In de eerste plaats moet het de bedoeling zijn om water –zeker in droogteperiodes- te besparen, omdat ook het grondwater niet oneindig beschikbaar is.

We willen erop wijzen dat voor laagwaardige toepassingen (toilet, auto wassen, tuin, wasmachine, …) het gebruik van een regenwaterput wordt aanbevolen.
Het nuttig gebruiken van regenwater is één van de sleutelfactoren naar een efficiënt en duurzaam waterbeleid. Ondanks de momenteel beperkte hoeveelheden regenwater, lijkt het toch aangeraden eerst in een dergelijke installatie te voorzien voor de toekomstige wateropslag. Pas daarna kan er overwogen worden om toch een grondwaterput te boren.
De waterwegwijzer van VMM helpt je op weg om duurzaam om te springen met water in en rond je woning.


Wettelijke verplichtingen

Indien je een eigen grondwaterput wil aanleggen zijn er een aantal verplichtingen:

 • De grondwaterput moet aangelegd worden door een erkend boorbedrijf (indien de put machinaal wordt geboord). Een lijst met erkende boorbedrijven is te vinden op de website van VMM. Zij zullen ook een inschatting kunnen maken hoe diep een grondwaterwinning op jouw locatie moet zijn.


 • De eigenaar/exploitant van de grondwaterwinning is verplicht om voorafgaand een melding te doen of een vergunning aan te vragen (in het kader van VLAREM, afhankelijk van het onttrokken debiet). Meer informatie hierover kan je vinden op deze webpagina: https://www.dov.vlaanderen.be/page/vlarem-rubriek-538. Voor bedrijven is dit altijd het geval. Als particulier val je echter vaak onder de uitzonderingen van deze rubriek, en moet er geen vergunning worden aangevraagd, noch een melding gedaan: 
  • wanneer het grondwater met een handpomp (of weidepompen voor vee) wordt opgepompt,
  • of wanneer het grondwater enkel voor huishoudelijke toepassingen (met een maximum van 500 m³/jaar) wordt gebruikt. Met huishoudelijke toepassingen wordt gedacht aan gebruiksdoeleinden zoals die voorkomen bij normale huishoudelijke activiteiten bij particuliere wooneenheden.
   • Het houden van huisdieren of een beperkt aantal boerderijdieren kan hier ook onder valllen, indien de weide grenst aan de woning, en er geen sprake is van (semi)publiek karakter (bv. kinderboerderij).
   • Een wei met hobbydieren die niet grenst aan de woning, waar een grondwaterwinning aanwezig is, valt niet onder de uitzondering. Bij moestuinen die niet bij een woning horen, trekken we die lijn ook door. Een suggestie in zo’n geval kan zijn om een hand-, voet- of neuspomp te gebruiken
   • Bij woningen met een gedeelde functie waar het grondwater deels gebruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden in een commerciële context maar buiten de intrinsieke commerciële activiteit (vb. thuiskantoor waarbij klanten het toilet mogen gebruiken)

 • Deze uitzonderingen gelden niet binnen de waterwingebieden en beschermingszones van grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening. Binnen het waterwingebied en de beschermingszones type I en II zijn boringen van meer dan 2,5 meter verboden (tenzij voor productie van drinkwater of bescherming van grondwater). Binnen beschermingszone type III zijn de voornoemde uitzonderingen met een diepte van meer dan 2,5 meter wel ingedeeld en moet je een vergunning voor rubriek 53.8 aanvragen.

 • Er moet zowel voor de vergunningsplichtige als voor diegene die vrijgesteld zijn van vergunning steeds een melding van eigen waterwinning  worden gedaan bij de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 • Daarnaast moet je ook jaarlijks een heffing betalen op de waterverontreiniging. Je maakt immers ook gebruik van het rioleringsnetwerk. Meer informatie is terug te vinden op deze website:https://www.vmm.be/water/heffingen


grondwaterwinningen en drinkwater

Leidingwater is altijd veilig drinkwater : het voldoet aan strenge eisen. Wil je toch putwater gebruiken om te drinken, om voedsel te bereiden en voor je hygiëne, dan moet je putwater voldoen aan de drinkwaterkwaliteitseisen. Algemene informatie is te vinden via www.vmm.be/gezondwater.
De meer technische gegevens zijn ontsloten via https://www.vmm.be/water/drinkwater/putwater.

Indien je woning/verblijf niet aansluitbaar is op het openbaar leidingwaternet kan je gebruik maken van de gratis putwateranalyse van de VMM: https://www.vmm.be/water/drinkwater/kwaliteit. 
Analyse van de resultaten naar drinkbaarheid gebeurt door het Agentschap Zorg en Gezondheid (drinkwater@vlaanderen.be ).  

Wil je je steentje bijdragen voor een beter milieu? Je kan heel wat zelf doen. Alle kleine beetjes vormen één grote inspanning en dat maakt echt het verschil!
https://www.vmm.be/tips/tips

 • No labels