Hoe dient de opvulling te gebeuren?

Het is voor een opvulling niet nodig om via het Omgevingsloket een vergunning aan te vragen of melding in te dienen.   

Het buiten dienst stellen van een grondwaterwinning mag alleen gebeuren door een boorbedrijf, erkend volgens het VLAREL voor de discipline 2.  

Hou rekening met het volgende: 

  • Voor de volgende boorwerkzaamheden (vermeld onder artikel 5.53.5.25.55.1.3, §3, 6.9.1.1. tweede lid en 6.9.1.3. §5. van titel II van VLAREM) moeten minimaal twee dagen vooraf een voorafmelding gedaan worden via het e-DOV Meldpunt boringen:  

    • Aanleggen en opvullen van grondwaterwinningen (klassieke grondwaterwinningen, bemalingen, KWO-systemen, …)  
    • Aanleggen en opvullen van ingedeelde boringen 
    • Aanleggen en opvullen van een niet-ingedeelde boring in het kader van thermische energieopslag in boorgaten (BEO, bodemlus)”

Hoe rapporteren in DOV?

Voor de start van de werken doe je een voorafmelding. Je kan bij het ingeven van de voorafmelding kiezen voor:   

  • Bij "type boring" kiezen voor "opvulling van een boring of een grondwaterwinning".  

  • Bij "wettelijk kader": kiezen voor "er zal toch geboord worden wegens": dan typ je "opvulling" . Hier kan je ook de putnummer en het oorspronkelijk dossiernummer van de vergunning toevoegen (indien gekend). Hiervoor kan je ook kijken in de DOV-verkenner

Na het dempen van de boring of grondwaterwinning dien je als boorfirma de werkzaamheden te rapporteren. Je gebruikt hiervoor het formulier ‘Melding opvulling boring of grondwaterwinning’, dat je ingevuld bezorgt aan erkenning.boorbedrijf@vmm.be.  Het is dus nog niet mogelijk om de opvulling te rapporteren via eDOV (die workflow is momenteel nog in ontwikkeling).

Noot: We werken er aan om voor de workflow van de opvulling meer web-schermen op maat aan te maken.  Indien je hier graag mee insteek voor geeft of mee verder in betrokken wordt, kan je jouw gegevens doorgeven aan meldpunt@dov.vlaanderen.be.   

Indien de exploitant over geen andere grondwaterwinning beschikt, moet hij de buitengebruikstelling van zijn grondwaterwaterwinning ook melden aan de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Zo wordt er het volgende jaar geen onnodige heffingsaangifte meer verstuurd.
Dit kan via de formulieren op deze pagina: https://www.vmm.be/water/heffingen/eigen-waterwinning-aan-of-afmelden

  • No labels