Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dit richtlijnensysteem is het referentiedocument voor de uitwerking van de discipline lucht (=deeldomeinen luchtverontreiniging en geur) in milieueffectrapporten in Vlaanderen. Deze richtlijnen zijn van toepassing op plannen/projecten waarvoor een MER opgesteld wordt. Deze methodieken kunnen ook toegepast worden in een ontheffing van de project-MER-plicht als een uitgebreidere motivering nodig is om aan te tonen dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn. De voorgestelde methodieken en beoordelingskaders zijn niet opgesteld in functie van plannen en projecten waarvoor enkel een screening moet gebeuren.  

De inhoud van het richtlijnensysteem geeft de ‘goede praktijk’ weer die er toe moet bijdragen dat het m.e.r.-proces vlotter doorlopen wordt en dat de kwaliteit van de milieueffectrapporten verbetert. Hierbij wordt benadrukt dat deze richtlijnen bedoeld zijn voor de bespreking en beoordeling van de discipline lucht in milieueffectrapportage voor zowel strategische plannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen als projecten (in functie van de aanvraag voor een omgevingsvergunning). Het schaalniveau en detaillering van deze plannen en projecten is zeer uiteenlopend, zodat maatwerk steeds vereist is. Dit richtlijnensysteem kan hiervoor als leidraad dienen. Het is mogelijk om gemotiveerd af te wijken en een gewijzigde methodiek voor te stellen. Wijzigingen gebeuren best in overleg met het Team Mer. Ook het Team Mer kan via de alternatievenonderzoeksnota, scopingnota, bijzondere richtlijnen of het scopingadvies een methodiek op maat voorstellen. 

In de opbouw van het document wordt een onderscheid gemaakt tussen luchtverontreiniging door industriële activiteiten, door verkeer en door geur.  Als er een MER opgemaakt wordt voor een bedrijf of industrieterrein, kunnen meerdere soorten emissies relevant zijn. Voor alle soorten emissies wordt ingegaan op de gebruikelijke modellen, de methodologie en de belangrijkste elementen voor een beoordeling op strategisch, op plan- en op projectniveau. Specifieke aandacht wordt in dit richtlijnensysteem ook besteed aan de doorwerking van milderende maatregelen uit het milieueffectrapport in de besluitvorming van plannen en projecten. 

Voor de algemene bespreking van de verschillende m.e.r.-procedures wordt verwezen naar het richtlijnenboek ‘Algemene methodologische en procedurele aspecten’. De verwijzing naar andere relevante documenten is opgenomen in bijlage. In de bijlagen is eveneens een begrippen- en afkortingenlijst, een tabel met de relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden en een lijst met emissiefactoren opgenomen. 


Inhoudsopgave

Onderliggende pagina's
depth2