Vlaamse milieuprioriteiten voor het Belgische EU-voorzitterschap

In de tweede helft van 2010 is Belgiƫ voorzitter van de Europese Unie, als onderdeel van het triovoorzitterschap Spanje-Belgiƫ-Hongarije. De Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu en natuur Joke Schauvliege zal tijdens het Belgische voorzitterschap de Raad Leefmilieu voorzitten.

Milieuprioriteiten

Klimaat

Vlaanderen zal haar pioniersrol blijven opnemen bij de verder uitwerking van een nieuw klimaatverdrag. Nadat de top in Kopenhagen zonder akkoord 2009 afsloot, is 2010 cruciaal om alsnog tot een bindend Klimaatakoord te komen. Tegelijkertijd zijn maatregelen nodig om de aanpassing aan de klimaatswijziging voor te bereiden. Van 23-25 november 2010 organiseert Vlaanderen een eerste Europese conferentie over adaptatie.

Biodiversiteit

2010 is het internationaal jaar van de biodiversiteit. Het Vlaamse Gewest zal een prominente rol spelen in de conferentie der Partijen van de Conventie over Biologische Diversiteit in oktober 2010 in Japan. In aanloop van deze COP -10 organiseert Vlaanderen op 8 en 9 september 2010 in Gent het koepelevent 'Biodiversity beyond 2010'.

Duurzaam materialenbeheer

Materialenbeheer is het sleutelthema van de Informele Raad Leefmilieu op 12 en 13 juli 2010 in Gent. Daarmee plaats Vlaanderen dit onderwerp op de Europese agenda. Vlaanderen wil het debat verruimen van het sluiten van afvalkringlopen naar het sluiten van materiaalkringlopen. Levencyclusdenken (cradle tot cradle) en ontkoppeling van materiaalgebruik en economische groei staan daarbij centraal. Vlaanderen streeft naar formele conclusies van de Raad Leefmilieu om sturing te geven aan het Europees duurzaam materialenbeheer.

Betere instrumenten voor het milieubeleid

De Europese Commissie pleit voor een degelijke implementatie van bestaande Europese milieuregelgeving, eerder dan nieuwe te ontwikkelen. Coherentie, vereenvouding van bestaande regelgeving en administratieve vereenvoudiging staan daarbij centraal. Vlaanderen zal de bespreking starten rond een meer gestroomlijnd Europees rapporteringssyteem voor milieugegevens (SEIS, Shared Environmental Information System). In november 2010 wordt hierover een seminarie georganiseerd in het Europees Parlement.