Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Om de resultaten van een model controleerbaar te maken, moeten volgende elementen in de milieueffectrapportage vermeld worden, eventueel in bijlage:

  • Naam van het toegepaste model en versienummer;
  • de aannames en uitgangspunten die de deskundige gebruikt heeft in het model;
  • de invoergegevens;
  • de resultaten.

 Er is een onderscheid tussen:

  • modellen waarmee enkel emissies kunnen berekend worden: EMMOSS-model, OFFREM-model en EnViVer (dit zijn betalende modellen);
  • modellen waarmee ook de luchtkwaliteit (concentratie) en geurhinder kan beoordeeld worden. Deze worden ook luchtdispersiemodellen genoemd. CAR Vlaanderen en de tool IMPACT worden door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn er ook de betalende modellen AtmoStreet, CFD-modellen,…

In wat volgt worden de meest gebruikte modellen per emissiebron in milieueffectrapportage besproken. Specifeke aandachtspunten en richtlijnen worden per model vermeld.


  • No labels