Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Neen. Het doel van het project is om data transparanter en toegankelijker te maken ; anders dan door de datastromen zal er aan het proces opmaak TV niet getornd worden. Er is in parallel – losstaand van dit project – een evaluatie van het proces lopende, met betrokken stakeholders. Ook hier is het uitgangspunt om de rol en autonomie van elke actor in stand te houdente centraliseren en te standaardiseren.

Dit zal geen invloed hebben op het huidige proces voor de opmaak en conformverklaring van het TV.

Zie ook startnota.