Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Waarom een digitaal platform?

In het uitvoeringsbesluit van 17 februari 2017 wordt aangegeven dat een digitaal platform gebruikt zal worden om de formele documenten van RUP’s (het RUP zelf, de plancontour en de bestemmingen en voorschriften) en effectbeoordelingen uit te wisselen. Op die manier worden alle RUP’s (afbakeningen en stedenbouwkundige voorschriften) opgeslagen in een authentieke gegevensbron die voor iedereen beschikbaar is. Daarenboven moet het uitwisselingsplatform eveneens zorgen voor een online toets die aangeeft welke adviesinstanties voor een RUP geraadpleegd moeten worden, en moet de adviesvraag automatisch verstuurd en beantwoord kunnen worden. Daarnaast moeten de opgeladen, digitale bestanden (zoals de startnota, procesnota, scopingsnota,…) als unieke url’s gebruikt kunnen worden om digitaal beschikbaar gesteld te worden (op bv. gemeentelijke websites). Op die manier staat altijd dezelfde versie van de opgeladen nota's online. Het digitale platform is dan ook een 'authentieke bron' voor:

  • alle digitale RUP-informatie m.b.t. de kaarten: RUP zelf (grafisch plan, toelichtingsnota's...), stedenbouwkundige verordeningen,...;
  • de plan-MER-screeningsnota's en plan-MER's en andere effectonderzoeken de uitgevoerd werden;

Dit digitale platform is een verdere uitbouw van het reeds bestaande en operationele 'DSI-platform' (digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen), waarmee enkele lokale overheden reeds werkten voor de uitwisseling van informatie over RUP's. De doelstelling van dit DSI is een volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt,  geografisch digitaal overzicht beschikbaar te krijgen van al de vigerende ruimtelijke verordenende plannen (i.e. gewestplan, APA, BPA, RUP,…) en verordeningen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest,  en het onderling verband tussen hun respectievelijke stedenbouwkundige voorschriften. Op deze link vindt u alle informatie over de werking van dit platform.

Het digitale platform heeft dus twee belangrijke doelstellingen:

  1. het automatiseren en ondersteunen van de procesopvolging bij het tot standkomen van RUP's, en de daarbij noodzakelijke effectbeoordelingen;
  2.  de opmaak van één geïntegreerde (GIS)informatielaag van alle RUP's en hieraan gekoppelde instrumenten, alsook authentieke bron van alle noodzakelijke documenten, inclusief m.b.t. de milieueffect- en veiligheidsrapportage.

Wanneer moet volgens het uitvoeringsbesluit het digitaal platform gebruikt worden?

Het opladen van de startnota, procesnota, scopingnota, ontwerp-RUP, eventuele ontwerp-plan-MER's, adviezen ... moet door alle bevoegde overheden (gemeenten, provincies, gewest en adviesinstanties ) vanaf 1 juni 2018 verplicht gebeuren via het digitale platform !

Werking van het digitale platform

Globale werking van het digitale platform

De werking van het digitale platform als geautomatiseerd uitwisselings- en opvolgingssysteem van alle procesfasen van het geïntegreerde RUP-planningsproces (met effectbeoordelingen) is hieronder schematisch weergegeven. 

Figuur 1: schematische werking van het digitale platform in de opmaak van een RUP.

Gebruik van het digitale platform (DSI)

Het digitale platform is een verdere uitbouw van DSI (=Digitale Uitwisselingsplatform voor Stedenbouwkundige Informatie), dat aangepast werd aan de nieuwe RUP-procedure. Het moet verplicht gebruikt worden sinds1 juni 2018.

Zoals aangegeven in bovenstaande figuur 1 wordt het digitale platform gebruikt om de formele documenten bij de opmaak van het RUP stap voor stap op te laden. Op die manier is het platform ook een opvolgingssysteem van het RUP-proces, althans wat de formele documenten en RUP-onderdelen betreft.

Alle informatie over het digitale platform DSI vindt u hier. De gebruikershandleiding voor het digitale platform vindt u hier.

De toegang tot het digitale platform DSI gebeurt door middel van de e-ID (elektronische identiteitskaart).

Welke adviesinstanties? De RUP-adviestoets

Binnen het digitale platform is sinds 4 juli 2018 een online toets operationeel , die uitgaande van de RUP-contour en bijkomende informatie (vraag-antwoord) over het voorziene RUP, de mogelijk betrokken adviesinstanties aanduidt. Deze instanties worden opgelijst in bijlage 1 van het Uitvoeringsbesluit betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen (17 februari 2017).

Voor elke adviesinstantie zijn in het uitvoeringsbesluit criteria opgenomen die bepalen wanneer een instantie betrokken moet worden. De RUP-adviestoets beschouwt elk criterium als een vraag. Voor sommige vragen is het antwoord terug te vinden op een kaart.  In dat geval wordt automatisch een overlapcontrole gedaan van het plangebied met de voor deze vraag specifieke gebieden aanwezig op deze kaart. Een groot deel van de vragen uit de RUP-adviestoets wordt op deze manier automatisch beantwoord.

Het resultaat van de RUP-adviestoets is een lijst met adviesinstanties, inclusief de reden waarom deze aangeschreven moeten worden.

De initiatiefnemende overheid initieert via het digitale platform (DSI) de adviesvraag naar de betrokken adviesinstanties. Dit gebeurt via een e-mail uitgestuurd door het digitale platform, op de volgende formele momenten:

  • na de publicatie van de startnota;
  • na de consolidatie van de scopingsnota. Indien het RUP aangepast werd (andere RUP-contour, andere inhoud) kunnen mogelijk bijkomende adviesinstanties betrokken moeten worden.
  • plenaire vergadering of ‘schriftelijke’ adviesvraag.

U vindt de RUP-adviestoets op https://rupadviestoets.omgeving.vlaanderen.be . De gebruikershandleiding vindt u hier.

  • No labels