Sinds de inwerkingtreding van de omgevingsvergunningsprocedure wordt de procedure voor de opmaak van een project-MER hierin geïntegreerd. De procedure kan opgesplitst worden in een deel voorafgaand het indienen van de omgevingsvergunning en een deel tijdens de omgevingsvergunningsprocedure.

 • Het voortraject is maatwerk waarbij optioneel kan gekozen worden voor verschillende bouwstenen. De enige verplichte stap is het indienen van de aanmelding (= melding van de initiatiefnemer met het voornemen om een project-MER op te stellen aan Team Mer) waarbij het Team Mer minstens moet beslissen over de opstellers van het MER.

 • Het MER wordt pas goedgekeurd tijdens de omgevingsvergunningsprocedure. Bijgevolg kan tijdens het openbaar onderzoek nu ook ingesproken worden op het MER.

De project-MER-procedure voorafgaand de omgevingsvergunningsprocedure (= voortraject)

Het traject voorafgaand aan de vergunningsaanvraag is maatwerk en kan beschreven worden aan de hand van verschillende "bouwstenen". Sommige "bouwstenen" zijn verplicht (door de regelgeving) terwijl andere "bouwstenen" optioneel zijn.Mogelijke bouwstenen van het traject voor indiening van de vergunningsaanvraag:

 • De aanmelding is altijd verplicht.
 • = melding van de initiatiefnemer met het voornemen om een project-MER op te stellen aan Team Mer.
 • Minimale inhoud:
  • Beschrijving van het project met inbegrip van de overwogen alternatieven;
  • Bestaande vergunningstoestand + aan te vragen vergunningen;
  • Beschrijving van de te onderzoeken aanzienlijke effecten die het project vermoedelijk zal hebben;
  • Voorstel van het team van erkende MER-deskundigen en de erkend MER-coördinator + taakverdeling;
  • Beschrijving van het procesverloop (o.a. participatietraject, …).
 • Behoudens de minimale inhoud, is de inhoud van een aanmelding flexibel, m.a.w. de inhoud hangt af van de noden en de complexiteit van het project (zoals o.a. vraag tot onttrekking aan bekendmaking van de aanmelding of aangeduide delen, alle beschikbare informatie over de mogelijke aanzienlijke (gewest-)grensoverschrijdende effecten van het project, beschrijving participatietraject als onderdeel van beschrijving van het procesverloop, reeds uitgewerkte effectbeoordeling (ontwerp)project-MER, …).
 • Het Team Mer neemt een beslissing over de aanmelding. Ze bezorgt haar beslissing uiterlijk binnen een termijn van 20 dagen (60 dagen in het geval van mogelijke GO-effecten) na de datum van ontvangst van de aanmelding aan de initiatiefnemer. Op vraag van Team Mer en in onderling overleg met de initiatiefnemer kan een langere termijn worden afgesproken.
 • De beslissing over de aanmelding bevat ten minste volgende informatie:
  • Een beslissing over de opstellers van het project-MER (i.e. het team van erkende MER-deskundigen en de erkende MER-coördinator).
  • Op verzoek van de initiatiefnemer een beslissing over de vraag tot onttrekking aan bekendmaking van de aanmelding of delen ervan.
 • De aanmelding (inclusief beslissing van Team Mer) wordt bekengemaakt op de website van Team Mer.

 • Bij de aanmelding wordt door de initiatiefnemer een verzoek tot advies over de te verstrekken informatie gevoegd (i.e. het zogenaamde scopingsadvies). Dit staat vermeld in artikel 4.3.7 (= de inhoud van het project-MER) van het DABM.
 • Het verzoek tot scopingsadvies is niet verplicht.
 • Inhoud:
  • Dezelfde inhoudelijke bepalingen zoals hierboven beschreven bij de vorige bouwsteen.
  • Een voorstel van de inhoud van het project-MER en de methodologie.

   Hoe specifieker de informatie over methodologie en de wijze van effectbeoordeling, hoe concreter het scopingsadvies kan zijn. De aanmelding kan zelfs tot een ontwerp-MER uitgewerkt worden (zie traject 2 in de handleiding project-MER in omgevingsvergunning). Bij het ontbreken van bepaalde informatie, gaat Team Mer ervan uit dat de methodologie en beoordelingskaders conform de m.e.r.-richtlijnenboeken worden gehanteerd.
 • Bij een dergelijk verzoek tot scoping bezorgt Team Mer de aanmelding aan de bevoegde adviesinstanties (administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen - zie bijlage 1 bij de handleiding project-MER in omgevingsvergunning) die op basis van de geografische ligging van het project en van de mogelijke te verwachten aanzienlijke effecten geselecteerd worden. De geraadpleegde adviesinstanties bezorgen hun advies aan Team Mer binnen de 30 dagen. Als het advies niet tijdig wordt verleend, dan wordt de procedure voortgezet.
 • Het Team Mer neemt een beslissing over de aanmelding en bezorgt haar beslissing uiterlijk binnen een termijn van 60 dagen na de datum van ontvangst van de aanmelding aan de initiatiefnemer. Op vraag van Team Mer en in onderling overleg met initiatiefnemer kan een langere termijn worden afgesproken.
 • De beslissing over de aanmelding bevat ten minste volgende informatie:
  • Een beslissing over de opstellers van het project-MER (i.e. het team van erkende MER-deskundigen en de erkende MER-coördinator).
  • Een advies over de voorgestelde methodologie van effectbeoordeling in het aanmeldingsdossier rekening houdend met de inhoud van het MER (i.e. het zogenaamde scopingsadvies). Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de ontvangen adviezen en in voorkomend geval de afspraken van het overleg met alle betrokkenen of reacties uit het participatief moment.
  • Op verzoek van initiatiefnemer een beslissing over de vraag tot onttrekking aan bekendmaking van de aanmelding of delen ervan.

   De aanmelding (inclusief beslissing en scopingsadvies van het Team Mer) wordt bekengemaakt op de website van Team Mer.

Voorafgaand de vergunningsprocedure is bij een participatief traject bijvoorbeeld een openbare raadpleging van de aanmelding of een ontwerp-MER mogelijk. Het voornemen tot openbare raadpleging moet beschreven worden in de aanmelding als onderdeel van het participatietraject en procesverloop. De initiatiefnemer bepaalt zelf de doelstelling van de openbare raadpleging, de doelgroep en de informatie-/participatievorm.
Andere vormen van participatie zijn ook mogelijk. Voor meer inspiratie kan je de handleiding "participatie" raadplegen op de website van Team Mer (https://omgeving.vlaanderen.be/nl/richtlijnenboeken-handleidingen-en-codes-van-goede-praktijk)

 • Na het ontvangen van de adviezen en/of na het participatief moment of het aftoetsen van de kwaliteit van een ontwerp-MER, kan een overleg aangewezen zijn met onder andere het Team Mer, de initiatiefnemer, de MER-deskundigen en relevante adviesinstanties. Tijdens de vergadering krijgen alle betrokkenen de gelegenheid om opmerkingen en bedenkingen te formuleren en ze gezamenlijk te bespreken.

 • De erkende MER-deskundigen maken onder leiding van een erkende MER-coördinator het project-MER op, conform de inhoud van de aanmelding en in voorkomend geval rekening houdend met het scopingsadvies. Bij de opmaak van het MER worden de richtlijnenboeken en het scopingsadvies als referentiekader gehanteerd.


 • Een verzoek tot voorlopige goedkeuring is niet verplicht. De voorafgaande aanmelding is hier wel verplicht.
 • Het verzoek tot voorlopige goedkeuring kan enkel na een aanmelding MET scopingsadvies. Bij het traject zonder scopingsadvies geeft het Team Mer geen voorlopige goedkeuring van het MER-rapport.
 • Alvorens de vergunningsaanvraag samen met het nog niet goedgekeurde project-MER in te dienen bij de vergunningverlener, kan de initiatiefnemer een voorlopige goedkeuring van het project-MER vragen aan het Team Mer. De initiatiefnemer kiest er dus voor dat Team Mer de kwaliteit van het project-MER aftoetst voorafgaand de vergunningsaanvraag door bijvoorbeeld de aanpassingen aan het project-MER af te toetsen aan het scopingsadvies. Na de voorlopige goedkeuring door het Team Mer kan het MER tijdens de vergunningsaanvraag enkel afgekeurd worden op basis van nieuwe informatie uit het openbaar onderzoek of de adviesvraag in het kader van de vergunningsaanvraag. Het Team Mer neemt binnen de 30 dagen na ontvangst (betekening na 40 dagen) een beslissing over deze voorlopige goed- of afkeuring. Op vraag van Team Mer en in onderling overleg met initiatiefnemer kan een langere termijn worden afgesproken.
 • Inhoud van het project-MER bij verzoek tot voorlopige goedkeuring:

  Een ontwerp van het project-MER waarbij rekening gehouden werd met Artikel 4.3.7 §1 van DABM en in voorkomend geval met het scopingsadvies.


In de handleiding project-MER in de omgevingsvergunningsprocedure beschikbaar op de website van Team Mer worden enkele combinaties van bouwstenen beschreven. Hierbij worden steeds de voor- en nadelen geduid. Andere combinaties van bouwstenen zijn echter ook mogelijk.


Figuur Schematisch overzicht van de project-MER-procedure


Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende deskundigen het MER op onder leiding van een erkende MER-coördinator.
Het project-MER moet minstens de volgende gegevens bevatten (cf. art. 4.3.7 §1 van het DABM):


een beschrijving van het project met informatie over de locatie, het ontwerp, de omvang en andere relevante kenmerken van het project;

een beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project;

een beschrijving van de kenmerken van het project of de geplande maatregelen om de waarschijnlijk aanzienlijke nadelige milieueffecten te vermijden, te voorkomen of te beperken en, als dat mogelijk is, te compenseren;

een beschrijving van de redelijke alternatieven die de initiatiefnemer heeft onderzocht en die relevant zijn voor het project, en de specifieke kenmerken ervan, met opgave van de belangrijkste motieven voor de gekozen optie, in het licht van de milieueffecten van het project;

een niet-technische samenvatting van de gegevens, vermeld in punt 1° tot en met 4° ;

alle aanvullende informatie als vermeld in bijlage IIbis, die bij dit decreet is gevoegd, die van belang is voor de specifieke kenmerken van een bepaald project of projecttype en voor de milieuaspecten die daardoor kunnen worden beïnvloed.

Procedure tijdens de omgevingsvergunningsaanvraag – beoordelingsfase

Toelichting Schema:

 • De vergunningsaanvraag wordt ingediend en is vergezeld van een nog niet goedgekeurd project-MER.
 • De vergunningverlenende overheid beschikt over 30 dagen om na te gaan of het dossier ontvankelijk en volledig (O&V) is.
 • Zodra de vergunning ontvankelijk en volledig wordt bevonden:
   
  • wordt het nog niet goedgekeurde project-MER ter beschikking gesteld aan Team Mer.
  • wordt er een adviesvraag over de vergunningsaanvraag en het project-MER verstuurd naar de relevante adviesinstanties6. De termijn voor advies op het project-MER bedraagt 30 dagen na verzending van de adviesvraag (termijn voor advies over vergunning bedraagt daarentegen 50 dagen of 60 dagen voor afdeling RO en afdeling Milieu (= GOP omgevingsprojecten)).
  • wordt er binnen 10 dagen een openbaar onderzoek (O.O.) georganiseerd. Het publiek beschikt over 30 dagen om opmerkingen te geven op de vergunning en op het project-MER.
 • Rekening houdend met de ingesproken reacties tijdens het O.O. en de ontvangen adviezen, beslist Team Mer 60 dagen na ontvangst van het project-MER over de goed- of afkeuring van het project- MER. Het Team Mer informeert de initiatiefnemer en de vergunningverlenende overheid en in voorkomend geval de OVC over haar beslissing en heeft hiervoor 10 dagen.
  • Indien het project-MER wordt afgekeurd, stopt de vergunningsprocedure van rechtswege. Bij de opstart van een nieuwe vergunningsprocedure is het niet noodzakelijk om een nieuwe MER-procedure op te starten (met nieuwe aanmelding) maar kan een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend worden met een aangepast MER. Bij projectwijzigingen echter, kan het wel aan te raden zijn om een nieuwe MER-procedure op te starten, inclusief nieuwe aanmelding.
  • Bij een goedkeuring van het project-MER kan de procedure voortgezet worden.
 • Negentig dagen na de O&V-beslissing, bezorgt de omgevingsvergunningscommissie (OVC) haar advies aan de vergunningverlenende overheid.
 • Dertig dagen later (d.i. dag 130 na O&V) wordt de beslissing over de vergunning betekend aan de initiatiefnemer.


 • No labels