Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence vandaag 31 augustus 2023 van 18u00 tot 18u30 even onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit online richtlijnenboek is gebaseerd op het Richtlijnenboek Algemene methodologische en procedurele aspecten, oktober 2015. Onderstaande bibliografie is overgenomen uit dat richtlijnenboek.


Antea Group (2012). Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een verduidelijking en betere doorwerking ervan. In opdracht van de Vlaamse overheid, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst Mer, 93 p.
Arcadis (2009). Studie over de wetgeving en de toepassing van de plan-MER Richtlijn in ruimtelijke planning in de praktijk in een aantal lidstaten van de EU. Eindrapport. In opdracht van de Vlaamse overheid, departement RWO, afdeling Ruimtelijke Planning, 327 p.
Berger, G. (2006). Sustainability impact assessment: approaches and applications in Europe. European Sustainable Development Network, ESDN Quarterly Report June 2007, 11 p.
Berkenbosch, R. (2005). M.e.r. ontmoet MKBA. Kenmerken, tijdschrift voor de milieueffectrapportage, 12/3, p. 22-25.
Canter, L. W. (1999). Environmental Impact Assessment. In: Environmental Engineers' Handbook Second Edition, Chapter 2, CRC Press LLC, 37 p.
Canter, L., & Ross, B. (2010). State of practice of cumulative effects assessment and management: the good, the bad and the ugly. Impact Assessment and Project Appraisal, 28(4): 261–68.
Canter, L., & Ross, B. (2014). A basic need for integration – bringing focus to the scoping process. Impact Assessment and Project Appraisal, 32(1), 21-22.
Commissie voor de milieueffectrapportage (2002). Geactualiseerde notitie over multicriteria-analyse in milieueffectrapportage. Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage, ISBN 90-421-1056-2, 36 p.
Commissie voor de milieueffectrapportage (2011). Modellen in MER. Factsheet nr. 23. www.commissiemer.nl.
Commissie voor de milieueffectrapportage (2012). Maatschappelijke kosten baten analyse en de relatie met m.e.r. Factsheet nr. 33, www.commissiemer.nl.
Commissie voor de milieueffectrapportage (2013). Onzekerheden in effectvoorspellingen. Factsheet nr. 19, www.commissiemer.nl..Cooper, L. M., & Sheate, W. R. (2002). Cumulative effects assessment: A review of UK environmental impact statements. Environmental Impact Assessment Review 22(4):415–39.
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2010). Maatregelenprogramma voor Vlaanderen 2010-2015. Maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Depotnummer: D/2010/6871/030, 203 p.
COWI (2009). Study concerning the report on the application and effectiveness of the EIA Directive. Final report to the European Commission, DG ENV, June 2009, 192 p.
COWI (2009). Study concerning the report on the application and effectiveness of the SEA Directive (2001/42/EC). Final report to the European Commission, DG ENV, April 2009, 151 p.
de Beer, H., & van Veenendaal, H. (2011). Actueel houden van richtlijnen. Modelvorming en Verkenning. In opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg aan CBO a TNO company, 20 p.
Dienst Mer (2013). Handleiding niet-technische samenvatting. www.mervlaanderen.be
Dienst Mer (2013). Handleiding volledigheidsonderzoek van een kennisgeving bij project-m.e.r. Platform Uniformiteit. www.mervlaanderen.be, 3 p.
Dienst Mer (2013). Handleiding vooroverleg (in functie van plan-m.e.r. en project-m.e.r.). Platform Uniformiteit. www.mervlaanderen.be, 2 p.
Donnely, A., Dalal-Clayton, B., & Hughes, R. (1998). A Directory of Impact Assessment Guideline. Second edition. International Institute for Environment and Development, 211 p.
Environmental Resources Management (2001). Guidance on EIA. EIS Review. European Communities, 29 p.
Environmental Resources Management (2001). Guidance on EIA. Scoping. European Communities, ISBN 92-894-1335-2, 35 p.
Federal Environmental Assessment Review Office (1994). A reference guide for the Canadian Environmental Assessment Act addressing cumulative environmental effects, p. 133-156.
Federal Environmental Assessment Review Office (1994). A reference Guide for the Canadian Environmental Assessment Act. Determining whether a project is likely to cause significant adverse environmental effects, p. 181-196.
Fisher, T. B., & Nadeem, O. (2014). Environmental Impact Assessment (EIA). Course curriculum for higher education institutions in Pakistan. Islamabad: IUCN Pakistan, 218 p.
Girjasing, B. (2011). Kwaliteitsborging van het Milieu Effect Rapport. Een verkenningsstudie van kwaliteits(borging)systemen. Afstudeerscriptie Master Bestuurskunde, Beleid en Politiek Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen, 86 p.
Groenendijk, J., Jongejan, P., de Ridder, A., & Verbraak, J. (2011). Ten dienste van de besluitvorming. Advies vijfentwintig jaar milieueffectrapportage in Nederland. Studie In opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, 27 p.
Hegmann, G., Cocklin, C., Creasy, R., Dupuis, S., Kennedy, A., Kingsley, L., Ross, W., Spaling, H., & Stalker, D. (1999). Cumulative effects assessment practitioners guide. Prepared by AXYS Environmental Consulting Ltd. and the CEA Working Group for the Canadian Environmental Assessment Agency, Hull, Quebec, 134 p.
Hugé, J. (2008). Duurzaamheidsbeoordeling: reflectie over proces en criteria. Steunpunt beleidsrelevant onderzoek, duurzame ontwikkeling. Vrije Universiteit Brussel, 47 p.
Huntjens, P. (2004). Het spanningsveld tussen de milieueffectrapportage (MER) en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Ministerie van Verkeer en Waterstaat. RIZA Rijkswaterstaat. Case study PKB Ruimte voor de Rivier, 76 p.
Huyghe, P. W. (2014). The Chilean approach to addressing uncertainty in environmental impact assessment related to groundwater. AIAI 2014 Conference Proceedings. Impact Assessment for Social and Economic Development, 34th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment 8 - 11 April 2014, Chile (www.iaia.org), 6 p.
Hyder (1999). Study on the assessment of indirect and cumulative impacts as well as impact interactions. Volume 1: background to the study, European Commission Directorate-General XI, Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, 136 p.
Hyder (1999). Study on the assessment of indirect and cumulative impacts as well as impact interactions. Volume 2: research study and findings, European Commission Directorate-General XI, Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, 100 p.
International Association for Impact Assessment (2002). Strategic Environmental Assessment. Performance criteria. Special Publication Series No. 1.
International Association for Impact Assessment (2009). What is impact assessment? www.iaia.org, 4 p.
International Finance Corporation (2013). Good Practice Handbook: Cumulative impact assessment and management: guidance for the private sector in emerging markets, 82 p.
Jesse, K. (2008). Een hernieuwd perspectief op milieueffectrapportage. Over de inhoudelijke invloed van m.e.r. op de besluitvorming en enkele mogelijkheden ter flexibilisering, 471 p.
Jesus, J. (2009) Good Practice Criteria for EIA non-technical summaries. IAIA 2009 Conference Proceedings, Impact Assessment and Human Well-Being, 29th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, 16-22 May 2009, Accra, Ghana (www.iaia.org), 6 p.
Lawrence, D.P. (2003). Environmental Impact Assessment. In: Practical solutions to Recurrent Problems. Wiley-Interscience, 562 p.
Montanez-Cartaxo, L. E., & Catchpole, S. (2014). The future isn't what it used to be. IAIA 2014 Conference Proceedings Impact Assessment for Social and Economic Development, 34th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, 8 - 11 April 2014, Chile (www.iaia.org), 6 p.
Morgan, R. K. (2012). Environmental impact assessment: the state of the art, Impact Assessment and Project Appraisal, 30:1, p. 5-14.
Morrison-Saunders, A., Marshall, R., & Arts, J. (2007). EIA Follow-Up. International Best Practices Principles. Special publication series n° 6. Fargo, USA, IAIA, 4 p.
Mulder, J. (2007). Milieueffect- en veiligheidsrapportage in Vlaanderen en zijn internationale context. Dossier Milieuwetgeving. Kluwer.
Nagels, K., Van Straaten, D., & Verheyen, R.F. (1997). Richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten. Deel 1: procedurele aspecten. Studie in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Mer. Digitale versie beschikbaar op www.mervlaanderen.be, 197 p.
Nagels, K., Van Straaten, D., & Verheyen, R.F. (1997). Richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten. Deel 2: algemene methodologische aspecten. Studie in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Mer. Digitale versie beschikbaar op www.mervlaanderen.be, 278 p.
Niekerk, F., & Arts, J. (2008). Effectrapportages en management van infrastructuurprojecten: Van risicobron tot risicobeheersing. Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 20 en 21 november 2008, Santpoort, 15 p.
OECD (2006). Applying Strategic and Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Co-operation. DAC Guidelines and Reference Series.
Partidario, M. (2012). Impact Assessment. International Association for Impact Assessment, Fastips, 2 p.
Pelsser, P. A. (2011). Modelonzekerheid en Waardering. Maastricht University. TPEdigitaal 2011 jaargang 5(2), p. 118-134.
Resource Analysis (2007). Begeleidingsinstrument bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu voor bepaalde plannen en programma's op federaal vlak. Scopingdocument. In opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, directoraat-generaal Leefmilieu - Internationale zaken, 21 p.
Resource Analysis (2007). Begeleidingsinstrument bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu voor bepaalde plannen en programma's op federaal vlak. Toelichtingsdocument voor scoping. In opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, directoraat-generaal Leefmilieu - Internationale zaken, 20 p.
Resource Analysis (2011). Project-MER Verdieping en aanleg bodembescherming ter hoogte van de Noordzeeterminal te Antwerpen. In opdracht van het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (2007). Plan-m.e.r. in de praktijk. Tracé/m.e.r.-centrum. DWW-rapport-2007-008, 19 p.
Roovers, G. (2012). Verkleinen kloof m.e.r. en besluitvorming. In: Toets, vakblad over milieueffectrapportage, april 2012, p. 15-19.
Ruijgrok, E., & Couderé, K. (2004). Afstemming MER en MKBA in de praktijk: Overstromingsproblematiek in België. Kenmerken, tijdschrift voor milieueffectrapportage, vol 11, 6, p. 20-23.
Runhaar, D. H., Arts, P. E., van Laerhoven, D. F., & Driessen, P. P. (2011). Naar een toekomstbestendige m.e.r. Lessen uit 25 jaar m.e.r. in Nederland en een verkenning van kansen en bedreigingen voor de m.e.r. in de nabije toekomst. Universiteit Utrecht/Milieumaatschappijwetenschappen, Rijks universiteit Groningen/Planologie. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 136 p.
Sadler, B. (1996). International study of the effectiveness of environmental assessment. Final report environmental assessment in a changing world. Evaluating practice to improve performance. Ministry of Supply and Services Canada, ISBN: o-662-24702-7, 248 p.
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend erfgoed (SARO) (2010) Advies van 27 januari 2010 over het besluit onroerend erfgoedtoets en het besluit dossier stedenbouwkundige vergunning, 7 p.
Schoukens, H., De Smedt, P., & Lavrysen, L. (2010). Overzicht en analyse van de rechtspraak rond milieueffectrapportage. Studie in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur- en Energie. Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, 190 p.
Schröder, R., & Kersten, P. (2012). Europees beleid voor milieueffectrapportage. Herziening van de EU Richtlijn project-mer. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wageningen, Alterra-rapport 2274, 54 p.
Soresma (2011). Monitoringbibliotheek.
Spooner, B. (1998). Review of the quality of EIA guidelines, their use and circumnavigation. International Institute for Environment and Development. Environmental planning issues n° 19, 1998, 7 p.
Tractebel Engineering (2011). Actualisatie richtlijnenboek milieueffectenrapportage voor de activiteitengroep stadsontwikkeling en recreatie. In opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst Mer, 269 p.
Tractebel Engineering (2013). Alternatieven in de milieueffectrapportage. Handleiding. In opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst Mer, 68 p.
Tractebel Engineering (2013). Richtlijnenboek milieueffectrapportage: basisrichtlijnen per activiteiten groep: ontginningen. In opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst Mer, 189 p.
Van Ghelue, P. (1995). Geografische aspecten in milieueffectrapportage toegepast op milieueffectrapporten voor afvalwatercollectoren. De Aardrijkskunde, p. 5-23.

  • No labels