteen, terwijl lage emissiebronnen de grootste impact veroorzaken in de zeer nabije omgeving van de emissiebron.

Ook wanneer (zeer) hoge emissievrachten berekend worden, moet een groter studiegebied gekozen worden dan wanneer slechts beperkte emissievrachten berekend worden. De hogere emissievrachten kunnen immers leiden tot hogere immissiewaarden in de omgeving, ook op grotere afstand van de bron.

De huidige en toekomstig verwachte luchtkwaliteit en de aanwezige externe bronnen rond het plan-/projectgebied kunnen mee bepalen of het studiegebied beperkt of uitgebreid kan zijn. Voor zones waarvan de luchtkwaliteitsdoelstellingen benaderd of overschreden worden, moet het studiegebied voldoende ruim genomen worden.

Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met kwetsbare locaties of receptoren in de nabijheid van het plan/project. Wanneer woonzones, natuurgebieden of beschermde gebieden, zoals Natura2000-gebieden in de nabijheid gelegen zijn, moet het studiegebied voldoende ruim genomen worden.

Als het plan/project dioxine- en/of PCB-emissies genereert, moeten in een straal van 800 meter rond het bedrijf woongebieden en agrarische gebieden deel uitmaken van het studiegebied.


  • No labels