De deskundige moet deze emissies zo goed mogelijk inschatten. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van emissiefactorenIn uitzonderlijke gevallen kan ook het betalende emissiemodel EMMOSS gebruikt worden. De MER-deskundige kan dit model niet zelf toepassen, maar kan dit vragen aan Transport & Mobility Leuven.

Vervolgens kunnen concentraties berekend worden in IMPACT (standaard module) door gebruik te maken van een lijnbron. Bij lijnbronnen wordt geen rekening gehouden met pluimstijging maar voor dieseltreinen heeft dit nauwelijks invloed op de berekening.

Om de depositie te berekenen moeten de concentraties vermenigvuldigd worden met de depositiesnelheid, beschikbaar via Geopunt:

De procentuele bijdrage van de deposities aan de kritische depositiewaarden (KDW) per habitattype moet berekend worden. Meer info: zie praktische wegwijzers ANB ‘eutrofiëring’ en ‘verzuring’ via de lucht:

De gebruikte invoergegevens moeten in bijlage bij het MER gevoegd worden.

  • No labels