De waterbodemverkenner centraliseert informatie met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van waterbodems in de DOV-verkenner. Zowel ruwe brongegevens beschikbaar bij de verschillende Vlaamse milieu-instellingen, besturen en waterloopbeheerders als verwerkte resultaten binnen specifieke onderzoeksprojecten zijn raadpleegbaar in de Waterbodemverkenner. De waterbodemverkenner promoot de uitwisseling van milieugegevens voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden en ondersteunt op deze manier een integraal sediment – en waterbodembeleid. 

De waterbodemverkenner is een initiatief van OVAM en in samenwerking met Vito, VMM, DOV, Vereniging Vlaamse Provincies, De Vlaamse Waterweg, Port of Antwerp-Bruges, Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Meer informatie over waterbodems en lopende initiatieven voor professionals en burgers vind je op de OVAM website.

Raadpleeg de handleiding van de DOV-verkenner voor de algemene functionaliteiten.

De Waterbodemverkenner is een publieke tool.

1. Algemeen

De waterbodemverkenner geeft toegang tot het resultaat van het project “Waterbodemverkenner” uitgevoerd door VITO (Notebaert et al., 2018; Clymans et al., 2019; 2020) en het project "Identificeren van hotspots met waterbodemverontreiniging gelinkt aan risico-activiteiten” uitgevoerd door Arcadis (OVAM, 2021). Beide onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in opdracht van OVAM en in samenwerking met verschillende waterloopbeheerders.

De onderzoeksprojecten hebben als doel een kostenefficiënte aanpak van de waterbodemverontreiniging te ondersteunen via de berekening van een gebiedsdekkende onderzoeksprioritering op het niveau van waterlopen in Vlaanderen. Dergelijke onderzoeksprioritering heeft als doelstelling om te bepalen voor welke waterloop-segmenten er prioritair een onderzoekstraject zal opgestart worden ter voorbereiding van een eventuele aanpak van verontreinigde waterbodems.

De waterbodemverkenner baseert zich hiervoor op de gekende toestand van de waterlopen. De onderzoeksprioritering waterbodems is dan ook een geïntegreerde maat voor verontreiniging, de ecologische waarde, de kans op duurzaam herstel en het maatschappelijk belang van waterloopsegmenten, uitgewerkt op een ruimtelijk expliciete manier.  Hotspots (i.e. hoogste onderzoeksprioriteit) worden daarentegen geïdentificeerd op basis van de aanwezigheid van historische en huidige risico-activiteiten op watergebonden percelen zonder a priori te beschikken over kennis van de waterbodemkwaliteit in de waterloop.

De kaartbeelden die specifiek relevant zijn inzake het onderzoek naar en beheer van waterbodems worden automatisch geopend bij het openen van de waterbodemverkenner:

Studie waterbodemverkenner
Onderzoeksprioriteit waterbodems obv multi-criteria analyse (MCA)Interactieve kaartlaag die het resultaat is van de onderzoeksprioritering waarbij via een multicriteria analyse (MCA) (zie sectie 2.1) een rangschikking van Vlaamse waterloopsegmenten gemaakt is die de onderzoekslijst opmaken. Hoe hoger de onderzoeksprioriteit van een waterloopsegment, hoe hoger dat segment op de onderzoekslijst staat. De rode waterloopsegmenten op de kaart hebben de hoogste onderzoeksprioriteit. Dit zijn de 5% slechtst scorende segmenten. Dit kaartbeeld is dynamisch en een herberekening van de prioritering is mogelijk door de gewichten van de criteria aan te passen via schuifbalken of manuele ingave en daarna voor “Herbereken kaart” te kiezen.

Meetpunten fysico-chemische signaalwaarden

Zie sectie 2.2 “verklaring criteria”. Deze laag is enkel zichtbaar vanaf schaal 1:50.000.

Meetpunten triade kwaliteitsbeoordeling

Zie sectie 2.2 “verklaring criteria”. Deze laag is enkel zichtbaar vanaf schaal 1:50.000.

Meetpunten multimetrische macroinvertebratenindex

Zie sectie 2.2 “verklaring criteria”. Deze laag is enkel zichtbaar vanaf schaal 1:50.000.

Structuur

Zie sectie 2.2 “verklaring criteria”.

Strahler orde

Zie sectie 2.2 “verklaring criteria”.

Oppervlaktewater beschermingszones

Zie sectie 2.2 “verklaring criteria”

Studie identificatie hotspots

Hotspots risicogronden

Het kaartbeeld brengt potentiële hotspotgronden in beeld.  Potentiële hotspotgronden zijn geselecteerd op basis van bedrijfsactiviteiten die vergund zijn en die aanleiding kunnen geven tot waterbodemverontreiniging ( bvb. De aanwezigheid van chemische industrie, kunststofproductie, leerlooierijen en lederindustrie … ).  Afhankelijk van het aantal vergunnigen, de duur van de vergunde activiteiten maar ook het type bodemonderzoek en de diversiteit aan sectoren op het perceel worden ze geprioriteerd van beperkt verdacht tot meest verdacht. Wanneer een potentiële hotspots aanwezig is, maar nog niet onderzocht wordt het vlak gearceerd weergegeven. Wanneer de potentiële hotspot onderzocht is, wordt het vlak in een volle kleur weergegeven. De status geeft aan of op basis van het onderzoek een staalname van de waterloop gewenst en mogelijk is. 

Onderzoeksprioriteit waterbodems obv risicogronden

De prioritering van de waterloopsegmenten gebeurt op basis van het aantal en het type van de hotspotgronden die gelegen zijn langs (<50m) het waterloopsegment maar ook het aantal lozingspunten van relevante sectoren, de aanwezigheid van een RWZI evenals of er al dan niet waterbodemkwaliteitsgegevens beschikbaar zijn. Net zoals bij de studie waterbodemverkenner resulteert dit in een onderzoekslijst van lage tot hoogste onderzoeksprioriteit. Waarbij de waterloopsegmenten met de hoogste onderzoeksprioriteit de onderzoekslijst voor aanpak van potentiële hotspots aanvoeren. Sinds 2018 loopt er een voorstudie traject waarbij via een desktop studie en eventuele staalname geëvalueerd wordt of potentiële hotspots ook effectief verontreinigd zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen waterloopsegmenten die nog niet bijkomend onderzocht zijn (stippellijn) en waterloopsegementen die op basis van de studie hotspots bijkomend onderzocht zijn (volle lijn).

Ondersteunende lagen

Ruimingswerken

Deze kaart toont de trajecten slibruimingen uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij sinds 2002. Per uitgevoerd traject is er aanduiding van het traject, lengte, volume en het jaartal wanneer de ruimingswerken werden uitgevoerd. 


Onderstaande figuur is interactieve kaartlaag die het resultaat is van de onderzoeksprioritering waterbodems waarbij via een multicriteria analyse (MCA) een rangschikking van Vlaamse waterloopsegmenten gemaakt is die de onderzoekslijst opmaken.

2. Methodiek onderzoeksprioritering

Hier wordt enkel de methodiek voor onderzoeksprioritering waterbodems samengevat (Notebaert et al., 2018; Clymans et al., 2019; 2020). Het tussentijds rapport over hotspots van waterbodemverontreiniging beschrijft de methodiek op basis van risico-activiteiten (OVAM, 2021).

2.1 Multi-criteria analyse

Voor de doorrekening van de onderzoeksprioritering wordt er gebruik gemaakt van een multicriteria-analyse (MCA) op het niveau van waterloopsegment. Een multicriteria-analyse maakt een gewogen sommering per waterloopsegment van de individuele scores toegekend aan de geselecteerde criteria (zie sectie 2.2):


Score waterloopsegment x = β1 * Criterium1 + β2 * Criterium2 + …+ βn * Criteriumn

waarbij

Criteriumi = score tussen -1.5 en 1.5 voor waterloopsegment x op criterium i

β i = gewicht/belang van criterium i in prioritering


Elk criterium wordt ingedeeld in een aantal klassen op basis van geobserveerde (meet/criterium)waardes, en aan elke klasse wordt een score toegekend. Per criterium wordt deze dan gekoppeld aan een standaard wegingsfactor. De totaalscore (i.e. score waterloopsegment) is de som van de gewogen scores voor alle criteria. Voor elk waterloopsegment wordt een dergelijke totaalscore berekend op basis van de criteria die voor dat segment beschikbaar zijn.

Op basis van de gewogen score wordt elk waterloopsegment beoordeeld naar prioriteit voor verder onderzoek.

2.2 Verklaring criteria

Hier volgt een beschrijving van de acht weerhouden criteria ter ondersteuning onderzoeksprioritering. De acht geselecteerde criteria weerspiegelen de maat van verontreiniging, de ecologische waarde, de kans op duurzaam herstel en het maatschappelijk belang van waterloopsegmenten op een ruimtelijk expliciete manier. Elk criterium wordt opgedeeld in klassen waaraan scores worden gekoppeld, en tevens wordt voor elk criterium een wegingsfactor gedefinieerd (zie sectie 2.3).

Maat van waterbodemverontreiniging

Triade Kwaliteitsbeoordeling (TKB )

Ecologische beoordeling van de kwaliteit van de waterbodem in Vlaanderen volgens triade bestaat uit drie verschillende evaluaties die gecombineerd worden tot één eindbeoordeling: een fysisch chemische, een ecotoxicologische en een biologische evaluatie. De kwaliteit van een waterbodem wordt vergeleken met een referentiebodem die de natuurlijke toestand benadert (Deckere, De Cooman et al. 2000). Hoe meer luiken een afwijking ten opzichte van de referentiebodem vertonen, hoe slechter de waterbodemkwaliteit.  Sinds 2016 worden elke 6 jaar  300 meetplaatsen bemonsterd binnen het waterbodemmeetnet (VMM), voorheen betrof dit 600 meetplaatsen elke 4 jaar. De TKB geeft een bestaand risico voor verontreininging.

Fysico-chemische signaalwaarde ( FCS)

De waterbodemkwaliteitsgegevens ( fysico-chemische waarden)  voor alle meetpunten in Vlaanderen werden verzameld door de waterloopbeheerders, VMM en OVAM. Beoordeling van het potentieel risico voor verontreiniging  gebeurt op basis van louter fysico-chemische waarden. Ter evaluatie werden 31 polluenten binnen de groepen metalen, PAK's, PCB's en KWS geselecteerd. Per polluent wordt de geobserveerde meetwaarde vergeleken met vastgelegde triggerwaarde (studie Universiteit Antwerpen) en weergegeven door middel van een overschrijdingsfactor.  Hoe hoger de overschrijding ten opzichte van de triggerwaarde, hoe hoger het risico op een verontreinigde waterbodem.

Kwaliteit van aquatisch ecosysteem

Multimetrische Macro-invertebratenindex Vlaanderen ( MMIF)

Deze index beoordeelt de macro-invertebratenfauna van rivieren en meren conform de Europese kaderrichtlijn Water (KRW) op basis van vijf criteria die een maat zijn voor de diversiteit, samenstelling, omvang en tolerantie van de populatie (sinds 2012 vervanger van Belgische biotische index (BBI) uit BOS_PRIO). De eindbeoordeling is een bio-index waarde tussen 0 en 1 waarbij een hoge waarde duidt op een zeer goede ecologische status. Het meetnet wordt onderhouden door VMM.

Visindex

De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand weer ten opzichte van een referentiesituatie (vervanger van Palingenpolluentenmeetnet uit BOS_PRIO). De eindbeoordeling is de ecologische kwaliteitsindex (EQR) en varieert tussen 0 (slecht) en 1 (maximaal ecologisch potentieel). De indicator wordt jaarlijks gemeten door INBO. Net zoals bij de palingpolluentenmeetnet wordt de hoogste score toegekend aan segmenten met het laagste ecologisch potentieel. Een lage EQR suggereert de aanwezigheid van schadelijke bio-accumulerende polluenten en een verslechterde ecologische toestand ten gevolge van vrijgave polluenten uit waterbodem, en dus prioritair te behandelen.

Structuur

Het uitzicht van een natuurlijke beek wordt bepaald door een aantal structuurkenmerken die van levensbelang zijn voor dieren en planten in en om de beek. Voor het beoordelen van een waterloop met betrekking tot de structuur werd gebruik gemaakt van de aanwezigheid van de volgende kenmerken: meandering, stroom-kuilen patroon (afwisseling van diepe en ondiepe plaatsen) en de aanwezigheid van holle oevers. De combinatie van de drie kenmerken geeft een maat voor de morfologische variatie en dus zelfreinigend vermogen van de waterloop. De structuurkenmerken worden opgedeeld in volgende klassen: zeer waardevol (B1, S1, R1); waardevol (B2, S2, R2); matig (B3, S3, R3); slecht (B4, S4, R4); zeer slecht (B5, S5, R5); kanaal (kan); drooggevallen (drg, polderwaterloop); geen gegevens (gi). Bron: Bervoets, Schneiders en Wils, studie uitgevoerd door de UIA i.o.v. AMINAL, afdeling water, 1990 – 1995.

Kans op duurzaam herstel

Strahler

De Strahlerorde wordt aangewend als fysische maat voor de overgang van boven- naar benedenloop. De achterliggende gedachte is dat een plotse toename in breedte of diepte vooral plaatsvindt na de samenvloeiing van enkele grotere waterlopen. De Strahlerorde komt dus overeen met de vertakkingsgraad van de waterloop en varieert van 1 (bij de bron) t.e.m. 8. De kunstmatige waterlopen (kanalen) worden afzonderlijk beschouwd. Hoe kleiner de strahler orde hoe dichter bij de bron en hoe lager de kans op stroomopwaarste verontreinigingsbronnen, en dus hoe hoger de kans op duurzaam herstel. Bron: Bervoets, Schneiders en Wils, studie uitgevoerd door de UIA i.o.v. AMINAL, afdeling water, 1990 – 1995.

Ruimtegebruik

Bepaling van dominant landgebruik op de oever van waterloopsegmenten en hieraan gekoppeld de evaluatie of het al dan niet in overstromingsgebied ligt. Het dominant landgebruik geeft een maat voor de kans op herstel aan waarbij ecologische waardevolle gebieden zoals natuur en landbouw sneller herstellen dan bijvoorbeeld industrie. Bovendien geeft het een indicatie van de omvang van de te beschermen waardevolle gebieden (zijnde natuur en landbouw). Dergelijke gebieden krijgen dan ook een hogere prioritering. Ligging in overstromingsgebied geeft een indicatie voor mogelijke verspreiding van waterbodemverontreiniging. Indien dominant landgebruik overstroombaar is, krijgt het een hogere prioritering. Landgebruikscategorieën zijn gebaseerd op de landgebruikskaart Vlaanderen 2016.

Maatschappelijk belang

Oppervlaktewaterwingebied

Voor de ligging in oppervlaktewaterwingebied voor drinkwater worden de gebieden (inclusief riviersegmenten) weerhouden welke vastgesteld zijn in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater. Een waterloopsegment dat deel uitmaakt van een oppervlaktewaterwingebied krijgt een score 1.

2.3 Standaard wegingsfactoren

Per criteria wordt een standaard wegingsfactor gedefinieerd. De gebruikte wegingen stemmen overeen met deze vastgelegd in de BOS_PRIO, en in het geval van de MMIF en Visindex aangepast binnen de studie “Opmaak van een prototype Waterbodemverkenner” (Notebaert et al., 2018).


Criteria

Wegingsfactor

Maat van waterbodemverontreiniging

Triade Kwaliteitsbeoordeling (TKB)

0.325 (/0)*

Fysico-chemische signaalwaarde (FCS)

0.2 (/0.525)*

Kwaliteit van aquatisch ecosysteem

Multimetrische Macro-invertebratenindex Vlaanderen (MMIF)

0.05

Structuur

0.025

Visindex

0.025

Kans op herstel

Strahler

0.2

Ruimtegebruik

0.125

Maatschappelijk belang

Oppervlaktewaterwingebied

0.05


*Opgelet de belangrijkste criteria hebben betrekking op de maat van de verontreiniging. Deze wordt voorgesteld door Triade Kwaliteitsbeoordeling (TKB) en de fysico-chemische signaalwaarde (FCS). Elk krijgen hun eigen wegingsfactor. Wegens het belang van deze twee criteria, en het feit dat de FCS voor (veel) meer punten beschikbaar is dan TKB (fysico-chemische signaalwaarde is telkens beschikbaar wanneer TKB beschikbaar is), werd beslist om de wegingsfactor van deze eerste te verhogen naar 0.525 wanneer TKB niet beschikbaar is.

2.4 Indeling onderzoeksprioritering

De waterloopsegmenten worden verder ingedeeld naargelang hun gewogen score. Hierbij is er gekozen om de bovengrens en ondergrens automatisch te laten bepalen via percentielen. Hierbij wordt een geordende dataset in 100 delen van gelijke grootte verdeeld. Het k-de percentiel is dan een getal dat de k% kleinere data van de (100 – k)% grotere scheidt, bijvoorbeeld het 95e percentiel is een getal zodanig dat 95% van de data kleiner is en 5% groter of eraan gelijk.


Categorie

Percentiel

Legende

1

<25 %

Laagste onderzoeksprioritering

2

25-50%

Lage onderzoeksprioritering

3

50-75%

Beperkte onderzoeksprioritering

4

75-95%

Hoge onderzoeksprioritering

5

>95%

Hoogste onderzoeksprioritering


De waterloopsegmenten in categorie 5 zijn  de 5 procent slechts scorende segmenten en die bovenaan de onderzoekslijst voor aanpak verontreinigde waterbodems eindigen. Het automatische afbakenen van de onder- en bovengrens staat toe om bij aanpassingen van de gewichten met de schuifbalken telkens een nieuwe verdeling (top 5%) te bekomen die vergeleken kan worden tussen scenario’s.


Opgelet: Indien er onvoldoende variatie is in berekende scores op basis van de ingestelde gewichten wordt enkel het 50% en 95% percentiel berekend. I.p.v. 5 zullen er slechts drie categorieën worden weergegeven op de kaart.

3. Functionaliteiten

3.1 Bevraging meetresultaten

Alle achterliggende fysico-chemische meetwaarden kunnen opgevraagd worden door een meetpunt te selecteren in het kaartbeeld ‘Meetpunten fysico-chemische signaalwaarden’ (vanaf 1:50.000). Om de identificatie van probleemparameters te vergemakkelijken is er per polluent (overzicht in Bijlage I) ook:

  • een toetsing aan triggerwaarden gerapporteerd waarbij een overschrijding verontreiniging aanduidt, 
  • een toetsing aan de bodemsaneringsnormen ter inschatting van potentieel hergebruik BRS als bodem
  • een toetsing aan de Vlarebo bijlage VI normen ter inschatting van het potentieel voor bouwkundig gebruik van BRS.

Het is belangrijk te noteren dat het hier historische waterbodemkwaliteitsgegevens betreft die genomen zijn met verschillende motiveringen. Bijkomend waterbodemonderzoek is steeds genoodzaakt om een correct beeld te krijgen van de huidige waterbodemkwaliteit per waterloopsegment.

De resultaten van de doorprik worden weergegeven in een dialoogvenster onderaan de viewer, en bevat volgende informatievelden:

-       Bron: de instantie verantwoordelijk voor het meten van de waterbodemkwaliteit

-       VHA code: de code van het waterloopsegment zoals opgenomen in de Vlaams Hydrografische atlas (versie 11/2020). Enkel meetpunten waarvoor een koppeling mogelijk is, hebben een VHA code.

-       Meetpunt: Alfanumerische code voor meetpunt referentie bij de instantie verantwoordelijk voor de meting

-       Locatiebeschrijving: unieke naam van het meetpunt (indien beschikbaar)

-       X L72, Y L72: x, y coördinaten van het meetpunt (Lambert 72)

-       Datum: moment van staalname

-       Parameter: polluent waarvoor een meetresultaat beschikbaar is

-       Detectieconditie: teken dat aangeeft of de meting gelijk is aan (=), beneden detectielimiet (<) of groter dan een bepaalde grenswaarde (>) is.

-       Meetwaarde

-       Meeteenheid

-       Diepte boven (in m)

-       Diepte basis (in m)

-       Motivatie staalname: kader waarin de waterbodemstalen zijn genomen, i.e. routinematig meetnet (VMM), Ruimingsmeetnet (Cat 1), Ruimingen andere waterloopbeheerder, Onderzoeksproject, Schadegeval, Baggerwerken, niet beschikbaar.

-       Medium: Aard van het staal zijnde sediment of vaste deel van de aarde

-       Overschrijdingsfactor triggerwaarde: Per polluent wordt de geobserveerde meetwaarden vergeleken met vastgelegde triggerwaarden (studie Universiteit Antwerpen; Code van goede praktijk – bijlage 7)

-       Beoordeling triggerwaarde:

Toetsing

Beoordeling

Overschrijdingsfactor >1

Slecht

Overschrijdingsfactor ≤ 1

Goed

Triggerwaarde < detectielimiet

Niet beoordeelbaar

-       Potentieel gebruik bodem: Per polluent wordt op basis van bijlage V en bodemsaneringsnormen (BSN) uit Vlarebo het potentieel voor gebruik BRS als bodem getoetst.

Toetsing*

Beschrijving potentieel gebruik BRS als bodem

< Bijlage V Vlarebo

Vrij gebruik

< 80% BSN I/II

Oeverdeponie  & gebruik in en buiten KWZ toegelaten

< 80% BSN III

Oeverdeponie niet toegelaten & gebruik in KWZ en buiten (mits onderzoek) KWZ toegelaten

< 80% BSN IV

Oeverdeponie niet toegelaten & gebruik in KWZ toegelaten

< 80% BSN V

Oeverdeponie niet toegelaten & gebruik in KWZ toegelaten

≥ 80% BSN V

Gebruik na verwerking en/of storten

 Norm < detectielimiet

Niet beoordeelbaar (-1)

*Ifv OM, klei en pH-KCL

-       Overschrijdingsfactor vlarebo bijlage vi: : Per polluent wordt de geobserveerde meetwaarden vergeleken met vastgelegde normen (Vlarebo bijlage VI). Indien norm < detectielimiet wordt een overschrijdingsfactor -1 toegekend.

-       Beoordeling bouwkundig gebruik: Per polluent wordt op basis van Vlarebo bijlage VI het potentieel voor bouwkundig gebruik BRS getoetst.

Toetsing*

Beschrijving beoordeling BRS voor bouwkundig gebruik

Overschrijdingsfactor Vlarebo bijlage VI ≤ 1

Bouwkundig gebruik toegelaten (mits uitloogtest)

Overschrijdingsfactor Vlarebo bijlage VI > 1

Geen bouwkundig gebruik

Overschrijdingsfactor Vlarebo bijlage VI = -1

Niet beoordeelbaar

*Ifv OM, klei en pH-KCL

De resultaten kunnen ook integraal gedownload worden via de knop ‘Resultaten downloaden’. De gebruiker ontvangt dan een word document met een overzicht, inclusief tabel, van de opgevraagde resultaten.


3.2 Weergave ongewogen scores per criteria

Alle achterliggende scores per criteria kunnen opgevraagd worden door een waterloopsegment te selecteren in het kaartbeeld ‘Waterbodems’. Via de link ‘Grafiek Segmentscores’ onder Waterbodems in het dialoogvenster ‘Resultaten van de doorprik’ krijgt de gebruiker een overzicht van alle ongewogen scores per criteria. De criteria waarvoor geen data beschikbaar is worden opgelijst. De gebruiker kan op basis hiervan een eerste inzicht krijgen in welke criteria doorslaggevend waren in de bepaling van de onderzoeksprioriteit.


Bijvoorbeeld de Molenbeek (Netebekken) heeft een hoge onderzoeksprioriteit. Uit de grafiek segmentscores blijkt dat alle criteria met uitzondering van de fysico-chemische signaalwaarde middelmatig tot hoog score. Het waterloopsegment heeft een hoge onderzoeksprioriteit, i.e. bij de top 25% van de onderzoekslijst. Opgelet voor de Visindex is er geen data beschikbaar voor dit waterloopsegment.

3.3 Onderzoeken rol van criteria

Een gebruiker kan eenvoudig het ruimtelijk patroon en de impact van een individueel criteria onderzoeken door de gewichten van de parameters aan te passen en de kaart te herrekenen.

Het ruimtelijk patroon per criteria kan bekomen worden door alle gewichten met uitzondering van het gewenste criteria op nul te zetten. Het kaartbeeld ‘Waterbodems’ weerspiegelt dan de scores van het gewenste criteria in de vorm van een onderzoeksprioriteit. M.a.w. indien enkel een gewicht wordt toegekend aan fysico-chemische signaalwaarde geeft het resultaat aan welke waterloopsegmenten enkel vanuit het ‘waterbodemkwaliteit’ oogpunt een hoge onderzoeksprioriteit ontvangen.

De impact van de criteria en diens gewichten op de onderzoeksprioritering kan onderzocht worden. Wat als het belang van een goede ecologische toestand een hoger gewicht (vb. Structuur van 0.025 naar 0.2) ontvangt ten opzichte van de andere criteria, hoe verandert de onderzoeksprioritering van de waterloopsegmenten in Vlaanderen?

Deze functionaliteit dient enkel om de gebruiker een dieper inzicht te geven in de rol van criteria. Enkel de instelling met de standaard wegingen resulteert in de onderzoeksprioriteit die het huidig integraal sediment- en waterbodembeheer ondersteunt. Er kan altijd teruggekeerd worden naar de originele onderzoeksprioritering door de waterbodemverkenner pagina te herladen of de standaard gewichten uit sectie 2.3 manueel in te voeren.


BIJLAGE I: Parameterlijst meetpunten fysico-chemische signaalwaarden

Uniforme naamgeving op basis van bronbestanden. Deze lijst is niet exhaustief. Enkel parameters waarvoor getoetst wordt aan triggerwaarden en normen zijn opgenomen in deze lijst.

Waterbodemverkenner

Nummer

Groep

Parameter

Volledige naam

Eenheid

1

Metalen

As t

Arseen

mg/kg ds

2

Metalen

Cd t

Cadmium

mg/kg ds

3

Metalen

Co t

Kobalt

mg/kg ds

4

Metalen

Cr t

Chroom III

mg/kg ds

5

Metalen

Cu t

Koper

mg/kg ds

6

Metalen

Hg t

Kwik

mg/kg ds

7

Metalen

Ni t

Nikkel

mg/kg ds

8

Metalen

Pb t

Lood

mg/kg ds

9

Metalen

Se t

Selenium

mg/kg ds

10

Metalen

Sn t

Tin

mg/kg ds

11

Metalen

V t

Vanadium

mg/kg ds

12

Metalen

Zn t

Zink

mg/kg ds

13

PAKs

Acenaft

Acenaftheen

mg/kg ds

14

PAKs

Acenaftyl

Acenaftyleen

mg/kg ds

15

PAKs

Ant

Anthraceen

mg/kg ds

16

PAKs

B(a)A

Benzo(a)antraceen

mg/kg ds

17

PAKs

B(a)P

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

18

PAKs

B(b)Flu

Benzo(b)fluoranteen

mg/kg ds

19

PAKs

B(e)P

Benzo(e)pyreen

mg/kg ds

20

PAKs

B(ghi)Pe

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

21

PAKs

B(k)Flu

Benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

22

PAKs

Chr

Chryseen

mg/kg ds

23

PAKs

dBz(ah)An

Dibenzo(a.h)anthraceen

mg/kg ds

24

PAKs

Fen

Fenantreen

mg/kg ds

25

PAKs

Flu

Fluoranteen

mg/kg ds

26

PAKs

Fluoreen

Fluoreen

mg/kg ds

27

PAKs

IP

Indeno(1.2.3-cd)pyreen

mg/kg ds

28

PAKs

Naft

Naftaleen

mg/kg ds

29

PAKs

Pyr

Pyreen

mg/kg ds

30

PAKs

Styreen

Styreen

mg/kg ds

31

PCB

PCB 101

PCB 101

mg/kg ds

32

PCB

PCB 153

PCB 153

mg/kg ds

33

PCB

PCB 170

PCB 170

mg/kg ds

34

PCB

PCB 180

PCB 180

mg/kg ds

35

PCB

PCB 28

PCB 28

mg/kg ds

36

PCB

PCB 31

PCB 31

mg/kg ds

37

PCB

PCB 49

PCB 49

mg/kg ds

38

PCB

PCB 52

PCB 52

mg/kg ds

39

PCB

PCB 118

PCB 118

mg/kg ds

40

PCB

PCB 138

PCB 138

mg/kg ds

41

PCB

PCB t

PCB t

mg/kg ds

42

KWS

KWS ap.

KWS ap.

mg/kg ds

43

KWS

KWS ap.

KWS ap.

mg/kg ds

44


KWS C30-40

Minerale olie C30 - C40

mg/kg ds

45


Peryleen

Peryleen

mg/kg ds

46


tCdaan

trans-Chloordaan

mg/kg ds

47


Tolueen

Tolueen

mg/kg ds

48


Benzeen

Benzeen

mg/kg ds

49


EyBz

Ethylbenzeen

mg/kg ds

50


mpXyl

Xyleen

mg/kg ds

51


CN- t

Cyaniden- totaal

mg/kg ds

52


CN- v

Cyaniden - vrij

mg/kg ds

53


CN- ncox

Cyaniden - niet-chlooroxydeerbare

mg/kg ds

54


Dieldrin

Dieldrin

mg/kg ds

55


EAS TtCEe

Tetrachloorethyleen extrah.apol.stoffen

mg/kg ds

56


EOX

EOX

mgCl/kg ds

57


TBBP-A

Tetrabroombisfenol-A

mg/kg ds

58


BDE 100

2,2',4,4',6-Pentabroomdifenylether (BDE100)

mg/kg ds

59


BDE 153

2,2',4,4',5,5'-Hexabroomdifenylether (BDE153)

mg/kg ds

60


BDE 154

2,2',4,4',5,6'-Hexabroomdifenylether (BDE154)

mg/kg ds

61


BDE 183

2,2',3,4,4',5',6-Heptabroomdifenylether (BDE183)

mg/kg ds

62


BDE 209

Decabroomdifenylether (BDE209)

mg/kg ds

63


BDE 28

2,4,4'-Tribroomdifenylether (BDE28)

mg/kg ds

64


BDE 47

2,2',4,4'-Tetrabroomdifenylether (BDE47)

mg/kg ds

65


BDE 66

2,3',4,4'-Tetrabroomdifenylether (BDE66)

mg/kg ds

66


BDE 85

2,2',3,4,4'-Pentabroomdifenylether (BDE85)

mg/kg ds

67


BDE 99

2,2',4,4',5-Pentabroomdifenylether (BDE99)

mg/kg ds

68


MBySn

Monobutyltin

mgSn/kg ds

69


DBySn

Dibutyltin

mgSn/kg ds

70


DFySn

Difenyltin

mgSn/kg ds

71


TBySn

Tributyltin

mgSn/kg ds

72


TFySn

Trifenyltin

mgSn/kg ds

73


1234CBz

1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen

mg/kg ds

74


1235CBz

1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen

mg/kg ds

75


1245CBz

1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen

mg/kg ds

76


14CBz

1,4-Dichloorbenzeen

mg/kg ds

77


24DDD

op'Dichloordifenyldichloorethaan

mg/kg ds

78


44DDD

pp'Dichloordifenyldichloorethaan

mg/kg ds

79


44DDE

pp'Dichloordifenyldichlooretheen

mg/kg ds

80


44DDT

pp'Dichloordifenyltrichloorethaan

mg/kg ds

81


HCBz

Hexachloorbenzeen

mg/kg ds

82


OS

Organische stof

%

83


DCMa

Dichloormethaan

mg/kg ds

84


TtCMa

Tetrachloormethaan

mg/kg ds

85


TtCEe

Tetrachlooretheen

mg/kg ds

86


TCMa

Trichloormethaan

mg/kg ds

87


TCEe

Trichlooretheen

mg/kg ds

88


VinCl

Vinylchloride

mg/kg ds

89


nHexaan

Hexaan

mg/kg ds

90


nHeptaan

Heptaan

mg/kg ds

91


nOctaan

Octaan

mg/kg ds

92


DR

Droge stof

%

93


pH-KCL

pH-KCL


94


Klei

Klei-gehalte

%

95


Gran<63

Korrelgrootte < 63 µm

%

96


12CBz

1,2-dichloorbenzeen (3)

mg/kg ds

97


13CBz

1,3-dichloorbenzeen (3)

mg/kg ds

98


14CBz

1,4-dichloorbenzeen (3)

mg/kg ds

99


TCBz

trichloorbenzeen (4)

mg/kg ds

100


TtCBz

tetrachloorbenzeen (4)

mg/kg ds

101


PCBz

pentachloorbenzeen

mg/kg ds

102


111CEa

1,1,1-trichloorethaan

mg/kg ds

103


112CEa

1,1,2-trichloorethaan

mg/kg ds

104


11CEa

1,1-dichloorethaan

mg/kg ds

105


12CEa

1,2-dichloorethaan

mg/kg ds

106


MytByEt

methyltertiairbutylether

mg/kg ds

107


aHCH

alfa-Hexachloorcyclohexaan

mg/kg ds

108


gHCH

gamma-Hexachloorcyclohexaan

mg/kg ds

109


bHCH

beta-Hexachloorcyclohexaan

mg/kg ds

110


24DDE

op'Dichloordifenyldichlooretheen

mg/kg ds

111


24DDT

op'Dichloordifenyltrichloorethaan

mg/kg ds

112


gamma-chloordaan

gamma-chloordaan

mg/kg ds

113


alfa-chloordaan

alfa-chloordaan

mg/kg ds

114


aEndo

alfa-endosulfan

mg/kg ds

115


bEndo

beta-endosulfan

mg/kg ds

116


EndoS

endosulfansulfaat

mg/kg ds

117


Aldrin

aldrin

mg/kg ds

118


123MyBz

1,2,3-trimethylbenzeen

mg/kg ds

119


124MyBz

1,2,4-trimethylbenzeen

mg/kg ds

120


135MyBz

1,3,5-trimethylbenzeen

mg/kg ds

121


c12CEe

cis-1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

122


t12CEe

trans-1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds

123


PCFol

pentachloorfenol

mg/kg ds

124


24CFol

2,4-dichloorfenol

mg/kg ds  • No labels