Onderstaande tabel toont een overzicht van de huidige belangrijke onderzoekssturende randvoorwaarden in de discipline lucht. Het betreft een momentopname en dus zeker geen exhaustief overzicht van mogelijke huidige en toekomstige onderzoekssturende randvoorwaarden, maar wel een overzicht van randvoorwaarden waarmee rekening moet gehouden worden. De deskundige moet steeds de meest recente randvoorwaarden opnemen in het MER.


Randvoorwaarde

Inhoudelijke beschrijving

Juridische randvoorwaarden

Vlarem

In VLAREM II zijn de milieuvoorwaarden, gekoppeld aan de vergunning tot exploitatie van een hinderlijke inrichting opgenomen.

VLAREM III bevat de algemene en sectorale voorwaarden die enkel van toepassing zijn voor GPBV-installaties.

Mestdecreet en uitvoeringsbesluiten

Het mestdecreet en uitvoeringsbesluiten hebben tot doel de bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging als gevolg van productie en gebruik van meststoffen.

Beleidsmatige randvoorwaarden

Vlaams Luchtbeleidsplan 2030

In het Vlaams luchtbeleidsplan worden strategische doelstellingen op korte, middellange en lange termijn geformuleerd. Deze strategische doelstellingen worden vertaald in een aantal operationele doelstellingen inzake luchtkwaliteit, de impact ervan op de gezondheid en op ecosystemen en emissies. Ook sectorale doelstellingen zijn opgenomen (emissies, parksamenstelling, kilometers, modale verdeling, ….). De focus van dit luchtkwaliteitsplan ligt op plaatsen waar veel mensen en ecosystemen worden blootgesteld aan hoge concentraties van luchtverontreiniging.

NEC-richtlijn

Richtlijn 2001/81 (de NEC-richtlijn) legt absolute emissieplafonds op voor België voor de polluenten SO2, NOx, NMVOS en NH3, van kracht vanaf 2010.  Deze richtlijn werd eind 2016 herzien; de nieuwe richtlijn bevat doelstellingen voor 2020 en 2030. Naast de polluenten die al gevat zijn door de oorspronkelijke richtlijn, worden nu ook doelstellingen voor PM2,5 voorzien. Deze nieuwe doelstellingen zijn geformuleerd als relatieve reducties t.o.v. de emissies in 2005.

Richtlijnen 2004/107 en 2008/50 inzake luchtkwaliteit

Deze richtlijnen leggen luchtkwaliteitsdoelstellingen vast voor een hele reeks stoffen, waaronder NO2, PM10 en PM2,5.

Vlaams, provinciaal, stedelijk milieubeleidsplan, luchtkwaliteitsplan en klimaatplan

In het milieubeleidsplan worden voor bepaalde thema’s reductiedoelstellingen opgenomen, zowel qua emissies als qua immissies (luchtkwaliteit) en naar klimaatdoelstellingen.

BBT en BREF

Zowel op Vlaams niveau als op Europees niveau zijn een aantal sectorale studies uitgewerkt die aangeven welke best beschikbare technieken er bestaan voor een aantal specifieke productieprocessen.

Deze studies geven ofwel een aantal procesgeïntegreerde of end-of-pipe technieken aan die als BBT beschouwd kunnen worden, ofwel een aantal richtwaarden waarbij het proces als BBT beschouwd wordt.

Vlaams Klimaatbeleidsplan (2021-2030)

In het plan wordt gefocust op de sectoren die niet gevat worden door het Europees Systeem van Verhandelbare Emissierechten (EU ETS). Het is immers enkel voor deze niet-ETS sectoren – de bebouwde omgeving, transport, landbouw, afval en een klein deel van de industrie - dat lidstaten doelstellingen moeten naleven. De focus ligt dus op de directe emissies van elke sector.

RIE (Richtlijn Industriële Emissies)

De Richtlijn Industriële Emissies vervangt en actualiseert zeven verschillende bestaande Europese wetgevende bepalingen, waaronder de IPPC-richtlijn en de richtlijn betreffende grote verbrandingsinstallaties en is bedoeld om duidelijkere, beter te handhaven regels en een betere

luchtkwaliteit te bekomen.

REACH

REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren.

Visiedocument “De weg naar een duurzaam geurbeleid”

Het Visiedocument „De weg naar een duurzaam geurbeleid‟ van september 2008, vormt samen met het advies van de Minaraad van april 2009 de basis voor de uitrol van een specifiek Vlaams geurbeleid.  • No labels