Sla navigatie over
imjv.milieuinfo.be
  Helpteksten online IMJV-loket  
     

II_9

helptekst scherm 4. zuiveringsapparatuur lucht

4. hoofd

Deze pagina geeft een overzicht van alle ingevoerde zuiveringsapparaten. De zuiveringsapparatuur wordt gesorteerd op volgorde van ingave. Indien er meerdere verontreinigende stoffen voor éénzelfde zuiveringsapparaat aanwezig zijn, worden deze gegroepeerd weergegeven voor het zuiveringsapparaat onder de hoofding 'verontreinigende stoffen en broeikasgassen'. Dit wil zeggen dat per zuiveringsapparaat één rij weergegeven wordt met een mogelijke opsomming van verontreinigende stoffen met hun verwijderingsrendement. Hetzelfde geldt wanneer meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan het zuiveringsapparaat. In dat geval worden de activiteiten gegroepeerd weergegeven per zuiveringsapparaat onder de hoofding 'benaming activiteit'.

In het voorbeeld hoort bij het zuiveringsapparaat 'zuiveringsapp 1' de activiteit 'apparaat 1' en de verontreinigende stoffen 'totaal stof' en 'PM10'.

Een zuiveringsapparaat kan uit de lijst verwijderd worden via het rode verwijdericoontje rechts naast de benaming van het zuiveringsapparaat. Voor ZUIVERINGSAPPARATEN die door VMM aangeleverd werden zal er geen verwijdericoontje aanwezig zijn maar een aankruisvakje 'niet van toepassing'. Via de detailpagina kan dit aankruisvakje aangevinkt worden indien het ZUIVERINGSAPPARAAT definitief buiten werking gesteld is.
Via het groene toevoegicoontje kan een verontreinigende stof toegevoegd worden. Met het rode kruisje naast de benaming van de verontreinigende stof, kan een verontreinigende stof verwijderd worden.

1) Wijzigen van door de VMM aangeleverde vaste gegevens:

Via de link in de kolom 'benaming zuiveringsapparatuur' wordt een detailpagina geopend waarin de gegevens van het zuiveringsapparaat voor de combinatie emissiepunt-activiteit gewijzigd kunnen worden.
4. detail_1

Via deze pagina kunnen de gegevens van een zuiveringsapparaat voor een bestaande combinatie emissiepunt-activiteit gewijzigd worden.

In de boomstructuur 'gekoppelde activiteiten' worden de activiteiten geladen die in hoofdstuk 3 gekoppeld werden aan het geselecteerde EMISSIEPUNT. Er kunnen één of meerdere activiteiten geselecteerd worden.
Het selecteren van de activiteiten doet u door de betreffende activiteit(en) aan te duiden in de boomstructuur. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden. Meerdere activiteiten selecteren doet u door de eerste (activiteit) aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.

Een ZUIVERINGSAPPARAAT dat door VMM werd gevalideerd kan niet uit de databank verwijderd worden. Voor een gevalideerd ZUIVERINGSAPPARAAT zal een aankruisvakje 'niet van toepassing' getoond worden in de detailpagina van het zuiveringsapparaat. Indien dit aankruisvakje aangevinkt wordt geeft de PLICHTIGE te kennen dat het ZUIVERINGSAPPARAAT definitief buiten werking gesteld is.

2) nieuw zuiveringsapparaat toevoegen

Via de link 'nieuw zuiveringsapparaat toevoegen' kan een nieuwe combinatie zuiveringsapparaat-emissiepunt–activiteit toegevoegd worden aan de lijst.
4. detail_2

Via deze pagina kan een nieuwe combinatie emissiepunt-activiteit voor een zuiveringsapparaat toegevoegd worden.

In de boomstructuur 'gekoppelde activiteiten' worden de combinaties emissiepunt-activiteit(en) weergegeven die u in hoofdstuk 3 hebt gekoppeld. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden. Meerdere activiteiten selecteren doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift-toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.

3) verontreinigende stof wijzigen, toevoegen of verwijderen

Via de link in de kolom 'verontreinigende stoffen en broeikasgassen' wordt een detailpagina geopend waarin de gegevens van de verontreinigende stof of broeikasgas voor de combinatie emissiepunt-activiteit-zuiveringsapparaat gewijzigd kunnen worden.
4. detail_3

De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die gedefinieerd zijn in de stoffenlijst van de VMM. Per combinatie emissiepunt-activiteit kunnen meerdere verontreinigende stoffen opgegeven worden. Een tweede verontreinigende stof kunt u toevoegen via de onderste knop ‘toevoegen’ (of via het groene toevoegicoontje in het overzicht scherm).

Het verwijderingsrendement moet (indien gekend) steeds worden ingevoerd omdat dit kan verschillen van verontreinigende stof tot verontreinigende stof.

Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kunt u van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende navigeren om uw gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens drukt u op 'Opslaan' waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
 

Via de 'toevoegen' knop kunt u na het ingeven van een eerste zuiveringsapparaat of verontreinigde stof ook al een volgende ingeven, zonder telkens te moeten opslaan en terug te keren naar het hoofdscherm. U geeft dus alle nodige zuiveringsapparaten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'Opslaan', waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijgt u een volledig overzicht van de zuiveringsapparaten die u ingegeven hebt.

Opmerking: u kunt de knop 'Opslaan' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens. Opslaan vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.

Via de knop 'Opslaan' worden de gegevens bewaard in de databank.


Keuzelijst schermen deel 'Ander hoofdstuk':
In de meeste delen kunt u navigeren naar een ander hoofdstuk of rubriek van dit deel via deze 'uitschuiflijst'.

Menubalk bovenaan

Door te klikken op een knop van deze hoofdmenubalk kunt u navigeren naar de verschillende delen in het online IMJV-loket.
Dit kan naar een ander deel (bv. 'Afval', 'Water'), naar het scherm 'Indienen', 'Beheer gebruikers', of 'Overzicht'. U vindt meer informatie hierover onder de helpfunctie van deze delen van het online IMJV-loket.
In principe krijgt u enkel de knoppen te zien waarvoor gegevens moeten ingevuld worden. Indien u geen wateremissiegegevens moet indienen (volgens de status van de overheid) is deze knop niet beschikbaar. Indien u wel wateremissiegegevens moet invullen, moet u dit deel bijvragen.
Een deel bijvragen kan enkel in het startscherm. Klik eerst op 'Start' in het hoofdmenu bovenaan en vervolgens op 'Deel bijvragen' in de knoppenbalk onderaan. Indien u een document (PDF) genereert met de knop 'Document' (knoppenbalk onderaan) dan wordt een PDF-document gemaakt van het volledige IMJV (alle delen), dat u kunt openen en/of opslaan.

Knoppenbalk onderaan

Vorige: hiermee gaat u naar de vorige bladzijde.

Document: hiermee kunt u een PDF-document genereren met alle tot dan toe ingevulde (en bewaarde) gegevens. Op deze plaats wordt enkel een PDF-document gegenereerd van het deel waar u zich bevindt.

Bijlagen: hiermee kunt u een bijlage toevoegen aan het IMJV.

Valideer aangifte: de aangifte wordt gevalideerd en indien volledig kan de plichtige deze afsluiten. Opgepast: u kunt de aangifte nadien niet meer openen!

Volgende: hiermee gaat u naar het volgende scherm van het deel van het IMJV. De ingebrachte gegevens worden dan automatisch gevalideerd en bewaard in de databank. Indien u geen validatiefoutmelding krijgt is alles in orde. U kunt de ingebrachte gegevens altijd opnieuw overschrijven (verbeteren), ook al zijn deze bewaard in de databank.


Indien u nog vragen of problemen hebt, contacteer dan de helpdesk