Als geurhinder verwacht wordt ten gevolge van het project, moet onderzocht worden welke BBT-maatregelen de risico’s tot een minimum kunnen herleiden. Als er voldoende kennis is over de efficiëntie van een maatregel kan het resteffect met een verspreidingsberekening worden aangetoond en beoordeeld.

Wanneer uit de totaalbeoordeling van de geurimpact blijkt dat sprake is van aanzienlijk negatieve effecten (bij een overschrijding van de grenswaarde), is het nodig dat in het MER milderende maatregelen gedetailleerd worden uitgewerkt, en mag ook verwacht worden dat de effecten van deze maatregelen op de geurimpact worden gemodelleerd.

Bij een negatief effect wordt het onderscheid gemaakt tussen veranderingen zonder dat wordt verwacht dat de bestaande hinder vergroot, en nieuwe inrichtingen met veranderingen waardoor de bestaande hinder vergroot. Hierbij wordt de filosofie van het achtergronddocument bij het visiedocument gehanteerd. Bij nieuwe situaties of veranderingen met vergrote impact op de hinder zijn milderende maatregelen op korte termijn nodig, dus dient het MER hier ook voldoende aandacht aan te besteden. Gedetailleerde uitwerking en modellering kan in voorkomend geval nodig zijn. Bij bestaande situaties zijn milderende maatregelen op lange termijn nodig, in functie van de voortschrijdende BBT. De deskundige oordeelt of een gedetailleerde uitwerking en modellering van het effect van maatregelen in voorkomend geval nodig zijn, en neemt deze argumentatie op in het MER.

Bij verwaarloosbare effecten moeten in het MER geen milderende maatregelen voorgesteld worden.

De bestrijding van geurhinder verschilt niet van die van andere luchtzuiveringstechnieken. Nochtans is de oplossing meestal niet zo eenvoudig: het gaat vaak om complexe mengsels van verbindingen, waarvan de samenstelling en de fluctuaties in de tijd niet altijd goed in kaart gebracht zijn. Geur reduceren tot nul is in de meeste gevallen ook niet mogelijk, hoewel nogal wat technische mogelijkheden voorhanden zijn voor de beheersing van geurhinder:

Methode

Principe van de maatregel

Voorbeelden

Vorming of aanwezigheid van geurcomponenten beperken

Good housekeeping

ProcesgeïntegreerdCompartimenterin/luchthuishouding

Gesloten opslag van solventen

Gebruik van andere grond-/hulpstoffen

Andere technieken

Afdekken

Gescheiden houden procesdampen en ruimtelucht

Uitstoot van geurcomponenten beperken

 ·        Fysisch-chemisch

 

 

 

 ·        Biologisch


Oxidatie

Adsorptie

Absorptie

Capteren

Biologische oxidatie


Thermisch/katalytisch, AOP

Filters (AK/zeoliet)

Scrubbers

Geurvreters

Bio(trickling)filters, biowasser

Impact van geurcomponenten in omgeving beperken

Verdunningseffect
Maskeren

Verhogen emissiepunt

Ruimtelijke scheiding/ordening: kritische installaties verst verwijderd van geurgevoelige objecten

Geurmaskeerders

Inspelen op het subjectieve

Communicatie


Visuele aspecten

Informatieblaadje

Klachtenmeldpunt

Groenscherm

Schouwen afbreken

Onderzoek

Uitwerken van een globale strategie

Geurstudie

Geuraudit

Geurbeheersplan


De technische aspecten moeten gekaderd worden in een globale strategie, waarbij communicatie (zowel intern als extern naar de omgeving toe) zeer belangrijk is. Het kan zinvol zijn om de omwonenden te informeren welke maatregelen genomen worden en welk effect deze maatregelen hebben, zonder hierbij te hoge verwachtingen te creëren.


  • No labels