In deze fiche wordt een methodologie aangereikt voor de uniforme beoordeling van de impact van weg- en spoorverkeersgeluid bij verkeersdragende en verkeersgenererende plannen en projecten. Hiervoor moeten verschillende stappen gevolgd worden: 

Methodologie kort

Na het bepalen van een rekengebied wordt het studiegebied afgebakend op basis van een significante geluidsimpact van het weg- of spoorverkeer. Hierbinnen wordt een akoestische berekening uitgevoerd om de milieu-impact te bepalen. Tot slot worden indien nodig milderende maatregelen voorgesteld. Afwijken van de methodologie moet steeds gemotiveerd worden. In wat volgt zal dieper ingegaan worden op iedere stap:

Een schematische samenvatting van de methodologie wordt weergegeven in bijlage.
  • No labels