In deze handleiding wordt het proces opgedeeld in verschillende stappen die moeten worden doorlopen bij de opmaak van een RUP. Het proces wordt in stappen opgedeeld en besproken, maar ze vormen in feite één organisch geheel. De verschillende stappen vloeien in elkaar over en kunnen (ten dele) naast elkaar staan.

Stap 0: Voorbereidende fase

Stap 1: Opmaak startnota en procesnota

Stap 2: Organisatie van raadpleging publiek en adviesvraag (1e participatiemoment)

Stap 3: Opmaak scopingnota

Stap 4: Opmaak voorontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): plenaire vergadering of adviesronde

Stap 5: Opmaak ontwerp-RUP (en effectbeoordelingen): voorlopige vaststelling

Stap 6: Organisatie openbaar onderzoek (2e participatiemoment)

Stap 7: Definitieve vaststelling van RUP en finale kwaliteitsbeoordeling effectbeoordelingen


 In de "oude" procedure onderscheidden we volgende documenten:

 • het RUP met de toelichtingsnota met o.a. een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften (cf. VCRO art. 2.2.2.§1) 
 • de plan-m.e.r.-screeningsnota of plan-MER (eventueel met passende beoordeling) met de weergave van de (potentiële) effecten van het RUP
 • indien van toepassing, rapporten met andere effectbeoordelingen (Mobiliteitseffectenrapport MOBER, Ruimtelijk Veiligheidsrapport RVR, ...)

In de nieuwe procedure (vanaf 1 mei 2017) worden enkele documenten toegevoegd of gedeeltelijk vervangen:

 • de startnota
 • de procesnota
 • de scopingnota

Hoewel deze nota's procedureel nieuw zijn, hoeft dit geen grote bijkomende werklast te betekenen. Zowel de startnota als de scopingnota kunnen namelijk de aanzet vormen van de latere toelichtingsnota. Enkel de procesnota is een nieuw document.


De nieuwe documenten worden in het stappenplan in detail beschreven.Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de documenten volgens de "oude" en de "nieuwe" RUP-procedure voor wat betreft het RUP en de milieueffectrapportage. Let wel, deze tabel is niet bedoeld om een overzicht te geven van de procedure, maar om het verschil en de overeenkomsten te verduidelijken voor beide procedures.
"Oude"  procedure"Nieuwe" procedure
 • /
 • Procesnota
 • plan-m.e.r.-screeningsnota
 • Startnota (met onderdeel plan-m.e.r.-screening
 • Geen terinzagelegging publiek
 • Publieke raadpleging en Participatiemoment
 • Adviesvraag instanties
 • Adviesvraag instanties
 • Screeningsbeslissing dienst Mer
 • Scopingnota (met onderdeel beslissing dienst Mer)
 • Eén of meerdere plenaire vergaderingen RUP
 • Geen, één of meerdere plenaire vergaderingen (PV), indien geen PV: schriftelijke adviesronde
 • Voorontwerp RUP
 • Scopingnota/voorontwerp
 • Ontwerp RUP
 • Ontwerp RUP
 • RUP, plan-m.e.r.-screeningsnota + beslissing dienst Mer, eventuele andere effectenrapporten
 • RUP (met onderdeel plan-m.e.r.-screening)+ scopingnota + eventuele andere effectenrapporten


 

 "Oude"  procedure"Nieuwe" procedure
 • /

 • Procesnota
 • Kennisgeving

 • Startnota
 • Terinzagelegging publiek

 • Publieke raadpleging en Participatiemoment
 • Adviesvraag instanties

 • Adviesvraag instanties
 • Richtlijnenvergadering (= facultatieve vergadering met relevante adviesinstanties, plannende overheid en dienst Mer i.f.v. inhoud richtlijnen)

 • Facultatieve vergadering met relevante adviesinstanties en planteam i.f.v. inhoud scopingnota
 • Richtlijnen

 • Scopingnota
 • Ontwerptekstbespreking (= facultatieve vergadering met relevante adviesinstanties, plannende overheid en dienst Mer i.f.v. inhoud plan-MER)

 • Facultatieve vergadering met relevante adviesinstanties en planteam i.f.v. inhoud plan-MER
 • Plan-MER

 • plan-MER ('herkenbaar' document)
 • Eén of meerdere plenaire vergaderingen RUP
 • Geen, één of meerdere plenaire vergaderingen (PV). Indien geen PV: schriftelijke adviesronde
 • Voorontwerp RUP
 • Scopingnota/voorontwerp RUP
 • Ontwerp RUP
 • Ontwerp RUP met (apart) plan-MER en eventuele andere effectenrapporten
 • RUP, goedgekeurd plan-MER, eventuele andere effectenrapporten. De conclusies van de onderbouwende effectbeoordelingen zijn verwerkt in het RUP
 • RUP met plan-MER en eventuele andere effectenrapporten. De conclusies van de onderbouwende effectbeoordelingen zijn verwerkt in het RUP.