Verplichte voorafmelding

De boorwerkzaamheden die vermeld worden onder artikel 5.53.5.25.55.1.3, §3, 6.9.1.1. tweede lid en 6.9.1.3. §5. van titel II van VLAREM moeten minimaal twee dagen vooraf aan de toezichthouders gemeld worden. Deze werkzaamheden zijn:

  • Aanleggen en opvullen van een grondwaterwinning (klassieke grondwaterwinningen, bemalingen, KWO-systemen, …)
  • Aanleggen en opvullen van een ingedeelde boring (meldings- of vergunningsplichtig)
  • Aanleggen en opvullen van een niet-ingedeelde boring in het kader van thermische energieopslag in boorgaten (BEO, bodemlus)

Alle verplichte voorafmeldingen kunnen via het eDOV meldpunt boringen gebeuren.

Geen verplichte voorafmelding

  • Niet-ingedeelde boring (uitzonderingen onder rubriek 55.1 zoals stabiliteitsboringen en geotechnische boring), met uitzondering van niet-ingedeelde boring in het kader van thermische energieopslag in boorgaten
  • Grondwaterwinning voor handpompen
  • No labels