Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Waarom een nieuwe geïntegreerde RUP procedure?

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden. 

De integratie van de plan-milieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van het ruimtelijke uitvoeringsplan heeft als doelstelling om bij te dragen tot:

 • een betere onderbouwing van het plan;
 • een betere afstemming van het onderzoek van deze effectbeoordelingen en het vermijden van onnodige rapportages of informatie;
 • een betere doorwerking van de maatregelen die voorgesteld worden in deze effectbeoordelingen;
 • een groter draagvlak door een efficiënte en maatgerichte participatie in het planningsproces;

Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot juridisch robuustere RUP's, en minder beroepsprocedures achteraf.

Uitgangsprincipes van de geïntegreerde RUP-procedure

 • Eén proces (en regelgeving) voor het tot stand komen van het ruimtelijk plan en alle noodzakelijke effectbeoordelingen 
 • Een continue kwaliteitsbeoordeling van alle noodzakelijke effectbeoordelingen op verschillende fasen van het proces
 • Een afstemming van de noodzakelijke effectbeoordelingen
 • De integratie van de screening in de scoping, waarbij voor elk plan altijd wordt nagegaan welke aspecten (milieu, passende beoordeling, watertoets, ...) in het proces moeten meegenomen worden
 • Nadruk op het participatief proces (bevolking, adviesinstanties, andere actoren) met informele participatie op maat van het proces en met 2 formele raadplegingen: één bij het begin (de scoping) en één voorafgaand aan de goedkeuring van het plan
 • Een iteratief proces, waarbij de processen van participatie, van planning/ontwerp en van de effectbeoordelingen elkaar wezenlijk beïnvloeden
 • Naast een optimale procesintegratie moet de nieuwe regelgeving de mogelijkheid bieden aan de bevoegde overheid om aan een onregelmatigheid, bijvoorbeeld i.v.m. het openbaar onderzoek of de in te winnen adviezen, nog tijdens de procedure te verhelpen. De nieuwe regelgeving moet bijgevolg voorzien in de mogelijkheid van een bestuurlijke lus.

Welke veranderingen betekenen de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure in grote lijnen t.o.v. de tot 1 mei 2017 gangbare procedure?

 • een RUP met of zonder plan-MER volgt eenzelfde procedure!
 • de procedure voor de opmaak van de plan-m.e.r.-screening en eventueel het plan-MER is volledig geïntegreerd in de RUP-procedure. De plan-m.e.r.-procedure beschreven in het DABM is niet meer van toepassing. Er wordt nog wel verwezen naar het DABM (titel IV, hoofdstuk IV) voor inhoudelijke bepalingen van het plan-MER (en de VR). Dus ook de andere mogelijke effectbeoordelingen (zoals de ruimtelijke veiligheidsrapportage, de passende beoordeling, de watertoets,... worden geïntegreerd in de RUP-procedure.
 • Elk RUP (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk, en met of zonder plan-MER) start formeel met een startnota direct gevolgd door een publieke participatie en adviesvraag. De nadruk van de nieuwe RUP-procedure ligt op het optimaliseren van het draagvlak voor het voorgenomen RUP.
 • Het RUP en indien nodig het plan-MER (en RVR,...) worden SAMEN opgemaakt en op het einde van het proces samen afgesloten (goedgekeurd en vastgesteld). Het plan-MER blijft ook in ontwerpfase in het openbaar onderzoek, en het publiek kan hierop mee inspreken.
 • Indien een plan-MER moet opgemaakt worden, verandert de rol van de dienst Mer van controlerend naar eerder participerend in het geïntegreerde planningsproces. Er wordt geen beslissing meer genomen over de goedkeuring van het plan-MER, maar wel een continue kwaliteitsborging.

 

 

 • No labels