Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence vandaag 31 augustus 2023 van 18u00 tot 18u30 even onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit "online richtlijnensysteem Algemene methodologische en procedurele aspecten" is gebaseerd op de "Richtlijnenboek Algemene methodologische en procedurele aspecten" uit 2015. In deze eerste online versie werden de volgende zaken toegevoegd of aangepast:

 • toevoegingen n.a.v. gewijzigde regelgeving (geïntegreerde RUP-procedure, omgevingsvergunningsprocedure, erkenning MER-coördinator)
 • aanpassingen van de tekst over scoping, gebruik van richtlijnenboeken, voortschrijdend inzicht, …
 • aanpassingen aan de termen uit de m.e.r.-praktijk zoals kennisgeving, richtlijnen, ... (zie hieronder)

Door wijzigingen in regelgeving werden nieuwe termen geïntroduceerd:

 • Door de integratie van de plan-MER-procedure in de RUP-procedure maakt de vroegere 'kennisgeving' nu deel uit van de 'startnota', worden de 'richtlijnen' opgenomen in de 'scopingnota' en is er een 'kwaliteitsbeoordeling' i.p.v. een 'goedkeuring'.
 • Ook in de project-MER-procedure worden sinds de integratie in de omgevingsvergunningsprocedure andere termen gebruikt: er is geen 'kennisgeving' maar een 'aanmelding', er zijn geen 'richtlijnen' maar een mogelijkheid tot 'scopingadvies' en er is een mogelijkheid tot voorlopige goedkeuring.
 • In de procedure complexe projecten worden eveneens andere termen gebruikt, zoals alternatievenonderzoeksnota en projectonderzoeksnota.

In de delen over de procedures zelf worden uiteraard de precieze termen in kwestie gebruikt, maar in de andere hoofdstukken over de methodologie worden omwille van de leesbaarheid  de volgende algemene termen gebruikt:

 • Startdocument: kennisgeving, startnota, aanmelding, alternatievenonderzoeksnota en projectonderzoeksnota, …
 • Richtlijnen: Met de term 'scoping' wordt in het algemeen 'het afbakenen van het bereik van de milieueffectrapportage' bedoeld. Scopen is een methodologische stap als onderdeel van de milieueffectrapportage. Om verwarring met deze algemene term 'scoping' te vermijden, gebruiken we de term 'richtlijnen' voor de documenten waarin het resultaat van de scoping gedocumenteerd wordt:
  • bijzondere richtlijnen
  • beslissing over de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het plan-MER
  • kwaliteitsbeoordeling over de inhoudsafbakening van het planmilieueffectrapport zoals opgenomen in de scopingnota
  • scopingadvies

Het is ook belangrijk om te weten dat - omwille van de leesbaarheid - soms enkel de term 'plannen' gebruikt wordt, maar dat moet gelezen worden als 'plannen en programma's'. Plan-milieueffectrapportage is immers van toepassing op 'plannen en programma's' en op programma's zijn in principe dezelfde regelgevende bepalingen van toepassing als op plannen.

Het Algemeen Richtlijnsysteem wordt digitaal aangeboden om meer frequente aanvullingen en actualisaties mogelijk te maken. • No labels