De dienst Mer respectievelijk dienst VR beoordelen voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het RUP de kwaliteit van het plan-MER respectievelijk RVR . Ze toetsen aan de scopingnota en aan de vereiste gegevens die een plan-MER respectievelijk RVR moet omvatten en ze houden rekening met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren. In het geval er geen plan-MER of RVR moest opgesteld worden, vervalt deze vereiste uiteraard.

De gemeenteraad (respectievelijk provincieraad of Vlaamse Regering) stelt binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk (respectievelijk provinciaal of gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.

  • No labels