De deskundige moet deze emissies zo goed mogelijk inschatten. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van emissiefactoren, zie EMAP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019In uitzonderlijke gevallen kan ook het betalende emissiemodel EMMOL gebruikt worden. De MER-deskundige kan dit model niet zelf toepassen, maar kan dit vragen aan Transport & Mobility Leuven. De emissies worden berekend zowel voor de landings- en opstijgcyclus (LTO), als voor cruise (boven de 915 m). Er wordt gebruik gemaakt van data van EUROCONTROL, statistieken met vliegtuigbewegingen aangeleverd door de luchthavens in Vlaanderen en brandstofdata van Energiebalans Vlaanderen. De emissies door het cruisegedeelte van een vlucht zijn hoger dan die van LTO. Voor het berekenen van de emissies door cruise wordt het volledige traject van de vlucht in rekening gebracht. In milieueffectrapportage moet cruise niet meegenomen worden bij de beoordeling.

Vervolgens kunnen concentraties berekend worden in IMPACT (standaard module) door gebruik te maken van een puntbron of lijnbron, zonder pluimstijging in rekening te brengen. 

Voor activiteiten op de grond verwijzen we naar de verduidelijkingen bij niet voor de weg bestemde mobiele bronnen.

De gebruikte invoergegevens moeten in bijlage bij het MER gevoegd worden.


  • No labels