Lees meer over Tiering en Scoping op de volgende pagina's.

Een MER doet uitspraken over de milieueffecten van een bepaald programma, plan of project, op basis van het onderzoek naar milieueffecten. Maar hoe uitgebreid en met welke mate van detail moeten de verschillende milieuaspecten onderzocht worden?

Algemene regels kunnen in dit verband niet vastgelegd worden. Veel hangt immers af van het specifieke geval.

  • Zo zijn er plannen en programma's op strategisch niveau, operationele plannen zoals RUP's en concrete projecten. Zoals gesteld in het deel Getrapte besluitvorming moet de beoordeling qua detailniveau niet verder gaan dan wat mogelijk en verdedigbaar is gezien de mate van detail waarin het initiatief zelf uitgewerkt is en gezien de beslissing die het initiatief moet ondersteunen.    → TIERING is het afbakenen van het onderzoek op basis van het niveau van het programma, plan of project dat kan variëren van strategisch over operationeel tot uitvoeringsgericht.
  • Verder zijn het ook de karakteristieken van het plan- of projectvoornemen en de specifieke omgevingskenmerken die bepalen welke disciplines en welke effectgroepen al dan niet relevant zijn. → SCOPING is het vastleggen van de omvang en diepgang van het onderzoek voor wat betreft de disciplines en effectgroepen, rekening houdende met de karakteristieken van het plan- of projectvoornemen en de specifieke omgevingskenmerken.

Algemeen kan gesteld worden dat voor elk MER en voor elke discipline steeds opnieuw moet bekeken worden wat het wenselijke niveau van detail en diepgang is, namelijk noch te gedetailleerd noch te weinig gedetailleerd:

  • Een te gedetailleerd niveau drijft de kosten en de doorlooptijd van het MER op, zonder wezenlijke bijdrage aan de besluitvorming.
  • Een te weinig gedetailleerd MER kan leiden tot een verkeerde besluitvorming of tot vage en onbruikbare milderende maatregelen. 

De inhoud van een MER moet dus afgestemd worden op de aard, de omgeving en het plannings- of detailleringsniveau van het programma, plan of project. Dit geldt ook voor de afweging of een effect kwantitatief of kwalitatief onderzocht moet worden.

In de praktijk is de term 'Scoping' beter gekend en meer ingeburgerd dan de term 'Tiering'. Als men het heeft over het afbakenen van reikwijdte en detailniveau van het onderzoek in het algemeen, wordt dikwijls gesproken over 'scoping'.

  • No labels