Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lijst van data die beschikbaar is op de publieke zone van MercatorNet:

Hieronder kunnen de links teruggevonden worden van de Metadata, de GetCapabilities van WMS en WFS, de WMS en WFS endpoint-verbindingen, de WMS-legende, een Openlayers-weergave en een KML-download.

De lijst is opgedeeld per INSPIRE thema.

INSPIRE Thema's:


Beschermde gebieden


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Aanduidingsobjecten
Afbakening landbouwstreek Polders
Beschermde archeologische sites
Beschermde cultuurhistorische landschappen
Beschermde gebieden Duinendecreet
Beschermde monumenten
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Bosreservaten
Erkende natuurreservaten
Habitatrichtlijn(deel)gebieden
Habitatrichtlijngebieden
Historisch permanente graslanden (HPG) en andere permanente graslanden in Vlaanderen beschermd door de natuurwetgeving
Inventaris historische orgels
Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed
Poldergraslanden
Ramsar-gebieden
Uitbreidingszones van de erkende en Vlaamse natuurreservaten
Unesco werelderfgoed - buffers
Unesco werelderfgoed - kernen
VEN en IVON gebieden
Vastgestelde archeologische zones
Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed
Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken
Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde
Vastgestelde landschapsatlasrelicten
Vlaamse Natuurreservaten
Vogelrichtlijngebieden


BodemEnergiebronnen


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Aantal aansluitingspunten op het energienet.
Grote installaties met uitsluitend elektriciteitsopwekking (2012)
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit diepe geothermie - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit fotovoltaïsche panelen - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit grondgekoppelde warmtepompen - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit grondgekoppelde warmtepompen - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit grootschalige wind - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit particuliere zonneboilers - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit particuliere zonneboilers - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit waterkracht - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit waterkracht - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit windturbines - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële energieproductie vanuit fotovoltaïsche panelen - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Bijkomende potentiële warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie door fotovoltaïsche panelen
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie door grondgekoppelde warmtepompen
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie waterkracht
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie windturbines
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie zonneboilers
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige hernieuwbare warmteproductie vanuit zon, specifieke biomassastromen en grondgekoppelde warmtepompen
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige warmteproductie vanuit specifieke biomassastromen
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële elektriciteitsproductie - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële elektriciteitsproductie - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële warmteproductie - REV2030-scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale bijkomende potentiële warmteproductie - technisch scenario
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Totale huidige hernieuwbare elektriciteitsproductie
Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige elektriciteitsproductie vanuit specifieke biomassastromen
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet indien de restwarmte naar naburige cellen wordt getransporteerd.
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet met WKK als warmtebron, scenario lage brandstofprijzen.
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet met WKK als warmtebron.
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet met gebruik van restwarmte in dezelfde gridcel.
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet waarbij de restwarmte wordt onttrokken van een buurcel, met een waarde voor restwarmte van 25 EUR/MWh.
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet waarbij de restwarmte wordt onttrokken via een buurcel, met een waarde voor restwarmte van 0 EUR/MWh.
Koudevraag residentieel, tertiair en landbouw (2012)
Restwarmtepotentieel bij grote installaties met elektriciteitsopwekking en afvalverbrandingsinstallaties - 2012 - afvalverbrandingsinstallaties
Restwarmtepotentieel bij grote installaties met elektriciteitsopwekking en afvalverbrandingsinstallaties - 2012 - centrales
Restwarmtepotentieel grote industrie - 2012 - 120C tot 200C
Restwarmtepotentieel grote industrie - 2012 - 80C tot 120C
Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines
WKK-installaties (2012)
Warmtevraag grote industrie (2012)
Warmtevraag kleine industrie (2012)
Warmtevraag residentieel, tertiair en landbouw (2012)
Warmtevraag residentieel, tertiair, landbouw en kleine industrie (2012)


Faciliteiten voor productie en industrieGebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenhedenGeografisch rastersysteem


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

NGI Kaartbladversnijdingen - numeriek - 1/4


Habitats en biotopenHydrografieLandgebruik


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Aandeel infrastructuur per ha - Vlaanderen - toestand 2013
Aandeel infrastructuur per ha ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013
Aandeel recreatieterreinen binnen straal van 5km rondom ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013
Atlas van de woonuitbreidingsgebieden
Bebouwingsdichtheid per ha - Vlaanderen - toestand 2013
Erfgoedobjecten
Gewestplan raster
Gewogen gemiddelde gebouwhoogte per ha - Vlaanderen - toestand 2016
Herbevestigde agrarische gebieden
Landgebruik - Vlaanderen - toestand 2013
Landgebruik - Vlaanderen - toestand 2016
Landschapsatlas - lijnrelicten
Landschapsatlas - puntrelicten
Landschapsatlas 2001 - ankerplaatsen, lijnrelicten, puntrelicten en relictzones
Landschapsatlas 2001 - relictzones
Landschapskenmerkenkaart - Cluster van lijnvormige landschapselementen
Landschapskenmerkenkaart - Cluster van puntvormige landschapselementen
Landschapskenmerkenkaart - Cluster van vlakvormige landschapselementen
Landschapskenmerkenkaart - Lijnvormig landschapselement
Landschapskenmerkenkaart - Lijnvormig landschapselement - waterloop of kanaal
Landschapskenmerkenkaart - Puntvormig landschapselement
Landschapskenmerkenkaart - Vlakvormig landschapselement
Natuurrichtplannen
Open Ruimte - Vlaanderen - toestand 2013
Oppervlakte onbebouwd per ha - Vlaanderen - toestand 2013
Oppervlakte onbebouwd per ha ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013
Ruimtebeslag - Vlaams en Brussels Gewest - toestand 2013
Ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013
Ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2016
Ruimtebeslag per ha - Vlaanderen - toestand 2013
SoortenBeschermingsProgramma's - andere soorten - polygonen
SoortenBeschermingsProgramma's - vissen - lijnen
Speelzones, zomerspeelzones en vrij toegankelijke zones in bossen en natuurdomeinen
Vloeroppervlakte per ha - Vlaanderen - toestand 2013
Vloeroppervlakte per ha ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013
Wetenschappelijek inventaris van het bouwkundig erfgoed - gehelen
Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed
Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed - gehelen
Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - elementen
Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - gehelen
Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde
Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed - elementen
Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed ? gehelen
Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten
Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed - relicten
Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken