Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Wat valt hieronder?

Dit onderdeel is van toepassing voor milieueffectrapporten voor nieuwe industriële activiteiten of uitbreidingen van bestaande industriële activiteiten. Deze industriële activiteiten omvatten een brede waaier aan sectoren zoals chemische industrie, minerale industrie, papierindustrie, energie-opwekking, veeteelt,… Doorgaans gaat het om de opmaak van een project-MER, maar er bestaan ook plan-MER’s in functie van één bedrijf. Ook plan-MERs voor industrieterreinontwikkeling vallen onder dit hoofdstuk , voor wat betreft de industriële emissies. Voor emissies van wegverkeer van industrieterreinontwikkeling wordt verwezen naar volgend deel.

Geur kan als een speciaal geval van luchtverontreiniging beschouwd worden en wordt apart besproken.

Polluenten

De potentieel belangrijke polluenten zijn:

 • Stikstofhoudende gassen (NO, NO2, NH3, HNO3)
 • Zwavelhoudende gassen (SO2, SO3, H2SO4)
 • Koolstofoxiden (CO, CO2)
 • Anorganische halogeenverbindingen (Cl2, HCl, HF)
 • Organische verbindingen
 • Gehalogeneerde koolwaterstoffen (CFK’s, BFK’s, dioxines, PCB’s,…)
 • Koolwaterstoffen (KWS)
 • Zuurstofhoudende koolwaterstoffen (ketonen, organische zuren, esters, peroxiden,…)
 • Stikstofhoudende organische verbindingen (methylamines, ethylamines, cyclohexylamines, nitroverbindingen,…)
 • Zwavelhoudende organische verbindingen (sulfiden)
 • Stof (zwevend stof en neervallend stof), mogelijk beladen met metalen, dioxines en PCB’s

De deskundige lucht gaat per plan/project na welke polluenten besproken en beoordeeld moeten worden.

Wanneer voldaan is aan één van onderstaande criteria moet sowieso een impactberekening uitgevoerd worden:

 • als de totale atmosferische emissievracht van de polluent op jaarbasis groter is dan 1/10 van de drempelvracht voor opname in het integraal milieujaarverslag;
 • als de polluent een kritische parameter is, dit wil zeggen dat de gemeten waarde in de omgeving groter is dan 80% van de milieukwaliteitsnorm (tenzij er geen significante bijdrage ten gevolge van het plan/project is);
 • een polluent met volgende gevarenaanduiding (H-zinnen):
 • H340: kan genetische schade veroorzaken
 • H341: verdacht van het veroorzaken van genetische schade
 • H350: kan kanker veroorzaken
 • H351: verdacht van het veroorzaken van kanker
 • H360: kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
 • H361: kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

In bepaalde gevallen is toch een impactberekening nodig als niet aan één van bovenstaande criteria voldaan is. Dit is bvb. het geval wanneer er cumulatieve effecten van verschillende bronnen te verwachten zijn van bepaalde polluenten, o.a. fijn stof.

De plaats waar de verontreiniging in de atmosfeer terechtkomt, is het emissiepunt. Door transport in de lucht verspreidt de emissie zich en kan als immissie op mens, dier, plant of gebouw inwerken. Op alle andere plaatsen dan het emissiepunt is de luchtkwaliteit de kwaliteit als immissie. Er moet dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen polluenten waarvan enkel de emissies (uitstoot) in kaart gebracht moeten worden en polluenten in functie van beoordeling van de immissie (luchtkwaliteit).