Bij algemeen gebruik van DOV kaartbeelden in rapporten, presentaties, publicaties etc. wordt verwezen naar de algemene disclaimer van DOV en specifieke beperkingen per dataset in de bijhorende metadata. De onderstaande richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen die gehanteerd zijn bij de opmaak van de Neogeen referentie dataset (De Nil et al., 2020) en zijn specifiek bedoeld voor de vermelding van individuele datapunten zoals boorpunten, sonderingen, ontsluitingen,… in (wetenschappelijke) publicaties en het verwijzen naar een specifieke subdataset.

Gebruik van en referentie naar individuele datapunten

Richtlijnen

 1. Bij de eerste vermelding van een data punt gebruik je eventueel een alternatieve naam, de DOV naam inclusief de unieke DOV-URL naar de datafiche en de BGD naam van het object; vb:
  1. Boring B/1-1117a (BGD 046W0389)
  2. Boring B/1-1117a (als BGDnr niet beschikbaar is)
  3. Boring Meerhout (DOV B/1-1117a, BGD 046W0389)
 2. Verder in de tekst gebruik je de DOV naam of de alternatieve naam
 3. In het bijschrift van de figuur zal minstens de DOV naam en de URL gebruikt worden.
 4. Bij het refereren van meer dan 10 datapunten in de publicatie wordt een gecompileerde tabel opgenomen waarin de lezer de data kan terugvinden gebaseerd op locatie, inclusief de referentie cfr. 1.

Handleiding - Zoeken naar DOV boorpunten, sonderingen, ontsluitingen

Indien er datapunten ontbreken in DOV, gelieve meldpunt@dov.vlaanderen.be te contacteren om te bekijken of de data in aanmerking komt om toegevoegd te worden.

Gebruik van en referentie naar een specifieke beschrijving of  interpretatie op DOV

Indien er naar een beschrijving of interpretatie op DOV gerefereerd wordt in een publicatie, gebeurt dat steeds door de naam van de auteur en de datum van interpretatie in de tekst op te nemen. In de referentielijst komt de verwijzing naar DOV en het betreffende datapunt. 

 • Voorbeeld van referentie in een publicatie:

“Het Lid van Ursel van de Formatie van Maldegem is op deze locatie 7m dik (Vergauwen, 2003)….”

 • In de referentielijst:

Vergauwen, 2003. GEO-78/260-SI, https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/4426 . Databank Ondergrond Vlaanderen, geraadpleegd op 10/05/2022.

Gebruik van en referentie naar datasets

Richtlijnen

Wanneer verschillende datapunten uit DOV gecombineerd worden tot een subdataset, vb. horende bij een wetenschappelijke publicatie, wordt dat in DOV een ‘Opdracht’-object. Deze wordt gekenmerkt door een betekenisvolle naam, beschrijvende eigenschappen en een unieke URL. Deze URL maakt de dataset makkelijk vind- en raadpleegbaar, en geeft toegang tot de individuele datapunten. Een datapunt kan aan meerdere datasets gekoppeld zijn. De datasets kunnen onderling ook al dan niet gekoppeld worden.

 • Voorbeeld van de Neogene referentiedataset in DOV:

Opdrachtnaam: ‘NCS_Neogene reference set’, URL: https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2020-018771

Handleiding - Zoeken naar datasets – opdrachten 

Infopagina: Inhoudelijk zoeken in beschikbare datasets ‘OpdrachtenEnglish version – Guidelines use and refer to DOV data points in publications

For the general use of DOV maps in reports, publications, presentations etc. follow the guidelines of the general DOV disclaimer en specific use terms for each data set as documented in the metadata of the set. The guidelines below are based on guidelines used to make up the Neogene reference dataset (De Nil et al., 2020) and are applicable for the use of individual datapoints such as boreholes, CPT’s, outcrops … in (scientific) publications.

Use of and refer to individual data points

Guidelines

 1. First use of a data point in the text: if desired use an alternative name and include the DOV name including the unique DOV-URL and GSB name(s) of the objects if available, for example:
  1. Boring B/1-1117a (GSB 046W0389)
  2. Boring B/1-1117a (in case of no GSB-nr)
  3. Boring Meerhout (DOV B/1-1117a, GSB 046W0389)
 2. Further along in the text, the alternative name can be used.
 3. Figures should at least contain or mention in the caption the reference to the DOV name including the link.
 4. The manuscript will have a compilation table in which a reader can find the data based on location, including the references cfr 1.

User manual (NL) - Zoeken naar DOV boorpunten, sonderingen, ontsluitingen

If any data points are missing in DOV, please contact meldpunt@dov.vlaanderen.be to see whether they are suited for adding to the database.

Use of and refer to a specific interpretation or description on DOV

When referring to a description of interpretation of DOV, include the name of the author and the date of interpretation in the text. Also include the reference to the DOV datapoint in the references.

 • Example of a reference in a publication

“The Member of Ursel from the Formation of Maldegem is in this location 7m thick (Vergauwen, 2003)….”

 • In the list of references:

Vergauwen, 2003. GEO-78/260-SI, https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/4426 . Databank Ondergrond Vlaanderen, consulted on 10/05/2022. 

Use of and refer to data sets

Guidelines

When several data points from and in DOV into a sub dataset are combined into a collection in DOV, it is a ‘opdracht’-object. These ojcets have a significante name, describing attributes and a unique URL. This URL makes the dataset easily finable and readable, and gives access to the individual data points. A data point can be part of multiple datasets. Datasest can, but should not be, connected to each other.

 • Example: the Neogene reference dataset in DOV:

Name: ‘NCS_Neogene reference set’ , URL: https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2020-018771

User manual (NL)  - Search for datasets ‘opdracht’

Info page: content of available datasets – ‘Opdrachten’ (NL)

 • No labels