Voor verkeersgenererende en verkeersdragende plannen en projecten moet het studiegebied voor de discipline lucht overeenstemmen met het studiegebied voor de discipline mobiliteit. Wanneer in de discipline mobiliteit een regionaal verkeersmodel gebruikt wordt, moet het wegennetwerk van dit model ook in het luchtkwaliteitsmodel gebruikt worden. Het is niet correct om hier slechts een selectie van wegen te gebruiken vermits alle wegen een bijdrage leveren aan de achtergrondconcentraties.

Voor grote infrastructuurprojecten, zoals bvb. aanleg van nieuwe autosnelwegen, kan een opdeling van het studiegebied in een macro-, meso- en microgebied aangewezen zijn. Geval per geval zal afgewogen worden of deze opdeling in “deelgebieden” noodzakelijk is in functie van de effectvoorspelling en -beoordeling. Wanneer het studiegebied in de discipline mens-mobiliteit reeds opgedeeld wordt in “deelgebieden”, moet dezelfde opdeling ook gehanteerd worden binnen de discipline lucht om effecten op een goede manier te kunnen inschatten.

Het is belangrijk om reeds bij aanvang van de milieubeoordeling voldoende aandacht te besteden aan de afbakening van het studiegebied en deze afbakening eventueel bij te stellen in de loop van het m.e.r.-proces.

Voor specifieke aandachtspunten over de afbakening van het studiegebied op de verschillende niveaus van milieubeoordeling wordt verwezen naar deel 'Aandachtspunten per niveau'


  • No labels