Boringen die je onder alle disciplines mag uitvoeren

 • De houders van een erkenning in één van de disciplines zijn ook erkend voor de aanleg, wijziging en verbouwing van peilputten.

Boringen onder discipline 1 - Bemalingen

 • Aanleg van een bemaling

Boringen onder discipline 2 - andere grondwaterwinningen:
andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in discipline 1

 • Boring voor aanleg van een grondwaterwinning (alle soorten grondwaterwinningen met uitzondering van bemalingen en drainages)
 • Boring van grondwaterwinningsputten voor thermische energieopslag in watervoerende lagen (dit zijn open systemen met onttrekkings- en retourputten van grondwater, ook soms Koude-warmte opslag genoemd)
 • Boring voor de aanleg van een grondwaterwinning uitsluitend voor huishoudelijke toepassingen of via een handpomp

Boringen onder discipline 3 - Stabiliteitsboringen en geotechnische boringen
met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van de indelingslijst

 • Boring in het kader van onderzoek naar de stabiliteit
 • Geotechnische boringen van minder dan 500m diep of minder dan 100m diep voor kernopslag

Boringen onder discipline 4 - Verticale boringen

 1. verticale boringen als vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, gevat door de discipline 3;
 2. boringen die vallen onder de uitzondering, vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, gevat door de discipline 3;

Onder deze discipline 4  -verticale boringen vallen volgende activiteiten:

 • Boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten ongeacht of ze minder dan of dieper zijn dan het dieptecriterium en ongeacht of ze in of buiten een beschermingszone type III gelegen zijn. Dergelijke boringen zijn ook bekend onder de namen verticale bodemlussystemen, boorgat energieopslag (BEO) -en thermische energieopslag in boorgaten (BTES),
 • Boringen ter naleving van wettelijke verplichtingen (bv. kathodische bescherming van gasleidingen), niet via handboring en andere dan de aanleg van peilputten
 • Boringen in kader van archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen via mechanische boringen: 
  De rapportering volgens de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren' geldt als gelijkwaardig met de rapportering voor VLAREL-erkende boorbedrijven.

Boringen onder discipline 5 - Andere boringen dan de boringen in discipline 1 tot en met 4 

 • Boringen van 500m diep of meer
 • Boring in verband met de opslag van kernafval op een diepte van 100m of meer
 • No labels