Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nieuwe gepubliceerde datasets

De tabel hieronder geeft een overzicht van de nieuwe datalagen gepubliceerd op het einde van de werkperiode 2017.

Per thema wordt aangegeven hoeveel datalagen er ontsloten werden, enerzijds in de interne omgeving anderzijds in de publieke omgeving. In totaal werden 84 verschillende datalagen ontsloten, waarvan een deel zowel in de interne als in de publieke omgeving. Voor wat betreft het algemene totaal van de ontsloten datalagen in beide omgevingen, gelden de volgende aantallen:

 • Interne omgeving: 66 datalagen
 • Publieke omgeving: 48 datalagen

Daarnaast werden ook geharmoniseerde datasets ontsloten in het kader van INSPIRE - Annex I. Dit gaat in totaal over 5 datalagen.

ThemaEigenaar# Intern# Publiek# INSPIRE

Beschermde gebieden

 • Aanduidingsobjecten
 • Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed
 • Unesco werelderfgoed - buffers
 • Unesco werelderfgoed - kernen
 • Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed
 • INSPIRE - Aanduidingsobjecten


 • Historisch permanente graslanden (HPG) en andere permanente graslanden in Vlaanderen
  beschermd door de natuurwetgeving
 • Meest kwetsbaar waardevol bos
 • Uitbreidingszones van de erkende en Vlaamse natuurreservaten 
 • INSPIRE - Habitatrichtlijn(deel)gebieden
 • INSPIRE - Vogelrichtlijngebieden 
 • INSPIRE - Ramsar-gebieden


AOE


ANB

7

x

x

xx


7

x

x


x

4


x


x
x

Energie

 • Grote installaties met uitsluitend elektriciteitsopwekking (2012)
VEA

1

x


 

Gebieden met natuurrisico's

 • Overstromingsgevoelige gebieden 2017 - (Watertoets)
VMM

1


 

Gebiedsbeheer

 • Bekrachtigde archeologienota's en nota's
 • Erfgoedlandschappen


 • Ingestelde landinrichtingsprojecten 
 • Landinrichtingen in onderzoek
 • Landinrichtingsplannen
 • Natuurinrichtingsprojecten


 • Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen 


AOEVLM

DG Luchtvaart 

7

x


x

3

x


x

 

Kadastrale gegevens

 • CADMAP Kadastrale gebouwen 2016
 • CADMAP Kadastrale gebouwen 2017
 • CADMAP Niet eenduidig geïdentificeerde kadastrale percelen 2016
 • CADMAP Niet eenduidig geïdentificeerde kadastrale percelen 2017
 • CADMAP Kadastrale nummers 2016
 • CADMAP Kadastrale nummers 2017
 • CADMAP Kadastrale percelen 2016
 • CADMAP Kadastrale percelen 2017
 • CADMAP Kadastrale planbladen 2016
 • CADMAP Kadastrale planbladen 2017
 • CADMAP Algemene lijnen 2016
 • CADMAP Algemene lijnen 2017
 • CADMAP Algemene polygonen 2016
 • CADMAP Algemene polygonen 2017
 • CADMAP Algemene punten 2016
 • CADMAP Algemene punten 2017
 • CADMAP Infolijnen 2016
 • CADMAP Infolijnen 2017
 • CADMAP Toponiemlijnen 2016
 • CADMAP Toponiemlijnen 2017
 • CADMAP Toponiempunten 2016
 • CADMAP Toponiempunten 2017
AIV

22

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xLandgebruik

 • Ruimtebeslag - Vlaanderen - Toestand 2013
 • Ruimtebeslag - Vlaams en Brussels gewest - Toestand 2013


 • Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed 
 • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten
 • Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarden
 • Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken
 • Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten
 • Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed


VPOAOE 

8

x
xx
x
x
x

8

x
x


x
x
x
x
x

 

Menselijke gezondheid en veiligheid

 • VLOPS kaarten - NH3 concentratie 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - NH3 concentratie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - NH3 - NHx totale depositie (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - NH3 - NHx totale depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - NHx - droge depositiesnelheid 2012 ((VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - NH3 - NHx droge depositiesnelheid (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - NOx - NOy totale depositie (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - NOx - NOy totale depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - NOy - droge depositiesnelheid 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - NOx - NOy droge depositiesnelheid (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - SO2 - SOx totale depositie (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - SO2 - SOx totale depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - SOx - droge depositiesnelheid 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - SO2 - SOx droge depositiesnelheid (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - Totale vermestende depositie 2012 ((VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - Totale vermestende depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - Totale verzurende depositie (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)
 • VLOPS kaarten - Totale verzurende depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)
VMM

12


x
x
x
 
x
x
x

x
x
x

x

x

15

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

 

Transportnetwerk

 • Deel van de genummerde weg die bebouwde kom is
 • Inventaris van de bomen langs de genummerde wegen

   
 • RIS-index Vlaanderen
 • INSPIRE - RIS-index Vlaanderen 

AWV
DVW 

3

x
x


x

2

x

1
 x

Niet-klasseerbaar onder een INSPIRE thema

 • Knooppuntwaarde per 1ha-cel op basis van spoornetwerk en A-buslijnen - Toestand 2015
 • Synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau - toestand 2015 - met A-buslijnen - klassering via natural breaks
 • Totaal voorzieningenniveau - toestand 2015


VPO

3

x
x
x

3

x
x

 
Totaal
63385


Detailoverzicht van alle afzonderlijke datasets die ontsloten werden in 2017 (intern/publiek/inspire)

Aangepaste publicaties

Voor een reeks datasets werd tevens een grondige update doorgevoerd:

 • Aantal datalagen van Onroerend Erfgoed: zie ook https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/update-datalagen-onroerend-erfgoed/
  • Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s

  • Erfgoedlandschappen

  • Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten

  • Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten

  • Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed vervangt de laag met Inventaris van het archeologische erfgoed

  • Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde vervangt de laag Inventaris landschappelijk erfgoed: Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde

  • Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken vervangt de laag Inventaris landschappelijk erfgoed: Historische Tuinen en Parken

  • Unesco werelderfgoed – buffers vervangt de laag Bufferzones bij de door UNESCO erkende Vlaamse werelderfgoederen

  • Unesco werelderfgoed - kernen vervangt de laag Unesco Werelderfgoed Vlaamse sites

 • De nieuwe versie van het Voorlopig Referentiebestand van de Gemeentegrenzen werd opgenomen op de interne omgeving

Verwijderde publicaties

Enkele datalagen van Agentschap Ondernemen worden niet langer ter beschikking gesteld via GDI MercatorNet. Deze worden ontsloten via Informatie Vlaanderen:

Metadata

Voor alle gepubliceerde gegevens en hun services werd metadata opgesteld die kunnen geraadpleegd worden via de GDI MercatorNet metadatacatalogi: • No labels