Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lijst van data die beschikbaar is op de publieke zone van MercatorNet:

Hieronder kunnen de links teruggevonden worden van de Metadata, de GetCapabilities van WMS en WFS, de WMS en WFS endpoint-verbindingen, de WMS-legende, een Openlayers-weergave en een KML-download.

De lijst is opgedeeld per INSPIRE thema.

INSPIRE Thema's:


Beschermde gebieden


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS/WCS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS/WCS Endpoint

Openlayers

KML

Aanduidingsobjecten
Afbakening landbouwstreek Polders
Beschermde archeologische sites
Beschermde cultuurhistorische landschappen
Beschermde gebieden Duinendecreet
Beschermde monumenten
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Bosreservaten
Erkende natuurreservaten
Habitatrichtlijn(deel)gebieden
Habitatrichtlijngebieden
Historisch permanente graslanden (HPG) en andere permanente graslanden in Vlaanderen beschermd door de natuurwetgeving
Natuurbeheerplannen
Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed
Poldergraslanden
Ramsar-gebieden
Uitbreidingszones van de erkende en Vlaamse natuurreservaten
Unesco werelderfgoed - buffers
Unesco werelderfgoed - kernen
VEN en IVON gebieden
Vastgestelde archeologische zones
Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed
Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken
Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde
Vastgestelde landschapsatlasrelicten
Vlaamse Natuurreservaten
Vogelrichtlijngebieden


BodemEnergiebronnen


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS/WCS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS/WCS Endpoint

Openlayers

KML

Aantal aansluitingspunten op het energienet (2012)
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit diepe geothermie - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit fotovoltaïsche panelen - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit grondgekoppelde warmtepompen - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit grondgekoppelde warmtepompen - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit grootschalige wind - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit particuliere zonneboilers - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit particuliere zonneboilers - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit waterkracht - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit waterkracht - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit windturbines - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit fotovoltaïsche panelen - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie door fotovoltaïsche panelen
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie door grondgekoppelde warmtepompen
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie waterkracht
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie windturbines
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie zonneboilers
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige hernieuwbare warmteproductie vanuit zon, specifieke biomassastromen en grondgekoppelde warmtepompen
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële elektriciteitsproductie - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële elektriciteitsproductie - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële warmteproductie - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële warmteproductie - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale huidige hernieuwbare elektriciteitsproductie
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet (2012)
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet - indien de restwarmte naar naburige cellen wordt getransporteerd (2012)
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet - met WKK als warmtebron, scenario lage brandstofprijzen (2012)
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet - met gebruik van restwarmte in dezelfde gridcel (2012)
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet - waarbij de restwarmte wordt onttrokken van een buurcel, met een waarde voor restwarmte van 25EUR/MWH (2012)
Koudevraag residentieel, tertiair en landbouw (2012)
Restwarmtepotentieel bij grote installaties met elektriciteitsopwekking en afvalverbrandingsinstallaties - 2012 - afvalverbrandingsinstallaties
Restwarmtepotentieel bij grote installaties met elektriciteitsopwekking en afvalverbrandingsinstallaties - 2012 - centrales
Restwarmtepotentieel grote industrie - 2012 - 120C tot 200C
Restwarmtepotentieel grote industrie - 2012 - 80C tot 120C
Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines
WKK-installaties (2012)
Warmtekaart 2019 - Aantal energie-intensieve bedrijven in een straal van 5km met mogelijke vraag/aanbod restwarmte
Warmtekaart 2019 - Afvalverbrandingsinstallaties
Warmtekaart 2019 - Bestaande warmtenetten (lijnen)
Warmtekaart 2019 - Bestaande warmtenetten (punten)
Warmtekaart 2019 - Elektriciteitscentrales
Warmtekaart 2019 - Geplande warmtenetten (punten)
Warmtekaart 2019 - WKK
Warmtekaart 2019 - Warmtevraag grootverbruikers
Warmtekaart 2019 - Warmtevraagdichtheid kleinverbruikers
Warmtekaart 2019 - Warmtevraagdichtheid per gemeente
Warmtekaart 2019 - Warmtevraagdichtheid per statistische sector
Warmtevraag grote industrie (2012)
Warmtevraag kleine industrie (2012)
Warmtevraag residentieel, tertiair, landbouw en kleine industrie (2012)
Warmtevraag residentieel, tertiair, landbouw en kleine industrie - totaal (2012)


Faciliteiten voor productie en industrieGebieden met natuurrisico'sGebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS/WCS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS/WCS Endpoint

Openlayers

KML

Beheersplannen onroerend erfgoed
Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s
Eindverslagen archeologisch onderzoek
Erfgoedlandschappen
Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt - gewestelijk
Onroerenderfgoedrichtplannen
Openbare bossen en natuurdomeinen beheerd door ANB in naam van de Vlaamse overheid


Habitats en biotopenLandgebruik


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS/WCS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS/WCS Endpoint

Openlayers

KML

Aandeel infrastructuur per ha - Vlaanderen - toestand 2013
Aandeel infrastructuur per ha ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013
Aandeel recreatieterreinen binnen straal van 5km rondom ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013
Atlas van de woonuitbreidingsgebieden
Bebouwingsdichtheid per ha  - Vlaanderen - toestand 2013
Bebouwingsdichtheid per ha  - Vlaanderen - toestand 2019
Contouren van de arresten - Gewestplan
DSI - Algemene Plannen van Aanleg - Contouren
DSI - Algemene Plannen van Aanleg - Deelgebieden
DSI - Algemene Plannen van Aanleg - Grondvlakken
DSI - Algemene Plannen van Aanleg - Lijnen
DSI - Algemene Plannen van Aanleg - Lijnen indicatieve aanduiding
DSI - Algemene Plannen van Aanleg - Overdrukken
DSI - Algemene Plannen van Aanleg - Overdrukken indicatieve aanduiding
DSI - Algemene Plannen van Aanleg - Punten
DSI - Algemene Plannen van Aanleg - Punten indicatieve aanduiding
DSI - Bijzondere Plannen van Aanleg - Contouren
DSI - Bijzondere Plannen van Aanleg - Deelgebieden
DSI - Bijzondere Plannen van Aanleg - Grondvlakken
DSI - Bijzondere Plannen van Aanleg - Lijnen
DSI - Bijzondere Plannen van Aanleg - Lijnen indicatieve aanduiding
DSI - Bijzondere Plannen van Aanleg - Overdrukken
DSI - Bijzondere Plannen van Aanleg - Overdrukken indicatieve aanduiding
DSI - Bijzondere Plannen van Aanleg - Punten
DSI - Bijzondere Plannen van Aanleg - Punten indicatieve aanduiding
DSI - Gemeentelijke Bouwverordeningen
DSI - Gemeentelijke RUP - Contouren
DSI - Gemeentelijke RUP - Deelgebieden
DSI - Gemeentelijke RUP - Grondvlakken
DSI - Gemeentelijke RUP - Lijnen
DSI - Gemeentelijke RUP - Lijnen indicatieve aanduiding
DSI - Gemeentelijke RUP - Natraject
DSI - Gemeentelijke RUP - Overdrukken
DSI - Gemeentelijke RUP - Overdrukken indicatieve aanduiding