Sla navigatie over
imjv.milieuinfo.be
  Helpteksten online IMJV-loket  
     

II_20

helptekst scherm 6.C.2.1. Geleide emissies door opslag

6.c.2.1. hoofd

Deze pagina geeft een overzicht van de karakteristieken van de geleide emissie(s) van de verontreinigende stoffen en/of broeikasgassen bij opslag. Aangezien er met betrekking tot de karakteristieken van een emissie veel gegevens kunnen ingegeven worden, worden in de overzichtslijst enkel de velden 'benaming emissiepunt', 'benaming activiteit', 'benaming stof', 'verontreinigende stof' en ‘emissie’ weergegeven. De volgorde waarin de karakteristieken worden weergegeven is: per emissiepunt (zoals opgegeven in hoofdstuk 3) en daarin de opeenvolgende activiteiten en daarin volgens stof en tenslotte per verontreinigende stof en/of broeikasgas. Rapporteer de emissies per emissiepunt en zo mogelijk per activiteit. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden deze gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT. Aan een activiteit behorend tot een EMISSIEPUNT kunnen ook meerdere stoffen gekoppeld zijn. Net zoals bij activiteiten worden deze ook gegroepeerd weergegeven per activiteit per EMISSIEPUNT.

Een geleide emissie verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van het emissiepunt. Wanneer een geleide emissie verwijderd wordt, verdwijnen alle verontreinigende stoffen die betrekking hebben op dezelfde emissie uit de tabel.

Via de link 'nieuwe geleide emissie' kan een nieuwe geleide emissie toegevoegd worden aan de lijst.

Via de link ‘emissiepunt’ wordt een detailscherm geopend waarin de emissie kan ingevuld of gewijzigd worden.

Via de link in de kolom 'verontreinigende stof' wordt een detailpagina geopend waarin de karakteristieken van de verontreinigende stof kunnen gewijzigd worden. Toevoegen van een verontreinigende stof gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof. Een stof verwijderen doet u met het rode verwijdericoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof.


6.c.2.1. detail 
Via dit scherm kan een geleide emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe verontreinigende stof toegevoegd worden.

De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle EMISSIEPUNTEN die in hoofdstuk 3 gekoppeld werden aan een activiteit van het type 'C'. Omdat meerdere activiteiten kunnen emitteren door één EMISSIEPUNT, kunnen er in de boomstructuur meerdere activiteiten voorkomen onder één emissiepunt. Alle stoffen die u ingegeven hebt in het veld 'benaming stof' in hoofdstuk 6.C.1 en die u gekoppeld heeft aan een bepaalde activiteit, worden in de boomstructuur onder de betreffende activiteiten weergegeven. (alleen die combinaties stof-activiteit worden toegelaten die in 6.C.1. werden ingevuld)

Het selecteren van de emissiebronnen doet u door de betreffende stoffen van de activiteit(en) aan te duiden in de boomstructuur. Er kunnen meerdere stoffen geselecteerd worden. Meerdere stoffen selecteren, doet u door de eerste stof aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende stof aan te duiden.

De autofill-lijst 'emissieritme' bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Indien een bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst kan dit in het tekstveld ingegeven worden. Geef aan hoeveel er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.

De autofill-lijst 'emissieperiode' bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een bepaalde emissieperiode niet voorkomt in de lijst kan dit in het tekstveld ingegeven worden. Geef aan wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …

Wanneer het debiet van het emissiepunt in natte toestand opgegeven wordt, dan moet ook de concentratie van geëmitteerde stoffen opgegeven worden in natte toestand. Wanneer het debiet van het emissiepunt in droge toestand opgegeven wordt, dan moet ook de concentratie van geëmitteerde stoffen opgegeven worden in droge toestand. Ofwel wordt het debiet en concentratie opgegeven in natte, ofwel in droge toestand, een combinatie van beide is niet mogelijk.
Als het debiet en de concentratie werden ingevuld wordt de massastroom automatisch berekend en verschijnt in het vak rechts naast de bovenste pijl. Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven worden. Als de massastroom en de emissieduur gekend zijn wordt de emissie automatisch berekend en verschijnt in het vak rechts naast de onderste pijl.
Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven worden.

De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen uit de stoffenlijst van de VMM. Wanneer als verontreinigende stof 'PCDD/F' geselecteerd wordt is de eenheid van de emissie niet ton/jaar maar mgTEQ/jaar. De eenheid die getoond wordt bij het label 'emissie' is dus variabel en wordt dus aangepast in functie van de geselecteerde stof (ton/jaar of mgTEQ/jaar).

Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina vooraf ingevuld zijn. U kunt deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt'.

Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk 5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.

Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kunt u van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende navigeren om uw gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens drukt u op 'Opslaan' waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.

Via de 'toevoegen' knop kunt u na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te moeten opslaan en terug te keren naar het hoofdscherm. U geeft dus alle nodige emissies na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'Opslaan', waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijgt u een volledig overzicht van de emissies die u ingegeven hebt.

Opmerking: u kunt de knop 'Opslaan' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Opslaan vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.

Via de knop 'Opslaan' worden de gegevens bewaard in de databank.


Keuzelijst schermen deel 'Ander hoofdstuk':
In de meeste delen kunt u navigeren naar een ander hoofdstuk of rubriek van dit deel via deze 'uitschuiflijst'.

Menubalk bovenaan

Door te klikken op een knop van deze hoofdmenubalk kunt u navigeren naar de verschillende delen in het online IMJV-loket.
Dit kan naar een ander deel (bv. 'Afval', 'Water'), naar het scherm 'Indienen', 'Beheer gebruikers', of 'Overzicht'. U vindt meer informatie hierover onder de helpfunctie van deze delen van het online IMJV-loket.
In principe krijgt u enkel de knoppen te zien waarvoor gegevens moeten ingevuld worden. Indien u geen wateremissiegegevens moet indienen (volgens de status van de overheid) is deze knop niet beschikbaar. Indien u wel wateremissiegegevens moet invullen, moet u dit deel bijvragen.
Een deel bijvragen kan enkel in het startscherm. Klik eerst op 'Start' in het hoofdmenu bovenaan en vervolgens op 'Deel bijvragen' in de knoppenbalk onderaan. Indien u een document (PDF) genereert met de knop 'Document' (knoppenbalk onderaan) dan wordt een PDF-document gemaakt van het volledige IMJV (alle delen), dat u kunt openen en/of opslaan.

Knoppenbalk onderaan

Vorige: hiermee gaat u naar de vorige bladzijde.

Document: hiermee kunt u een PDF-document genereren met alle tot dan toe ingevulde (en bewaarde) gegevens. Op deze plaats wordt enkel een PDF-document gegenereerd van het deel waar u zich bevindt.

Bijlagen: hiermee kunt u een bijlage toevoegen aan het IMJV.

Valideer aangifte: de aangifte wordt gevalideerd en indien volledig kan de plichtige deze afsluiten. Opgepast: u kunt de aangifte nadien niet meer openen!

Volgende: hiermee gaat u naar het volgende scherm van het deel van het IMJV. De ingebrachte gegevens worden dan automatisch gevalideerd en bewaard in de databank. Indien u geen validatiefoutmelding krijgt is alles in orde. U kunt de ingebrachte gegevens altijd opnieuw overschrijven (verbeteren), ook al zijn deze bewaard in de databank.


Indien u nog vragen of problemen hebt contacteer dan de helpdesk