Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden. 

De integratie van de plan-milieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van het ruimtelijke uitvoeringsplan heeft als doelstelling om bij te dragen tot:

 • een betere onderbouwing van het plan;
 • een betere afstemming van het onderzoek van deze effectbeoordelingen en het vermijden van onnodige rapportages of informatie;
 • een betere doorwerking van de maatregelen die voorgesteld worden in deze effectbeoordelingen;
 • een groter draagvlak door een efficiënte en maatgerichte participatie in het planningsproces;

Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot juridisch robuustere RUP's, en minder beroepsprocedures achteraf.


 • Eén proces (en regelgeving) voor het tot stand komen van het ruimtelijk plan en alle noodzakelijke effectbeoordelingen 
 • Een continue kwaliteitsbeoordeling van alle noodzakelijke effectbeoordelingen op verschillende fasen van het proces
 • Een afstemming van de noodzakelijke effectbeoordelingen
 • De integratie van de screening in de scoping, waarbij voor elk plan altijd wordt nagegaan welke aspecten (milieu, passende beoordeling, watertoets, ...) in het proces moeten meegenomen worden
 • Nadruk op het participatief proces (bevolking, adviesinstanties, andere actoren) met informele participatie op maat van het proces en met 2 formele raadplegingen: één bij het begin (de scoping) en één voorafgaand aan de goedkeuring van het plan
 • Een iteratief proces, waarbij de processen van participatie, van planning/ontwerp en van de effectbeoordelingen elkaar wezenlijk beïnvloeden
 • Naast een optimale procesintegratie moet de nieuwe regelgeving de mogelijkheid bieden aan de bevoegde overheid om aan een onregelmatigheid, bijvoorbeeld i.v.m. het openbaar onderzoek of de in te winnen adviezen, nog tijdens de procedure te verhelpen. De nieuwe regelgeving moet bijgevolg voorzien in de mogelijkheid van een bestuurlijke lus.

Welke veranderingen betekenen de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure in grote lijnen t.o.v. de tot 1 mei 2017 gangbare procedure?