Deze pagina geeft een beschrijving van de XML-inhoud van objecten uit het grondwater- en het bodemdomein. Enerzijds wordt ter illustratie een minimaal XML-bestand meegegeven, anderzijds een beschrijving van de belangrijkste attributen per object. Waar relevant, wordt een link gegeven naar de bijhorende codelijsten (die kunnen ook uit het XSD-bestand gehaald worden).  

XML van grondwaterlocaties (=putten en filters)

Onderstaande codeblok geeft een voorbeeld van één put met één peilfilter.

XML-voorbeeld (één put met één filter)
<ns0:dov-schema xmlns:ns0="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/dov.xsd">
	<grondwaterlocatie>
		<identificatie>BPA_001</identificatie>
		<grondwaterlocatieType>PUT</grondwaterlocatieType>
		<puntligging>
			<xy>
				<x>108430.61</x>
				<y>193370.1</y>
				<betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>
				<methode_opmeten>gedigitaliseerd op orthofoto</methode_opmeten>
				<origine_opmeten>
					<naam>ILVO</naam>
				</origine_opmeten>
			</xy>
			<gemeente>44021</gemeente>
			<oorspronkelijk_maaiveld>
				<waarde>5.7</waarde>
				<betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>
				<methode_opmeten>methode onbekend</methode_opmeten>
				<origine_opmeten>
					<naam>ILVO</naam>
				</origine_opmeten>
			</oorspronkelijk_maaiveld>
			<start_tov_maaiveld>
				<gestart_op>MAAIVELD</gestart_op>
			</start_tov_maaiveld>
		</puntligging>
		<diepte>4.0</diepte>
		<datum_ingebruikname>2022-06-14</datum_ingebruikname>
		<putsoort>verbuisde boorput</putsoort>
		<beheer>
			<vanaf>2022-06-14</vanaf>
			<beheerder>
				<naam>ILVO</naam>
			</beheerder>
		</beheer>
		<afwerking>
			<beschermbuis />
			<annulaireruimte>
				<van>0.00</van>
				<tot>4.0</tot>
				<materiaal>filterzand</materiaal>
			</annulaireruimte>
		</afwerking>
		<status>publiek</status>
	</grondwaterlocatie>
	<filter>
		<identificatie>1</identificatie>
		<filtertype>peilfilter</filtertype>
		<grondwaterlocatie>BPA_001</grondwaterlocatie>
		<meetnet>9</meetnet>
		<datum_ingebruikname>2022-06-14</datum_ingebruikname>
		<monsternameMogelijk>false</monsternameMogelijk>
		<ligging>
			<aquifer>0100</aquifer>
			<grondwatersysteem>Centraal Vlaams Systeem</grondwatersysteem>
			<regime>freatisch</regime>
		</ligging>
		<meetfrequentie />
		<opbouw />
		<status>publiek</status>
	</filter>
</ns0:dov-schema>
tagverplichtopmerkingenwaardes
<grondwaterlocatie>jaroot-tag voor een PUT-object
<grondwaterlocatie><identificatie>jacode of id waarmee de put uniek geïdentificeerd wordt
<grondwaterlocatie><grondwaterlocatieType>javoor peilputten is de waarde meestal 'put'.
<grondwaterlocatie><puntligging>jacontainer voor info over xy en maaiveld
<grondwaterlocatie><puntligging><xy>jacontainer voor info over xy
<grondwaterlocatie><puntligging><xy><x> en <y>jaLambert 72 coördinaten
<grondwaterlocatie><puntligging><xy><methode_opmeten>jahoe werd de xy-locatie ingemetencodelijst
<grondwaterlocatie><puntligging><xy><betrouwbaarheid>neenhoe betrouwbaar is de xy-locatiecodelijst
<grondwaterlocatie><puntligging><gemeente>neennis-code van de gemeente waarin de put gelegen iscodelijst
<grondwaterlocatie><puntligging><oorspronkelijk_maaiveld>jacontainer voor de info van de referentiehoogte
<grondwaterlocatie><puntligging><oorspronkelijk_maaiveld><waarde>
Z-waarde van maaiveld (in mTAW)getal
<grondwaterlocatie><puntligging><oorspronkelijk_maaiveld><methode_opmeten>
hoe (met welke methode) werd de hoogte van het maaiveld opgemetencodelijst

<grondwaterlocatie><puntligging><start_tov_maaiveld>


container voor de info van het aanvangspeil van de boring
<grondwaterlocatie><puntligging><start_tov_maaiveld><gestart_op>
geeft aan dat de (proef)boring is gestart op het maaiveld
<grondwaterlocatie><diepte>
diepte van de put tov maaiveldgetal
<grondwaterlocatie><datum_ingebruikname>
datum van ingebruikname van de put (formaat is yyyy-mm-dd)datum
<grondwaterlocatie><putsoort>
type 'put'. Voor peilputten is dit meestal code 1 (='verbuisde boorput')codelijst
<grondwaterlocatie><beheer>
container voor de info van het beheer van de put
<grondwaterlocatie><beheer><vanaf>
datum dat put in beheer werd genomen door de opgegeven beheerder. Meerdere opeenvolgende beheerders voor dezelfde put is mogelijk. (formaat is yyyy-mm-dd)datum
<grondwaterlocatie><beheer><beheerder><naam> of <code>
naam van beheerder (je kan de naam gebruiken of de bijhorende code)codelijst
<grondwaterlocatie><beheer><afwerking>neencontainer voor de info rond de afwerking van de put in het boorgat
<grondwaterlocatie><beheer><status>
geeft aan of de data intern gehouden wordt, of ook publiek gesteld mag worden.
Voor publieke data is de id 4 (='publiek')
codelijst
betrouwbaarheid
deze betrouwbaarheid wordt zowel gebruikt bij de xy-methode als bij z (hoogte_maaiveld)codelijst
nabestemmingneen

als de put uit gebruik genomen werd, kan je hier ingeven of de put eventueel een andere bestemming gekregen heeft.

Meestal moet hier code 1, 'opgevuld' gekozen worden. 

codelijst
meetcampagneneenveld om aan te geven dat metingen uitgevoerd werden in een specifieke meetcampagnecodelijst
bijlagetypesneenmogelijke bijlages die aan een putfiche kunnen toegevoegd worden (hier enkel ter referentie gegeven, maar wordt meestal niet gebruikt)codelijst
tagverplichtopmerkingenwaardes
<filter>jaroot-tag voor een FILTER-object
<filter><identificatie>janummer van de filter (1, 2, ...)getal
<filter><filtertype>jaaltijd peilfilter
<filter><grondwaterlocatie>jacode of permkey van de bijhorende put
<filter><meetnet>jacode/id van het meetnetcodelijst
<filter><datum_ingebruikname>jaformaat yyyy-mm-dddatum
<filter><ligging>neencontainer voor de relatie met de hydrogeologie van de ondergrond
<filter><ligging><aquifer>jaHCOV-code

codelijst

(codelijst voor HCOV2)

<filter><ligging><grondwatersysteem>neenwordt automatisch ingevuld vanuit gekozen HCOVcodelijst
<filter><ligging><regime>neenregime (enkel zichtbaar als je ingelogd bent, niet publiek zichtbaar.)codelijst
<filter><ligging><hydrologisch regime>neenhydrologisch regime is een lokale interpretatie i.f.v. de grondwaterstand, niet enkel i.f.v. de hydrogeologische opbouw
codelijst
<filter><status>jaintern te houden of mag dit ook publiek enzo, 
Voor publieke data is de id 4 (='publiek')
codelijst
betrouwbaarheid
deze betrouwbaarheid wordt zowel gebruikt bij de xy-methode als bij z (hoogte_maaiveld)codelijst
grondwaterlichaam
Om het grondwater te kunnen beheren is de Vlaamse ondergrond opgedeeld in verschillende driedimensionale eenheden: de grondwaterlichamencodelijst
oxidatiereductieneenmeestal niet gebruiktcodelijst

XML van peilmetingen

Onderstaande codeblok geeft een voorbeeld van vier manuele peilmetingen bij dezelfde filter.

XML-voorbeeld van vier peilmetingen (uitgebreid voorbeeld)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:dov-schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns3="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be" xsi:schemaLocation="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/dov.xsd">
  <filtermeting>
    <grondwaterlocatie>BPA_003</grondwaterlocatie>
    <filter>
      <identificatie>1</identificatie>
      <filtertype>peilfilter</filtertype>
    </filter>
    <peilmeting>
      <datum>2022-07-12</datum>
      <tijdstip>11:55:00</tijdstip>
      <peil_mtaw>3.69</peil_mtaw>
      <methode>peillint</methode>
      <filtertoestand>1</filtertoestand>
      <filterstatus>in rust</filterstatus>
      <opmeter>
        <naam>Bart</naam>
        <voornaam>Pannemans</voornaam>
      </opmeter>
      <zoet>N</zoet>
      <betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>
    </peilmeting>
    <peilmeting>
      <datum>2022-07-12</datum>
      <tijdstip>12:55:00</tijdstip>
      <peil_mtaw>3.50</peil_mtaw>
      <methode>peillint</methode>
      <filtertoestand>1</filtertoestand>
      <filterstatus>in rust</filterstatus>
      <opmeter>
        <naam>Bart</naam>
        <voornaam>Pannemans</voornaam>
      </opmeter>
      <zoet>N</zoet>
      <betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>
    </peilmeting>
    <peilmeting>
      <datum>2022-07-11</datum>
      <tijdstip>13:55:00</tijdstip>
      <peil_mtaw>3.33</peil_mtaw>
      <methode>peillint</methode>
      <filtertoestand>1</filtertoestand>
      <filterstatus>in rust</filterstatus>
      <opmeter>
        <naam>Bart</naam>
        <voornaam>Pannemans</voornaam>
      </opmeter>
      <zoet>N</zoet>
      <betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>
    </peilmeting>
    <peilmeting>
      <datum>2022-07-06</datum>
      <tijdstip>11:55:00</tijdstip>
      <peil_mtaw>3.20</peil_mtaw>
      <methode>peillint</methode>
      <filtertoestand>1</filtertoestand>
      <filterstatus>in rust</filterstatus>
      <opmeter>
        <naam>Bart</naam>
        <voornaam>Pannemans</voornaam>
      </opmeter>
      <zoet>N</zoet>
      <betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>
    </peilmeting>
  </filtermeting>
</ns3:dov-schema>


XML-voorbeeld van vier peilmetingen (minimaal)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:dov-schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns3="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be" xsi:schemaLocation="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/dov.xsd">
  <filtermeting>
    <grondwaterlocatie>BPA_003</grondwaterlocatie>
    <filter>
      <identificatie>1</identificatie>
      <filtertype>peilfilter</filtertype>
    </filter>
    <peilmeting>
      <datum>2022-07-12</datum>
      <tijdstip>11:55:00</tijdstip>  # niet verplicht
           <peil_mtaw>3.69</peil_mtaw>  # niet verplicht (alternatief kan ook 'diepte_tov_referentiepunt' gebruikt worden)
           <methode>peillint</methode>
    </peilmeting>
    <peilmeting>
      <datum>2022-07-12</datum>
      <tijdstip>12:55:00</tijdstip>
      <peil_mtaw>3.50</peil_mtaw>
      <methode>peillint</methode>
    </peilmeting>
    <peilmeting>
      <datum>2022-07-11</datum>
      <tijdstip>13:55:00</tijdstip>
      <peil_mtaw>3.33</peil_mtaw>
      <methode>peillint</methode>
    </peilmeting>
    <peilmeting>
      <datum>2022-07-06</datum>
      <tijdstip>11:55:00</tijdstip>
      <peil_mtaw>3.20</peil_mtaw>
      <methode>peillint</methode>
    </peilmeting>
  </filtermeting>
</ns3:dov-schema>
tagverplichtopmerkingenwaardes
<grondwaterlocatie>jade grondwaterlocatie (=put) waar de meting gebeurdetekst
<filter>jade filter van de put waarin de meting gebeurde
 • <filter><identificatie>
janummer van de filter (dit is een tekstveld: bv. "1", "filter 3", ...tekst
 • <filter><filtertype>
jatype van de filtercodelijst
<peilmeting>jaroot-tag voor een PEILMETING-object
 • <peilmeting><datum>
jadatum van de observatie (formaat yyyy-mm-dd)datum
 • <peilmeting><tijdstip>
neentijdstip van de observatie (formaat uu:hh:ss). Dit is lokale tijd.tijd
 • <peilmeting><diepte_tov_referentiepunt>
neen

diepte van het peilmeting, uitgedrukt in m tov het referentiepunt. Om dit te kunnen gebruiken moet een referentiepunt bestaan dat geldig was op de datum van de peilmeting. Uit beide velden kan dan het peil van de meting afgeleid worden.

niet verplicht, als alternatief kan ook 'diepte_mtaw' gebruikt worden. Eén van beide is wel verplicht.


 • <peilmeting><diepte_mtaw>
neen

berekende waterhoogte in mTAW (dus niet waterdiepte tov bovenkant peilbuis)

niet verplicht, als alternatief kan ook 'diepte_mtaw' gebruikt worden. Eén van beide is wel verplicht.

getal
 • <peilmeting><methode>
jamethode van de peilmetingcodelijst
 • <peilmeting><opmeter>
neennaam van de opmeterdatum
  • <peilmeting><opmeter><voornaam>
neenvoornaamtekst
  • <peilmeting><opmeter><naam>
neenachternaamtekst
 • <peilmeting> <filtertoestand>
neenvaststellingen tijdens de gerapporteerde peilopmeting (bv. bevroren, droog, koeien). Merk op dat, hoewel filtertoestand veel waardes gemeen heeft met filterwaarnemingstype, maar dat er toch een nuanceverschil is. Bij filterwaarnemingstype is er geen peilmeting gebeurd (behalve als filterwaarnemingstype = Normaal)codelijst
<referentiepunt>neenIndien gewerkt wordt met absolute peilen (stijghoogte, diepte_mtaw), is deze sectie niet nodig. Indien gewerkt wordt met relatieve peilen t.o.v. een referentiepunt (bv. bovenkant peilbuis, of maaiveld) is deze sectie wel verplicht. 
 • <referentiepunt> <datum>
neendatum van opmetendatum
 • <referentiepunt> <meetpunt>
jaz-waarde van het referentiepunt, uitgedrukt in mTAWgetal
 • <referentiepunt> <methode>
neenmethode van opmeten van het referentiepuntcodelijst
 • <referentiepunt> <referentie>
jade mogelijke types van referentiepunt (bv. maaiveld, bovenkant peilbuis, ...)codelijst
<waarneming>neensoort observatie: die kan een effectieve peilmeting zijn, maar ook een andere vaststelling die tussendoor gebeurde, of een reden waarom een peilmeting niet kon gebeuren.codelijst

XML van waterkwaliteitsmetingen (in een filter)

XML-voorbeeld watermonster met twee gemeten parameters
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:dov-schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns3="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be" xsi:schemaLocation="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/dov.xsd">

<filtermeting>
  <grondwaterlocatie>Waterbaan_SW_1</grondwaterlocatie>
  <filter>
    <identificatie>1</identificatie>
    <filtertype>peilfilter</filtertype>
  </filter>
  <watermonster>
    <identificatie>Waterbaan_SW_1_1</identificatie>
    <monstername>
      <datum>2021-11-18</datum>
      <labo>
        <naam>Sweco</naam>
      </labo>
    </monstername>
    <laboanalyse>
      <datum>2021-11-18</datum>
      <labo>
        <naam>SGS</naam>
      </labo>
    </laboanalyse>
    <observatie>
      <parameter>PFOAtotal</parameter>
      <parametergroep>GW_CHEM_PFAS</parametergroep>
      <waarde_numeriek>370</waarde_numeriek>
      <eenheid>ng/l</eenheid>
      <detectieconditie>-</detectieconditie>
      <veld_labo>LABO</veld_labo>
    </observatie>
    <observatie>
      <parameter>PFOS</parameter>
      <parametergroep>GW_CHEM_PFAS</parametergroep>
      <waarde_numeriek>153</waarde_numeriek>
      <eenheid>ng/l</eenheid>
      <detectieconditie>-</detectieconditie>
      <veld_labo>LABO</veld_labo>
    </observatie>
  </watermonster>
</filtermeting>

</ns3:dov-schema> 
tagverplichtopmerkingenwaardes
<grondwaterlocatie>jade grondwaterlocatie (=put) waar de meting gebeurdetekst
<filter>jade filter van de put waarin de meting gebeurde
 • <filter><identificatie>
janummer van de filter (dit is een tekstveld: bv. "1", "filter 3", ...tekst
 • <filter><filtertype>
jatype van de filtercodelijst
<watermonster>jaroot-tag voor een WATERMONSTER-object
 • <watermonster><identificatie> • <watermonster><monstername>  • <watermonster><monstername> <datum>  • <watermonster><monstername> <labo> • <watermonster><laboanalyse>  • <watermonster><laboanalyse> <datum>  • <watermonster><laboanalyse> <labo> • <watermonster><observatie>  • <watermonster><laboanalyse> <parameter>  • <watermonster><laboanalyse> <parametergroep>  • <watermonster><laboanalyse> <waarde_numeriek>  • <watermonster><laboanalyse> <eenheid>  • <watermonster><laboanalyse> <detectieconditie>  • <watermonster><laboanalyse> <veld_labo>XML van bodemlocaties 

XML-voorbeeld bodemlocatie
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:dov-schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns3="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be" xsi:schemaLocation="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be https://www.dov.vlaanderen.be/xdov/schema/latest/xsd/kern/dov.xsd">
  <bodemlocatie>
    <naam>KART_OPP_055E/004</naam>
    <dataidentifier>
      <permkey>1963-011256</permkey>
      <uri>https://oefen.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocatie/1963-011256</uri>
    </dataidentifier>
    <type>BOR</type>
    <waarnemingsdatum>1963-01-01</waarnemingsdatum>
    <invoerdatum>2019-10-12</invoerdatum>
    <doel>BOD_KART</doel>
    <educatieve_waarde>OK</educatieve_waarde>
    <ligging>
      <beginpunt>
        <xy>
          <x>108235.00</x>
          <y>197820.00</y>
          <betrouwbaarheid>goed</betrouwbaarheid>
          <methode_opmeten>gedigitaliseerd op POPP-kaart</methode_opmeten>
          <origine_opmeten>
            <naam>Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.)</naam>
          </origine_opmeten>
        </xy>
        <maaiveld>
          <waarde>-9999.00</waarde>
          <betrouwbaarheid>onbekend</betrouwbaarheid>
          <methode_opmeten>niet te achterhalen</methode_opmeten>
          <origine_opmeten>
            <naam>onbekend</naam>
          </origine_opmeten>
        </maaiveld>
      </beginpunt>
      <bodemstreek>ZS</bodemstreek>
      <bodemdistrict>Centrale Vlaamse Laagvlakte</bodemdistrict>
      <landbouwstreek>Zandstreek</landbouwstreek>
      <bodemkaartblad>55E</bodemkaartblad>
    </ligging>
    <status>publiek</status>
    <auteur>
      <bedrijf>
        <naam>Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.)</naam>
      </bedrijf>
    </auteur>
    <opdracht>Bodemprofielen en oppervlaktemonsters Belgische bodemkartering</opdracht>
    <opdracht>Bodemkaartblad 055E Belgische bodemkartering</opdracht>
  </bodemlocatie>
</ns3:dov-schema>

XML van boringen

Onderstaande codeblok geeft een voorbeeld van een boring voor geothermie. Het bevat zowel een roottag voor de boring, als een roottag voor de bijhorende inerpretaties (lithologische beschrijving, ...). Die kunnen beide in dezelfde XML geplaatst worden. 

XML-voorbeeld (een boring voor geothermie)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns2:dov-schema-edov-boring xmlns:ns2="http://kern.schemas.dov.vlaanderen.be">
	<boring>
		<identificatie><!--ZET HIER DE EIGEN REFERENTIE VOOR DEZE BORING--></identificatie>
		<xy>
			<x>168000</x>
			<y>195000</y>
			<methode_opmeten>GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)</methode_opmeten>
		</xy>
		<z>
			<opgemetenTAW>20.98</opgemetenTAW>
			<methode_opmeten>GPS - RTK FLEPOS</methode_opmeten>
		</z>
		<beschrijving_locatie>Donkerstraat 41, 2820 Bonheiden</beschrijving_locatie>
		<gemeente>12005</gemeente>
		<diepte_van>0.00</diepte_van>
		<diepte_tot>150.00</diepte_tot>
		<datum_aanvang>2020-03-19</datum_aanvang>
		<doel>Geothermie</doel>
		<boringtype>Thermische energieopslag in boorgat (BEO, bodemlus, BTES)</boringtype>
		<wet_kader>
			<niet_ingedeeld />
			<type_erkenning>d</type_erkenning>
		</wet_kader>
		<boormeester>
			<naam>Pannemans</naam>
			<voornaam>Bart</voornaam>
		</boormeester>
		<opdrachtgever>
			<naam><!--ZET HIER DE NAAM VAN DE OPDRACHTGEVER--></naam>
		</opdrachtgever>
		<!--
		<boorgatmeting>
			<uitgevoerd>false</uitgevoerd>
		</boorgatmeting>
		<stalen>
			<bewaard>false</bewaard>
		</stalen>-->
		<details>
			<boormethode>
				<van>0.00</van>
				<tot>150.00</tot>
				<methode>spoelboring</methode>
			</boormethode>
			<boordiameter>
				<van>0.00</van>
				<tot>150.00</tot>
				<diameter>140.00</diameter>
			</boordiameter>
		</details>
		 <!--<bijlage>
      <titel>BEO-installatie-XXXX</titel>
      <bijlage_type>liggingsplan putten</bijlage_type>
			<bestand>liggingsplan.pdf</bestand>
    </bijlage>-->
	</boring>
	<interpretaties>
		<lithologischebeschrijving>
			<boring><!--ZET HIER DE EIGEN REFERENTIE VOOR DEZE BORING--></boring>
			<auteur>
				<persoon>
					<naam>Pannemans</naam>
					<voornaam>Bart</voornaam>
				</persoon>
				<bedrijf-dienst>
					<naam>GeologischbedrijfNV</naam>
				</bedrijf-dienst>
			</auteur>
			<datum>2020-03-19</datum>
			<laag>
				<van>0.00</van>
				<tot>7.00</tot>
				<beschrijving>bruin zand</beschrijving>
			</laag>
			<laag>
				<van>7.00</van>
				<tot>35.00</tot>
				<beschrijving>grijs zand</beschrijving>
			</laag>
			<laag>
				<van>35.00</van>
				<tot>54.00</tot>
				<beschrijving>zandhoudende klei</beschrijving>
			</laag>
			<laag>
				<van>54.00</van>
				<tot>96.00</tot>
				<beschrijving>grijs zand met harde steenlagen</beschrijving>
			</laag>
			<laag>
				<van>96.00</van>
				<tot>101.00</tot>
				<beschrijving>zandhoudende klei</beschrijving>
			</laag>
			<laag>
				<van>101.00</van>
				<tot>150.00</tot>
				<beschrijving>kleihoudend zand</beschrijving>
			</laag>
		</lithologischebeschrijving>
	</interpretaties>
</ns2:dov-schema-edov-boring>


tagverplichtopmerkingenwaardes
<boring>jade root-tag van een boring
<identificatie>jade eigen referentie van deze boring (referentie door het boorbedrijf dat de boring rapporteert)tekst
<xy>jacontainer voor info over ligging van de boring (x en y coordinaten)
  • <xy><x> en <y>
jaLambert 72 coördinatentekst
  • <xy><methode_opmeten>
janummer van de filter (dit is een tekstveld: bv. "1", "filter 3", ...codelijst
  • <xy> <origine_opmeten>
neende organisatie, dienst of het bedrijf die de z-coordinaat opgemeten heeft. Enkel in te vullen indien deze zou verschillen van de uitvoerder van de boringtekst
<z>jahoogte in mTAW van het startpunt van de boring (boortafel, bouwput etc). De hoogte kan op 2 wijzen aangeleverd worden: 1) rechtstreeks het aanvangspeil van de boring 2) maaiveld op de locatie van de boring, met opgave van het verschil tov die maaiveld-waarde om aan te geven waar de boring gestart is (zie opmerkingen voor de tweede optie)
  • <z> <opgemetenTAW>
neenhet opgemeten aanvangspeil van de boring, uitgedrukt in mTAW. Indien niet opgegeven wordt hiervoor het maaiveld zoals afgeleid uit het DHM gebruiktfloat
  • <z> <methode_opmeten>

methode waarop de z-coordinaat opgemeten werdcodelijst
<beschrijving_locatie>neenkorte beschrijving van de locatie waar een boring geplaatst is (bvb visuele kenmerken van de omgeving). We raden aan om hier ook het adres in op te nementekst
<gemeente>neende gemeente (als niscode) waar de boring uitgevoerd werdcodelijst
<diepte_van>jastartdiepte van de boring (in meter)float
<diepte_tot>jaeinddiepte van de boring (in meter)float
<datum_aanvang>neendatum waarop de boring uitgevoerd werd (de startdatum indien meerdere dagen)datum
<doel>neen

het doel waarvoor de boring werd uitgevoerd
(zowel de code als de beschrijving uit de codelijst kunnen ingevuld worden in dit veld)

codelijst
<boringtype>neenhet type boring (opgelet: toegelaten waardes hangen af van de erkenningen van het boorbedrijf en van het opgegeven <doel>. Zie commentaar onderaan)
(zowel de code als de beschrijving uit de codelijst kunnen ingevuld worden in dit veld)
codelijst
<wet_kader>neenWettelijk kader van de boring (erkenning/vergunning)
  • <wet_kader> <niet_ingedeeld/>
neenIndien boring niet werd ingedeeld (opgelet: er is dan een verklaring 'niet-ingedeelde inrichting' nodig)leeg
  • <wet_kader><vergunning> <nummer_vergunning>
neenindien boring een vergunning heeft, deze tag en subtag toevoegen met refnr van vergunningtekst
  • <wet_kader><aktename> <nummer_aktename>
neenindien boring een aktename heeft, deze tag en subtag toevoegen met refnr van aktenaamtekst
  • <wet_kader> <andere> <reden>
neenindien het wettelijk kader nog niet gekend is. Een reden is verplicht mee te geven in subtag <reden>tekst
  • <wet_kader> <type_erkenning>
jatype VLAREL-erkenning van de boorder (dit kan los van de bovenstaande velden worden meegegeven. codelijst
<boormeester>neenboormeester van de boring. Opgelet: deze boormeester moet actief zijn in je boorbedrijf bij aanvangsdatum van de boring (zie opmerking onderaan). 
  • <boormeester> <naam> & <voornaam>
jatags met resp. achternaam en voornaam van de boormeester
<opdrachtgever>jaopdrachtgever van de boring
  • <opdrachtgever> <naam>
janaam van de opdrachtgevertekst
<details>neendetails van de boring, telkens ingegeven volgens diepteinterval (met subtags <van> en <tot>: volgende tags zijn beschikbaar: <boormethode>, <boordiameter>, <bekisting>, <consistentie>, <vochtgehalte>, <kleur>, <grondwaterstand>, <aangenomengrondwaterstand>. Hieronder worden  enkel tags voor boormethode en boordiameter opgelijst, de andere zijn terug te vinden in de XSD. 
  • <details> <boormethode> <van> & <tot>
jaboven- en onderkant van de laag die met een bepaalde methode aangeboord werd, in meterfloat
  • <details> <boormethode> <methode>
jatijdens de uitvoering van een boring kan men gebruik maken van verschillende soorten uitvoeringsmethoden, afhankelijk van het type grond, of het type monsters dat men wenst te bekomencodelijst
  • <details> <boordiameter> <van> & <tot>
jaboven- en onderkant van de laag die met een bepaalde diameter geboord werd, in meterfloat
  • <details> <boordiameter> <diameter>
jade opeenvolgende diameters waarmee geboord is (in mm)float
<interpretaties>
root-tag voor één of meerdere interpretaties (lithologische beschrijving, ...)
<lithologischebeschrijving>
container voor een lithologische beschrijving. De lithologische beschrijving omvat een discrete visuele beschrijving van het materiaal in de ondergrond, al dan niet aan de hand van monsters.
  • <boring>
ja

De eigen referentie (zie hogerop bij <boring><identificatie>)  

Zie ook opmerking hierover bij de lijst met opmerkingen hieronder.

tekst
  • <auteur>

de auteur van de lithologische beschrijving
   • <auteur> <persoon> <naam> & <voornaam>

tags voor achternaam en voornaam van de auteurtekst
   • <auteur> <bedrijf-dienst> <naam>
neennaam van het bedrijf waar de auteur in dienst istekst
  • <datum>
neendatum van de interpretatiedatum
  • <laag>
>=1container voor alle informatie over 1 laag. Deze container wordt herhaald voor elke laag die wordt beschreven (1 of meer).
   • <laag> <van> & <tot>
jadieptes van de onder- en bovenkant van de laag lithologische beschrijving in meterfloat
   • <laag> <beschrijving>
jalithologische beschrijving van de laag in vrije tekst (onbeperkt in lengte)tekst

 Opmerkingen bij boringen:

 • z-waarde (aanvangsdiepte): er kan ook gewerkt worden met een relatieve hoogte tov het maaiveld. Je gebruikt hiervoor de tag <gestart_op> en geeft dan zowel maaiveldhoogte als hoogteverschil mee. Het hoogteverschil is positief voor een diepte onder het maaiveld. Standaard wordt 0 verondersteld, maw de boring is gestart op het maaiveld. 
  • <z><gestart_op><maaiveld>23.98</maaiveld></gestart_op><hoogteverschil>0.25</hoogteverschil><methode_opmeten>DHM_v2</methode_opmeten></z>
 • boormeester: de boormeester moet gekend zijn bij het boorbedrijf, en actief zijn op het moment van de aanvangsdatum van de boring. Zie https://dov.vlaanderen.be/portaal/secure.html?module=boorbedrijfbeheer voor een overzicht van alle boormeesters die aan je boorbedrijf zijn gekoppeld. 
 • referentienummer boring: in het veld <boring> <identificatie> geef je de referentie van de boring mee zoals ze eventueel binnen het boorbedrijf gebruikt wordt. Bij het aanmaken van de boring in DOV wordt hier echter de prefix van het boorbedrijf aan toegevoegd met een letter B. Een boring met referentie 'abcd1234-klant_X' voor boorbedrijf met prefix 1234 zal in DOV dus gekend zijn als boring '1234_Babcd1234-klant_X'. 
  • Opgelet: bij de lithologische beschrijving moet nog altijd de eigen referentie worden ingegeven. Dit wordt achter de schermen correct verbonden. 
 • type boring: niet elk type boring kan ingegeven worden. Dit hangt af van enerzijds de erkenning van het boorbedrijf, anderzijds van het ingegeven doel in veld <doel>.


 • No labels