Onderhoud Woensdag 27 juli 2022 zal confluence tussen 18u00 en 19u00 onbeschikbaar zijn wegens onderhoud.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raadpleeg de handleiding van de DOV-verkenner voor de algemene functionaliteiten.


Welke informatie wordt verwacht ?

De werkgroep datahandling maakte een inventaris op van alle datastromen die in scope zijn m.b.t. PFAS problematiek. Deze inventaris is als bijlage opgenomen bij het eerste tussentijdsrapport van de opdrachthouder die voor PFAS is aangesteld.

In bijgevoegd document kan de volledige inventaris geraadpleegd worden (versie dd.  ).

Welke informatie is nu reeds aangeboden ?

Op  is PFAS-verkenner in productie gegaan.

Vanaf dat moment was data die ter beschikking is gesteld door VMM ontsloten in de PFAS-verkenner.

Meetresultaten m.b.t. PFAS:

 • Meetresultaten PFAS in grondwater: via de link naar de putfiche in de kaartlaag PFAS in grondwater
 • Meetresultaten PFAS in waterbodem
 • Meetresultaten PFAS in biota
 • Meetresultaten PFAS in oppervlaktewater
 • Meetresultaten PFAS in afvalwater

Interpretatie van de meetresultaten m.b.t. PFAS:

 • PFAS in grondwater (ng/l) - max laatste monstername
 • PFAS in waterbodem (µg/kg ds) - max laatste meetjaar
 • PFOS in biota (µg/kg ng) - max laatste meetjaar
 • PFOS in oppervlaktewater (ng/l) - max laatste meetjaar
 • PFAS in afvalwater - vracht (mg/jaar) - laatste meetjaar

Op  wordt de kaart met de door AZG voorgestelde no regret-maatregelen gepubliceerd.

Op  worden de kaartlagen gepubliceerd die door OVAM wordt aangeboden.

 • Inventaris brandweer(oefen)terreinen en incidenten (PFAS)
 • Profielen (PFAS): locatie van de boringen of aangelegde peilputten waar staalnames gebeurd zijn
 • Analyseresultaten (PFAS)

Wie heeft toegang tot de data

De data wordt maximaal publiek aangeboden.


PFAS-verkenner als platform ter ondersteuning van de (administratieve) processen

PFAS-verkenner fungeert naast publiek platform ook als interne werkomgeving waarin de betrokken entiteiten en actoren kunnen samenwerken bij de uitvoering van hun taken in het kader van alle relevante (administratieve) processen. Ook alle lokale besturen worden hierbij betrokken. Dit wordt momenteel stapsgewijs uitgebouwd.

Hoe rechten toekennen: Toegang tot de PFAS-verkenner - Documentatie DOV - Wiki van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid (milieuinfo.be)

(case PFAS wordt nog verder uitgewerkt).

 • No labels