Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ja, indien de archeologische boringen mechanisch gebeuren, moet je wel een erkenning aanvragen.
Handboringen zijn in het algemeen vrijgesteld van een erkenningsplicht als boorbedrijf.

Maar als de rapportering van deze archeologische boringen gebeurt via de ‘Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren' (dus ook via DOV) dan geldt dit als gelijkwaardig met de VLAREL-rapportering via eDOV.

Meer weten over het aanleveren van aardkundige gegevens archeologie