Om een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van de berekeningen, is een nauwkeurige weergave van de leemten in de kennis noodzakelijk. Juist inzicht in de gevolgen van de leemten in de kennis is zeer belangrijk voor de verdere besluitvorming en/of het opleggen van een monitoringprogramma.

De beschrijving van de leemten in de kennis dient volgende aspecten toe te lichten:

 • Ontbrekende gegevens (omdat ze niet bestaan of omdat ze niet konden verkregen worden in het kader van de studie)
  • Ontbrekende basisgegevens
  • Ontbrekende toekomstprognoses
  • Ontbrekende toetsingswaarden
 • Ontbrekende (methodologische) kennis
  • Beperkingen en randvoorwaarden van de gebruikte voorspellingsmethodiek
 • Technische tekortkomingen
  • geen voldoende nauwkeurige apparatuur/modellen om een bepaald fenomeen in beeld te brengen.
 • Onzekerheden over het voorspelde mobiliteitsgedrag

Volgende redenen komen niet in aanmerking als leemte in de kennis:

 • Gebrek aan tijd
 • Gebrek aan mankracht
 • Gebrek aan financiële middelen op de begroting van het project
 • Verkeerd tijdstip/periode van het jaar is niet geschikt om bepaalde onderzoeken uit te voeren

Tot slot schetst de deskundige de gevolgen voor de verdere besluitvorming. Mogelijke gevolgen kunnen zijn:

 • Geen gevolgen voor verdere besluitvorming. Bijkomend onderzoek om deze leemte op te lossen is dan ook niet nodig.
 • Conclusies kunnen wijzigen als leemte er niet zou zijn. In dat geval moet bijkomend onderzoek in het MER gebeuren om deze leemte weg te werken


 • No labels