In art 6 7°a) van het VLAREL zijn een aantal activiteiten vrijgesteld:

  • Boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;
  • Funderingsboringen;
  • Draineringen;
  • Handboringen;
  • Horizontale boringen, voor zover deze niet vergunningsplichtig zijn.(vergunningsplichtig zijn deze op een diepte van 500m of meer of op een diepte vanaf 100m indien voor kernopslag)

Daarenboven vallen een aantal andere activiteiten ook niet onder de erkenningsregeling omdat het geen boringen betreft:

  • Dieptedrainage: vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf wanneer dergelijke systemen niet geboord worden
  • Sondering: Niet ingedeeld aangezien een sondering geen boring is
Wat wordt verstaan onder een handboring lees je hier.
  • No labels