Voor de algemene aanpak van mogelijke grensoverschrijdende effecten wordt verwezen naar het richtlijnenboek ‘Algemene methodologische en procedurele aspecten’.

Volgende tips en aandachtspunten kunnen geformuleerd worden voor het omgaan met grensoverschrijdende effecten voor discipline lucht in m.e.r.:

  • In praktijk dient de effectbespreking voor grensoverschrijdende effecten op dezelfde manier te gebeuren als die voor niet-grensoverschrijdende effecten.
  • Er wordt aan een normenkader van een buurlidstaat of buurgewest getoetst indien dit via de advisering wordt gevraagd en het normenkader wordt aangereikt. Andere landen en gewesten hebben vaak een ander beoordelingskader, en kunnen in hun advies dat beoordelingskader meegeven om er dan rekening mee te houden in het MER. In Vlaamse MER’s worden in principe geen buitenlandse beoordelingskaders opgesomd.
  • Grensoverschrijdende effecten moeten op een herkenbare wijze binnen de discipline opgelijst worden, bij voorkeur door ze samen te vatten in een aparte paragraaf.


  • No labels