Raadpleeg de handleiding van de DOV-verkenner voor de algemene functionaliteiten.


Welke informatie wordt verwacht ?

De werkgroep datahandling maakte een inventaris op van alle datastromen die in scope zijn m.b.t. PFAS problematiek.

Deze inventaris is als bijlage opgenomen bij het eerste tussentijdsrapport van de opdrachthouder die voor PFAS is aangesteld.

In bijgevoegd document kan de volledige inventaris geraadpleegd worden (versie dd.  ).

Welke informatie is nu reeds aangeboden ?

Op  is PFAS-verkenner in productie gegaan.

Vanaf dat moment was data die ter beschikking is gesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontsloten in de PFAS-verkenner.

PFAS - metingen:

 • PFAS in grondwater: via de link naar de putfiche in de kaartlaag PFAS in grondwater
 • PFAS in waterbodem
 • PFAS in biota
 • PFAS in oppervlaktewater
 • PFAS in afvalwater

Interpretatie van de metingen m.b.t. PFAS:

 • PFAS in grondwater (ng/l) - max laatste monstername
 • PFAS in waterbodem (µg/kg ds) - max laatste meetjaar
 • PFOS in biota (µg/kg ng) - max laatste meetjaar
 • PFOS in oppervlaktewater (ng/l) - max laatste meetjaar
 • PFAS in afvalwater - vracht (mg/jaar) - laatste meetjaar

Deze kaarten worden 2 keer per jaar bijgewerkt. Laatste bijwerking: voor afvalwater.

Op  werd de kaart met de door AZG voorgestelde no regret-maatregelen gepubliceerd.

Deze kaart wordt wekelijks aangepast op basis van geformuleerde adviezen naarmate de resultaten van bodemonderzoeken beschikbaar komen.

Op  werden de kaartlagen gepubliceerd die door OVAM wordt aangeboden.

 1. Inventaris brandweer(oefen)terreinen en incidenten (PFAS)
 2. Dossiers (intern)
 3. Profielen (PFAS): locatie van de boringen of aangelegde peilputten waar staalnames gebeurd zijn
 4. Analyseresultaten (PFAS)

Al deze kaarten werden aanvankelijk maandelijks bijgewerkt. Op dit ogenblik gebeurt dit dagelijks voor 1 en 2. 3 en 4 worden maandelijks bijgewerkt.

Op werden de kaartlagen aangeboden door Lantis gepubliceerd:

 • PFAS in de bodem Lantis (µg/kg ds) - Totalen
 • PFAS in de bodem Lantis (µg/kg ds) - Metingen
 • PFAS in grondwater Lantis (ng/l) - Totalen
 • PFAS in grondwater Lantis (ng/l) - Metingen

Update verwacht in december 2023.

Op werd de kaartlaag met de gekende putwatergebruikers - heffingsjaar 2021 (publiek - intern) zoals aangeboden door VMM gepubliceerd.

 Deze kaarten worden jaarlijks bijgewerkt.

Op werden de kaartlagen m.b.t. lozingsvergunningen zoals aangeboden door VMM gepubliceerd.

Deze kaarten worden om de 3 maand bijgewerkt. Laatste bijwerking op .

Op   is de PFAS-data omtrent lucht in productie gegaan. Deze omvat data omtrent PFAS in depositie, gasfase en zwevend stof.

Elk type omvat drie kaartlagen; de jaargemiddelden, de totalen en de metingen die elk om de 3 maand worden bijgewerkt.

De data is beschikbaar in de PFAS-verkenner en is afkomstig van de VMM.

Wie heeft toegang tot de data

De data wordt maximaal publiek aangeboden.

PFAS-verkenner als platform ter ondersteuning van de (administratieve) processen

PFAS-verkenner fungeert naast publiek platform ook als interne werkomgeving waarin de betrokken entiteiten en actoren kunnen samenwerken bij de uitvoering van hun taken in het kader van alle relevante (administratieve) processen. 

Ook alle lokale besturen worden hierbij betrokken. Dit wordt verder stapsgewijs uitgebouwd.

Hoe rechten toekennen: Toegang tot de PFAS-verkenner - Documentatie DOV - Wiki van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid (milieuinfo.be)

Aan de slag met de data

PFAS-verkenner spiegelen in QGIS omgeving:

 1. Algemene info : https://www.milieuinfo.be/confluence/x/UJDRBw
 2. Open QGIS project en maak de connectie met de gewenste lagen:
  Visuele voorstelling van de data, waarbij attribuutinformatie per feature kan worden opgevraagd → WMS/WMTS:
       Kaartlagen → Laag toevoegen → WMS/WMTS-laag toevoegen → Nieuw → Naam naar keuze, URL = https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/wms? → OK → Verbinden → Selecteer de gewenste kaartlaag → Toevoegen
       → Herhaal de laatste twee stappen indien je meerdere kaartlagen wenst toe te voegen
  Visuele voorstelling van de data en de effectieve data, waarbij de data kan worden opgevraagd van de gewenste features
  (hetzij via de attributentabel, hetzij via de selectie van objecten binnen een gebied of op basis van een waarde) → WFS:
       
  Kaartlagen → Laag toevoegen → WFS-laag toevoegen → Nieuw → Naam naar keuze, URL = https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/wfs? → OK → Verbinden → Selecteer de gewenste kaartlaag → Toevoegen
       → Herhaal de laatste twee stappen indien je meerdere kaartlagen wenst toe te voegen

PFAS-data downloaden via de DOV-verkenner

 1. Algemene info: https://www.milieuinfo.be/confluence/x/QpDRBw
 2. Open de PFAS-verkenner - https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=pfasverkenner
 3. Stel de gewenste kaartlagen in
 4. Selecteer het gewenste gebied
 5. Toon de resultaten van de gewenste kaartlaag
 6. Maak een selectie van de gewenste data
 7. Download de geselecteerde data in het gewenste formaat onder 'Acties'

PFAS-data downloaden via pydov

 1. Algemene info: https://pydov.readthedocs.io/en/stable
 2. Aan de hand van een python-script kunnen alle PFAS-concentraties via pydov gedownload worden.


 • No labels