Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor de algemene aanpak i.v.m. cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s  wordt verwezen naar het richtlijnenboek ‘Algemene methodologische en procedurele aspecten’.

Cumulatieve effecten moeten in het MER onderzocht en beoordeeld worden. Er kan op verschillende manieren sprake zijn van cumulatieve effecten:

  • Het plan/project kan opgesplitst zijn in deelplannen/-projecten.
  • Er zijn andere plannen/projecten in de omgeving die dezelfde emissies hebben (vb. andere bedirjven of andere verkeersgenererende activiteiten). Deze kunnen ofwel deel uitmaken van de referentiesituatie ofwel opgenomen worden in een ontwikkelingsscenario. Dispersieberekeningen van deze cumulatieve milieu-impact kunnen daarbij nodig zijn.
  • Een plan of project kan emissies veroorzaken van zowel verkeer, industriële activiteiten als andere bronnen. De cumulatieve impact van de verschillende bronnen samen (industriële activiteiten, wegverkeer, niet voor de weg bestemde mobiele bronnen,…) moet ook beoordeeld worden. Bijvoorbeeld: Verkeersemissies (specifiek voor NO2) moeten in MER’s voor industriële activiteiten ook meegenomen worden in de bespreking wanneer in de huidige situatie reeds 80% van de milieukwaliteitsnorm voor NO2 is ingenomen.