De niet-technische samenvatting (NTS) is volgens het DABM een verplicht onderdeel van het MER. De NTS wordt als apart document aan het eigenlijke MER toegevoegd. De NTS is een samenvatting van het plan-MER of project-MER die begrijpelijk is voor het publiek en toelaat om een voldoende zicht te krijgen op de milieueffecten van het plan of project, de alternatieven en de mogelijke of te nemen milderende maatregelen en/of compenserende maatregelen.

De bedoeling van de NTS is om het publiek en geïnteresseerde partijen op een vlotte en niet-technische manier alle relevante informatie in verband met de milieueffecten van het plan of project aan te reiken. Op die manier kan de betrokkenheid van het actieve publiek bij het besluitvormingsproces begeleid en gefaciliteerd worden, en kan de publieke participatie in het plannings- en vergunningsproces worden bevorderd. De NTS is boven alles een communicatiemiddel. Daarom moet de inhoud, structuur, het taalgebruik en de presentatie van dit onderdeel afgestemd zijn op het specifieke gebruik ervan.

De NTS bevat de essentie van het MER en vat op een bondige manier de verstrekte informatie uit het MER samen. Ze bevat een algemene beschrijving van het plan of project, de alternatieven en per discipline een overzicht van de verschillende processtappen (scoping, bestaande situatie en referentiesituatie, analyse van de geplande situatie, milderende maatregelen, …).

In een NTS dienen technische termen, gedetailleerde data en wetenschappelijke discussies vermeden te worden.

Het is ook aan te raden om - waar mogelijk - duidelijk kaartmateriaal om bepaalde elementen te illustreren te voorzien. 

Voor uitgebreide technische informatie dient het eigenlijke MER te worden geraadpleegd. 


Niet-technische samenvattingen van goedgekeurde project-MER's en plan-MER's (behalve plan-MER's voor RUP's volgens de geïntegreerde procedure) zijn terug te vinden op de website van het Team Mer in de dossierdatabank

Tips en aandachtspunten:

 1. Aan het begin van de NTS kan vb. deze tekst opgenomen worden. 
  ‘Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en stakeholders. Een milieueffectrapport is een openbaar, beslissingsondersteunend document waarin de milieueffecten van een plan / project en de eventuele alternatieven voor dat plan /project, worden onderzocht. De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en hiermee de publieke participatie te bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.’

 2. De NTS moet een logische en coherente structuur hebben. We geven hierbij de elementen aan die in het NTS zeker moeten aanwezig zijn:
  - doel van NTS (vb. zie hierboven)
  - doel van project/plan, waarom MER, situering, beknopte beschrijving van project/plan, alternatieven, ... 
  - referentiesituatie beknopt beschrijven
  - per discipline: de effecten en de milderende maatregelen
  - eindconclusie
 3. De NTS is een autonoom document. De NTS moet apart kunnen gelezen worden en een coherent geheel vormen.
 4. Een NTS bevat ook kaartmateriaal. De kaarten en figuren bij de NTS moeten vb. de locatie van het project/plan tonen en de belangrijkste kenmerken van het project.  
 • No labels