Pagina boom
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Lijst van data die beschikbaar is op de interne zone van MercatorNet:

Hieronder kunnen de links teruggevonden worden van de Metadata, de GetCapabilities van WMS en WFS, de WMS en WFS endpoint-verbindingen, de WMS-legende, een Openlayers-weergave en een KML-download.

De lijst is opgedeeld per INSPIRE thema.

INSPIRE Thema's:


Administratieve eenheden


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Arrondissementsgrenzen
Fusiegemeentegrenzen MultiNet
Gemeentegrenzen
Geografische indeling van watersystemen - Deelbekkens
Geografische indeling van watersystemen - Stroomgebieden
Geografische indeling van watersystemen, 19/07/2013
Gewestgrens
Grenzen van de polders
Grenzen van de wateringen
Kaartbladversnijdingen NGI, klassieke reeks
Postcodezones MultiNet
Provinciegrenzen
Skeletbestand (MultiNet) vector, versie 2006.01

Beschermde gebieden


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Aanduidingsobjecten
Afbakening landbouwstreek PoldersPolders
Beschermde archeologische sites
Beschermde cultuurhistorische landschappen
Beschermde gebieden Duinendecreet
Beschermde monumenten
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Bosreservaten
Erkende natuurreservaten
Habitatrichtlijn(deel)gebieden
Habitatrichtlijngebieden
Inventaris historische orgels
Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed
Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed
Poldergraslanden
Ramsar-gebieden
Uitbreidingszones van de erkende en Vlaamse natuurreservaten
Unesco werelderfgoed - buffers
Unesco werelderfgoed - kernen
VEN en IVON gebieden
Vastgestelde archeologische zones
Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed
Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten
Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken
Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde
Vastgestelde landschapsatlasrelicten
Vlaamse Natuurreservaten
Vogelrichtlijngebieden
historisch permanente graslanden(HPG) en andere permanente graslanden in Vlaanderen beschermd door de natuurwetgeving

Biogeografische gebieden


Bodem


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Evaluatierapporten van schadegevallen betreffende bodemverontreinigingen
Meldingen of vaststellingen van schadegevallen met bodemverontreinigingen
Meldingen van bodemverontreinigingen
OVAM-bodemdossierinformatie
OVAM-bodemdossierinformatie - bodemsaneringsprojecten
OVAM-bodemdossierinformatie: beschrijvende bodemonderzoeken
OVAM-bodemdossierinformatie: eindeverklaring bodemsaneringswerken
OVAM-bodemdossierinformatie: orienterende bodemonderzoeken
Stand van zaken betreffende meldingen en schadegevallen betreffende bodemverontreinigingen

Bodemgebruik


Energiebronnen


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Aantal aansluitingspunten op het energienet.
Grote installaties met uitsluitend elektriciteitsopwekking (2012)
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet indien de restwarmte naar naburige cellen wordt getransporteerd.
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet met WKK als warmtebron, scenario lage brandstofprijzen.
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet met WKK als warmtebron.
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet met gebruik van restwarmte in dezelfde gridcel.
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet waarbij de restwarmte wordt onttrokken van een buurcel, met een waarde voor restwarmte van 25 EUR/MWh.
Kansrijke gebieden voor de aanleg van een warmtenet waarbij de restwarmte wordt onttrokken via een buurcel, met een waarde voor restwarmte van 0 EUR/MWh.
Koudevraag residentieel, tertiair en landbouw (2012)
Restwarmtepotentieel bij grote installaties met elektriciteitsopwekking en afvalverbrandingsinstallaties (2012)
Restwarmtepotentieel grote industrie (2012)
WKK-installaties (2012)
Warmtevraag grote industrie (2012)
Warmtevraag kleine industrie (2012)
Warmtevraag residentieel, tertiair en landbouw (2012)
Warmtevraag residentieel, tertiair, landbouw en kleine industrie (2012)
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen windturbines

Faciliteiten voor productie en industrie


Gebieden met natuurrisico's


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Erosiegevoelige gebieden (watertoets)
Overstromingsgevoelige gebieden 2011 (watertoets)
Overstromingsgevoelige gebieden 2014 (watertoets)
Overstromingsgevoelige gebieden 2014 - (Watertoets)
Overstromingsgevoelige gebieden 2017 - (Watertoets)
Recent overstroomde gebieden
Risicozones voor overstromingen
Van nature overstroombare gebieden

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Beheersplannen onroerend erfgoed
Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s
Eindverslagen archeologisch onderzoek
Erfgoedlandschappen
Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
Ingestelde landinrichtingsprojecten
Landinrichtingen in onderzoek
Landinrichtingsplannen
Landinrichtingsprojecten
Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen
Natuurinrichtingsprojecten
Ruilverkavelingsgebieden
Ruilverkavelingsprojecten - In der minne
Ruilverkavelingsprojecten - grote infrastructuurwerken
Ruilverkavelingsprojecten uit kracht van wet

Geografisch rastersysteem


Habitats en biotopen


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart - Meest recente toestand
Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2014
Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2016
Bosleeftijd
Ecodistricten
Ecoregio's
Geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats en soorten - lijnen
Geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats en soorten - polygonen
Habitatkaart 7220 punten
Habitatkaart v52
Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260 in Vlaanderen (meest recente toestand)
Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260 in Vlaanderen (toestand 2016)

Hoogte


Hydrografie


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

Baggerzones in de vaargeul van de Noordzee en de Schelde
Contouren van de vaargeul in de Noordzee en van de Schelde
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (watertoets)
Infiltratiegevoelige bodems (watertoets)
Stortzones in de Noordzee en de Schelde
Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten
Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen
Vlaamse Hydrografische Atlas - zones
Winterbedkaart (watertoets)

Kadastrale percelen


Naam

Metadata

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

WMS Endpoint

WMS Legende

WFS Endpoint

Openlayers

KML

CADMAP Algemene lijnen 2007
CADMAP Algemene lijnen 2008